– Galskap å hogge verneverdig gammelskog

1,5 prosent av norsk skog er over 160 år gammel. Statskog vil hogge all statlig gammelskog hvis ikke myndighetene vedtar å verne de kartlagte områdene. – Helt krise, ifølge WWF.

Trude Myhre i skogområde

Trude Myhre er skogbiolog og rådgiver for WWF. Hun forklarer at Nordskogen i Rana er ett av for mange eksempler på skog som burde blitt vernet.

Foto: Reidar Haugan, Naturhistorisk museum

Store deler av gammelskogen regnes som verneverdig, men likevel er det mange skogområder som ikke har fått vernestatus.

Hvis ikke myndighetene bestemmer seg for å unnta den verneverdige skogen fra hogst, er Statskog pålagt å drive lønnsom skogdrift i områdene de eier.

– Arter kan forsvinne

WWF sammenligner problemene her i Norge med avskogingen som skjer i regnskogen.

– Det er så mange arter og mangfold i artene som kan forsvinne fordi skogområdene hogges før vi rekker å kartlegge dem, sier Trude Myhre, skogbiolog og rådgiver i WWF-Norge.

Ifølge rødlisten over utrydningstruede arter, finnes det flest i skogen. 1,5 prosent av all norsk skog er over 160 år, og den gamle skogen er viktig for mange av disse artene.

– De sier i klartekst at de hogger all gammelskogen. Selv om vi har bedt dem om å ikke gjøre det, så gjør de det, sier Trude Myhre, skogbiolog og rådgiver i WWF-Norge.

Gammelskog Nordskogen

Bilder tatt av biologer som har utredet Nordskogen for vern.

Foto: Anne Sverdrup-Thygeson / NINA, NMBU

Ikke verneverdig nok

Nord for Mo i Rana ligger Nordskogen. Det er ett av flere statseide verneverdige skogområder, men som ikke har blitt vernet.

Jostein Saus

Jostein Saus i Statskog

Foto: Jon Terje Fossland / Fotokompaniet Namsos AS

Jostein Saus i Statskog forklarer at området ikke har blitt funnet verneverdig nok til et fullt vern etter utredningen. Likevel har de opprettet en nøkkelbiotop, et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, på 400 mål. Det skal være representativ for artsmangfoldet i hele skogområdet.

– Statskog sin oppgave er å skaffe virke til lokal industri. Vi forholder oss til oppdrag fra landbruksdepartementet. Det betyr at området er tilgjengelig for skogdrift, sier Saus.

Mener det er galskap

Myhre i WWF hevder undersøkelser av flora i området er meget begrenset, og at området fikk lav verdi den gang det ble undersøkt. Hun mener undersøkelser i andre områder i Nordland viser at potensialet for nye funn kan være stort også i Nordskogen.

Det er derfor galskap å hogge de siste restene av gammel naturskog – når det er nettopp slik skog vi trenger for å oppfylle internasjonale forpliktelser på skogvern, sier skogbiologen.

Statskog mener det ikke er noe kritisk ved å hogge ned Nordskogen i Rana, fordi de har tatt de hensynene som behøves og satt av et område for å ta vare på nøkkelelementene.

– Vi mener vi gjør en kjempejobb for å verne skogområdet og samtidig forsyne lokal industri. Det er en balansegang, sier Saus.

Det er Miljøverndepartementet med underliggende etater som foretar vernevuderinger og beslutter hvilke områder som skal båndlegges ut fra Samfunnstjenelige behov.

– Statskog forholder seg lojalt til det de beslutter, sier Saus.