Frykter svaner kan føre til alvorlig flyulykke

Fugler utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko ved norske lufthavner. – Tendensen er økende, sier seksjonssjef hos Luftfartstilsynet.

I fjor ble det registrert nesten 500 kollisjoner mellom fugl og fly i Norge, noe som er 30 prosent mer enn året før.

STORT PROBLEM: Evenes lufthavn befinner seg midt i et naturreservat. Det byr på utfordringer. Denne videoen viser hvordan det ble tatt i bruk droner for å fjerne svanene. Som bildene viser ble heller ikke det en suksess.

Ole-Morten Snellingen speider etter fugl

SPEIDER: Flygeleder Ole-Morten Snellingen speider etter fugl ved rullebanen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Her på Evenes har vi to vann like i nærheten av rullebanen, noe som medfører en del fugleaktivitet. Det gjelder spesielt svaner, som flyr ganske målrettet over rullebanen. Da må vi ha fokus, slik at vi unngår kollisjon mellom fly og svaner, sier Ole-Morten Snellingen.

Han er flygeleder ved Harstad/Narvik lufthavn. Så langt i år har de registrert tre tilfeller av såkalte «birdstrikes», altså kollisjon mellom fugler og fly, og hele 62 tilfeller der fugl har fløyet over rullebanen.

Mindre fugler er ikke fullt så farlige. Men en svane kan veie opptil 15 kg, og potensielt utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for flytrafikken.

Da gjelder det for bakkepersonellet å være på vakt, slik at de får skremt bort dyrene før det lander og letter fly. Ellers kan det gå som det gjorde i New York en januardag i 2009, da et Airbusfly med rundt 150 personer om bord krasjlandet i Hudson-elva i New York etter et ublidt møte med en fugleflokk.

– Vi forsøker å være proaktive, og gir også kontinuerlig beskjed til pilotene når det er ekstra ille. Vi er ute med bil, vi bruker knallskudd og forsøker i det hele tatt å unngå at dyrene slår seg til ro i nærheten av rullebanen, fortsetter Snellingen.

– Bestanden har økt dramatisk

Nede på bakken er det lufthavnbetjent Petter Paulsen som vokter området. Han forteller at problemet med fugl i nærheten av rullebanen er økende.

– I fjor høst telte vi på et begrenset område på Langvannet, nordøst av flyplassen, 14 par med opptil seks unger. Det har alltid vært svaner her, men de siste årene har den bestanden økt dramatisk, sier han.

(Artikkelen fortsetter under)

Fugler utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko ved norske lufthavner.

SKREMMER BORT: På bakken er det lufthavnbetjent Petter Paulsens oppgave å skremme bort fuglene.

Tross dramatisk økning i bestanden, er det ikke uten videre lov å ta ut dyrene fordi lufthavnen på Evenes ligger midt i et naturreservat.

Våtmarksområdet går fra flyplassen både nord- og østover, med mange vann og muligheter for dyrene å etablere seg i. Dermed må Paulsen og hans kollegaer heller være kreative.

– Problemet oppstår når de flytter på seg. Da flyr de gjerne mellom to vann, og krysser diagonalt rullebanen i lav høyde. Når vi observerer dem, så gjør vi det vi kan for å skremme dem bort. Vi bruker laser, knallskudd, vannkanon, sirener ja, litt av hvert.

Men det er ikke alltid det nytter, legger Paulsen til.

– Det har vært tilfeller der vi har vært nødt til å sette båt på vannet og ro etter dem. Da flytter de seg gjerne ikke før vi er 30 meter unna dem.

I vår forsøkte de seg også med en fjernstyrt drone.

– Svanen lå da på reir med seks egg, og beskyttet reiret. Dronen var på kloss hold, uten at den rikket seg. Så de er veldig uredde.

Bakkepersonalet håper imidlertid at bruk av drone kan være et hjelpemiddel for å få en oversikt over reir og bestand, og at kartleggingen kan bidra til å legge nye strategier for fremtiden.

– Hensynet til trygg luftfart kommer først

Eirik Bergstedt setter flysikkerheten først

SIKKERHET FØRST: Lufthavnsjef Eirik Bergstedt forteller at de forsøker å nærme seg problemstillingene på en human måte.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Lufthavnsjef Eirik Bergstedt har det overordnede ansvaret for at flyene både kan lande og lette trygt. Han forteller at problemet preger den daglige driften og legger beslag på en del tidsressurser.

