– Gjerder langs Nordlandsbanen er det mest effektive tiltaket mot dyretragedier

Dersom samfunnet fort og effektivt vil stanse dyrepåkjørslene langs Norges blodigste jernbanestrekning er det kun viltgjerder som virkelig er effektive, konkluderer Norsk institutt for naturforskning i en fersk rapport.

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen

DYRETRAGEDIE: En reinflokk på åtte dyr ble meid ned at et godstog på Nordlandsbanen i Grane i februar i fjor. Nå skal myndighetene avgjøre om skinnegangen i området skal gjerdes inn.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Samlet sett ønsker reindriftsnæringa i Nordland og Nord-Trøndelag å gjerde inn 295 kilometer av Nordlandsbanen, opplyser prosjektleder Christer Moe Rolandsen i NINA.

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere beiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag. I fjor ble 783 dyr meid ned og drept av tog på Nordlandsbanen. Hittil i år har 184 elger og reinsdyr måtte bøte med livet.

Christer Moe Rolandsen

– Hvor mange dyrepåkjørsler er samfunnet villig til å leve med. Det er det denne saken til syvende og sist handler om, sier forsker Christer Moe Rolandsen i NINA.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

NRK fortalte i fjor om reineierne lengst sør i Nordland som sist vinter mistet 90 dyr. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt mener den eneste måten å redusere togpåkjørslene i Vefsn og Grane, er å gjerde inn nær 50 kilometer av togskinnene.

Men til tross for at både reineierne, viltnemnda, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket, var ikke Bane NOR overbevist.

Bestilte ny rapport

Derfor besluttet etaten å be Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomføre et FoU-prosjekt for vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere antall tamreinpåkjørsler. Nå er rapporten og klar, og konklusjonen er ganske entydig.

Nordlandsbanen reinpåkjørsler

BLODIG TOGSTREKNING: Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare siden 2013 er 2204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. 1136 var rein. Her fra Vefsn i februar i fjor.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Dersom samfunnet fort og effektivt vil stanse dyrepåkjørslene er det kun viltgjerder, av tilstrekkelig lengde og høyde, som har vist seg virkelig effektive, sier Christer Moe Rolandsen.

Gjerder vil også være med på å få ned antall påkjørsler av annet hjortevilt som elg, hjort og rådyr, både på vei og bane. Flere steder går E6 parallelt med Nordlandsbanen og et samarbeid mellom vei og jernbanemyndigheter om gjerdebygging kan gi god effekt, konkluderer forskerne.

Prislapp på 300 millioner

Prislappen på å gjerde inn flere strekninger langs Nordlandsbanen vil komme opp i minst 300 millioner kroner i investering- og byggekostnader. Dersom viltgjerdene skal kombineres med over- eller underganger, blir prislappen enda høyere.

– Vi tar ikke stilling til om det er fornuftig å gjerde inn jernbanen. Det blir opp til myndighetene å avveie kostnaden med gjerder opp mot problemet med dyrepåkjørsler og andre samfunnskostnader. Men dersom de vil se raske resultater, kan de velge å prioritere gjerde på de mest utsatte strekningene, sier prosjektlederen til NRK.

Motstand blant naturvernere

Laster kart, vennligst vent...

VIL HA GJERDE: Reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ønsker seg et 25 kilometer langt viltgjerde mellom Laksfortunnelen og Mosjøen.

Men det er ikke bare prislappen som vil bli gjenstand for diskusjon i tiden framover. Ifølge NINA-rapporten har gjerder også utilsiktede effekter, og Naturvernforbundet har uttrykt skepsis mot å gjerde inn jernbanen.

– Dersom det ikke bygges nok krysningspunkter vil gjerder skape nye problemer, både for mennesker og dyr. Flere studier har dessuten vist at særlig ryper og skogsfugl blir drept i kollisjon mot gjerder, særlig når gjerdene er høye, sier Christer Moe Rolandsen i NINA.

Flere dyrepåkjørsler

Dyrepåkjørsler Nordlandsbanen
Foto: Bane NOR

De siste 20 årene har antall reinpåkjørsler på Nordlandsbanen økt. På 1990-tallet ble det i gjennomsnitt påkjørt 198 rein per år, mens antallet var 380 påkjørsler i snitt per år i perioden 2010–2015.

– Det er det flere årsaker til. I tillegg har det mange steder vært et økende press på utmarksarealer og reindriften knyttet til ulike forhold som urbanisering, vindkraftutbygging, hyttebygging, og nye veier. Påkjørslene må nok også sees som en del av de samlede negative effektene reindrifta opplever som følge av dette har de siste tiårene lagt press på utmarka og reindriften, sier Rolandsen.

Ikke satt av penger

Prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket

– Det finnes nok begrenset med midler til viltgjerder ordinære drift- og vedlikeholdsbudsjetter hos Bane NOR. Skal Bane NOR øke innsatsen i stort omfang må det det bevilges midler til dette, sier Jarle Vaage.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Bane NOR skal legge fram sin anbefaling til Jernbanedirektoratet før sommeren. Seksjonssjef Jarle J. Vaage i Jernbanedirektoratet sier det er for tidlig å si hva konklusjonen blir.

– Bane NOR har det operative ansvaret for gjennomføring av tiltak, og vi er avhengig av Bane NORs vurdering og anbefaling. NINAs konklusjon er selvfølgelig viktig og relevant for vurderingen av dette videre.

Det er ikke avsatt penger til gjerder i 2017, og Vaagø sier det tidligst kan komme inn på statsbudsjettet for 2018.

– Det er naturlig at Jernbanedirektoratet etter dialog med og innspill fra Bane NOR vil gi en anbefaling til Samferdselsdepartementet om dette.