– Jeg er skrekkelig lei meg

Fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) kom med en rekke innrømmelser da han skulle forklare hvorfor Hamsunsenteret ble dyrere enn det skulle.

Fylkesrådsleder Odd Eriksen møter Dagfinn Olsen

KOSTNADSSPREKK: Fylkesrådsleder Odd Eriksen og gruppeleder Dagfinn Olsen i Frp er ikke enig i hvordan kostnadssprekken rundt Hamsunsenteret bør håndteres.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg er skrekkelig lei meg for at kostnadene er blitt så høye, men det finnes gode forklaringer på hvorfor det har skjedd. Det er spesielt to forhold som har vært kostnadsdrivende. Det ene er bygg- og ankleggsbransjen som var gloheit i dette tidsrommet. Da vi la byggeprosjektet ut på anbud var det to områder vi ikke fikk tilbud om. Det illustrerer hvor vanskelig dette var. Det andre var at vi hadde en åpningsdato å forholde oss til. Det bidro også til at kostnadene økte, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen til NRK.

Burde stilt ultimatum

Han sier at fylkeskommunen hadde kontroll på prosessen og hvordan prosjektet ble gjennomført.

– Men vi hadde ikke kontroll på kostnadsutviklingen i forkant av anbudet. Vi gikk til fylkestinget i april 2008 og forespeilet her at vi kunne kutte kostnadene i forhold til det som kom inn av anbud med 18 millioner kroner. Det burde vi ikke ha gjort. Vi burde sagt til Fylkestinget at kostnadene ved Hamsunsenteret ble omlag 140 millioner kroner - og så måtte fylkestinget ta stilling til om hvorvidt vi skulle bygge senteret eller legge bort planene, sier Eriksen.

Gransker seg selv

– Ville det ikke vært mer troverdig om dere hadde fått en ekstern part til å lage denne rapporten.

– Nei, det tror jeg ikke ville hatt noen hensikt. Det har også fylkestinget sagt nei til. Dette er en grundig gjennomgang, og jeg tror at når folk får tid til å lese rapporten, vil de skjønne at fylkesrådet har lagt alle kort på bordet. Vi har forsøkt på en ærlig og opprikig måte å beskrive prosessen som den har vært, sier Eriksen.

Innrømmelser

Hamsunsenetret

DYR BETONG: Ett av spareforslagene var å legge betonggolv istedenfor det opprinnelige planlagte tregolvet. Det ingen ser ut for å ha tenkt på var de økte betongkonstandene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fylkesrådet innrømmer at man presset for hardt på for at bygget skulle stå ferdig til august. Det førte til to millioner kroner i overskridelser.

I tillegg er bygget så spesielt at det flere ganger måtte omprosjekteringer til.

Gulv-tabbe

Blant annet ble det bestemt at å droppe tregolv i museumsbygningen og heller legge betonggolv for å spare penger. Det ingen ser ut til å ha tenkt på var at også betong koster - og dermed ble det ikke de besparelsene man hadde håpt på.

Entreprisekostnadene økte med ca 9,8 millioner kroner som en konsekvens av de reduksjoner som ble iverksatt, slik at man innenfor entreprisene fikk en reell reduksjon på 2,2 mill kr. Men omprosjekteringer førte til økte kostnader til arkitekt og rådgivere.

Totalt er det i hele byggeperioden registrert prosjekteringskostnader på 5,6 mill kr ut over kontraktbeløpene.

Ble dyrere

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

4.august i fjor ble Hamsunsenteret offisielt åpnet med Kronprinsesse Mette Marit tilstede. Men mens festtalene stilnet rullet striden om økonomien i senteret videre. Allerede i juni i fjor måtte fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) si seg lei for at byggingen at senteret ble dyrere enn først antatt, og gruppeleder i Fremskrittspartiet Dagfinn Olsen krevde at hele fylkesrådet skulle trekke seg. Og enda mer bråk ble det da på fylkestinget i oktober i fjor vedtok å ikke granske budsjettoverskridelsene da, men heller vente til våren.

Det aksepterte ikke Høyre og Fremskrittspartiet, som laget sin egen granskingsrapport som slo fast at det var manglende styring og kontroll med økonomien. Rapporten ble overrakt fyleksrådsleder Odd Eriksen på fylketingets møte i februar i år, som tok mot den med et smil.

De endelige byggekostnadne kom på 142 millioner kroner. Og i dag la fylkeskommunen fram sin egen gransking av overskridelsene.

Roper på Riksrevisjonen

Les hele Hamsunsenter-rapporten

Fremskrittspartiet i Nordland er ikke fornøyd med fylkeskommunens egen rapport som ble presentert i dag.

– Politisk sett er ikke denne saken avgjort, sier Olsen til NRK.

Han vil at Riksrevisjonen skal kobles inn i saken om kostnadssprekken i i forbindelse med byggingen av Hamsunsenteret på Hamarøy.

Saken blir behandlet i fylkestinget i april.

Oppsummering

Erfaringene fra arbeidet med Hamsunsenteret kan kort oppsummeres slik, ifølge fylkesrådet:

1) Fylkeskommunen overtok i 2000 et prosjekt fra Hamsunsenteret AS med sikte på at det var nettopp dette prosjektet - tegnet av Steven Holl - som skulle realiseres.

2) Prosjekteringsgrunnlaget var ikke godt nok, verken da fylkeskommunen overtok prosjektet eller fram til byggestart. Et kontinuerlig behov for omprosjekteringer gjennom selve byggefasen har økt kostnadene betraktelig.

3) Tidsfristen 4. august 2009 har vært en kostnadsdrivende faktor, og har påført prosjektet en merkostnad på 2,2 mill kr.

4) Forsinkelser ga økte riggkostnader med 4,8 mill kr.

5) Fylkeskommunen har gjennomført alle anbudsprosesser uten å ha mottatt noen klager.

6) Entreprisekostnadene ble vesentlig høyere enn forutsatt, og på to områder ble det ikke gitt tilbud. Dette må i stor grad tilskrives situasjonen på byggemarkedet i januar/februar 2008.

7) Prosessen med kostnadsreduksjoner i 2008 burde ikke ha blitt gjennomført, selv om hensikten var god.

8) Arkitekten har hatt større handlingsrom i dette prosjektet enn hva som er vanlig i fylkeskommunale byggeprosjekter.

9) Etableringen av en styringsgruppe for prosjektet ble vurdert som nødvendig for å ivareta kontroll og samordning, men det var i realiteten feil å benevne denne som styringsgruppe. Fylkeskommunens ordinære styrings- og kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter har blitt fulgt.

10) Kommunale behov har blitt imøtekommet ved at det tidlig i prosjektet ble tilført et kulturbygg samt at det senere ble lagt til rette for kommunale kontorer. Fylkeskommunen har ikke fulgt godt nok opp overfor kommunen spørsmålet om en høyere andel kommunal finansiering av prosjektet.

11) Hamsunsenteret har fått svært stor oppmerksomhet i norske og utenlandske medier i 2009.

12) Arkitekten har mottatt flere priser for senteret, noe som dokumenterer den høye kvaliteten i prosjektet.

13) Fylkestinget har vært holdt løpende orientert om kostnadsutviklingen ved Hamsunsenteret.