– Lufthavna her ble etablert tidlig på 1970-tallet, og verneområdene ble etablert noe senere. Dette begynner å bli en skikkelig utfordring, og det eneste tiltaket som hjelper, er å ta ut noen av fuglene, sier han.

For å sikre flytrafikken har Miljødirektoratet gitt 25 flyplasser i Norge tillatelse til å felle rødlistede fuglearter. På Evenes har de til nå skutt syv svaner.

– Vi må alltid søke fylkesmannen om godkjenning først. Vi forsøker på en så human måte som mulig å nærme oss disse problemstillingene, men enkelte ganger må vi se oss nødt til å ta noen dyr ut.

For få år siden var det bare to-tre par som hekket i området. Inneværende år har personalet registrert over 14 par, legger Bergstedt til.

– Jeg respekterer ståstedet og synet til dyrevernere og lignende, men mitt fokus vil alltid være en god og sikker luftfart. Hensynet til en trygg luftfart veier alltid tyngst, fastslår lufthavnsjefen.

– Kan medføre havari

Bergstedt forteller at svanene gjerne kommer i flokk, og at én enkelt svane kan være tilstrekkelig til å skape en farlig situasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Svaner ved Evenes lufthavn

KAN SKADE FLYENE: En enkelt svane kan være tilstrekkelig til å skape en farlig situasjon.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Når de kommer i grupper utgjør de en enda større fare. Skulle en svane treffe et fly, så vil det oppstå en farlig situasjon som kan medføre havari. Konsekvensene kan være at flyet blir påført så stor skade at det må avbryte innflygning og/eller letting.

På Langnes Lufthavn i Tromsø benytter de lundehunder for å samle inn egg.

– Vi registrerer at Tromsø lufthavn har iverksatt et prosjekt med hunder. Vi er veldig nysgjerrig på det prosjektet og er i god dialog med Tromsø lufthavn, men hvorvidt prosjektet med hunder er mulig å overføre til oss er vi usikre på da forholdene her er annerledes enn i Tromsø.

– Er det trygt å lande ved Evenes?

– Det vil alltid være trygt å lande ved Evenes. Vi har og vil fortsette å ha fokus på denne problematikken omkring fugler og dyr, avslutter Bergstedt.

Registrerer mellom 350 og 400 hendelser i året

Seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås hos Luftfartstilsynet

ØKENDE PROBLEM: Seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås hos Luftfartstilsynet forteller at tendensen er økende.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det er ikke bare ved Evenes problemet er stort. I fjor ble det registrert nesten 500 kollisjoner mellom fugl og fly i Norge, noe som er 30 prosent mer enn året før.

– Det er ganske mange flyplasser i Norge som har et problem med fugler, og tendensen er økende, sier seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås hos Luftfartstilsynet.

Han viser blant annet til den ovennevnte hendelsen i New York, og forteller at tilsynet har et stort fokus på å unngå at noe lignende skjer i Norge.

– Vi ønsker ikke at noe slikt skal skje her i landet. En svane er en stor fugl og kan helt klart skade en motor. Jo større fuglen er, jo verre er problemet sikkerhetsmessig. Derfor har vi tett oppfølging av flyplassene, og møtes jevnlig i ulike fora hvor vi diskuterer både problemstillinger og mulige tiltak.

Seljeås forteller videre at de registrerer mellom 350 og 400 hendelser i året, og at det har vært en økende tendens det siste året.

– Det vil være individuelt fra lufthavn til lufthavn med tanke på hvilke tiltak de velger å sette i verk. Dette organiseres på mange nivåer, både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

På enkelte flyplasser er frekvensene over 10 fuglekollisjoner per 10 000 flybevegelse.

– En kollisjon kan få en del kostnadsmessige konsekvenser også. Kanskje må flyet snu for å få en teknisk sjekk, noe som også medfører forsinkelser og den typen ting. Derfor er dette et viktig arbeidsfelt hos oss, avslutter seksjonssjefen.

Evenes lufthavn

OMGITT AV VANN: Evenes lufthavn har mange naboer, hovedsakelig dyr.

Foto: Sigurd Steinum / NRK