NRK Meny
Normal

– Fuglelivet globalt er i krise

En ny global rødliste gjenspeiler en forverret situasjon for verdens fugleliv, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Austernfischer

Tjelden har tilbakegang globalt, og har derfor havnet i kategorien «nær truet» i den globale rødlista som BirdLife International har utarbeidet.

Foto: (cc) Ulrich Latzenhofer

Det er BirdLife International som, på oppdrag fra Verdens naturvernunion, har gått grundig igjennom trusselbildet for verdens fuglearter og kommet med en etterlengtet oppdatering av den globale rødlista.

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær Norsk Ornitologisk Forening

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Magne Myklebust

Lista er dårlig nytt for verdens fugleliv, ifølge Norsk Ornitologisk Forening, som skriver at hele 40 fuglearter på global basis har blitt plassert i en mer akutt kategori.

Både vipe og tjeld kommer for første gang med på den globale rødlista, der de er plassert i kategorien «nær truet», mens lunden nå er kategorisert som «sårbar».

– På den forrige globale rødlista var ni norske arter med, nå er tallet 20. Altså en dobling, konstaterer generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening.

– Krise

Solbakken mener fuglelivet nå er inne i en global krise, og trekker fram gribber som en artsgruppe det står spesielt dårlig til med.

En av hovedårsakene er bruk av veterinærmedisinen diclofenac. Når dyr avgår ved døden like etter å ha fått denne medisinen, blir de liggende til mat for gribbene. Fuglene får da i seg denne medisinen, og resultatet er at de dør.

Det har medført at gribber i Afrika, Asia og Europa sliter voldsomt, med kollaps i bestandene, forteller Solbakken.

– Av norske arter ser vi at mange arter av andefugl og vadefugl går tilbake. Det skyldes i stor grad ødeleggelse av våtmarksområder, kollaps i marine økosystemer og bifangst. Også ulovlig og ikke-bærekraftig jakt er en faktor for noen arter.

Ser samme trend i Norge

Vipe

Vipe.

Foto: Wikimedia Commons

At arter globalt sett går tilbake, stemmer godt overens med den utviklingen man registrerer her til lands, ifølge generalsekretæren.

– Vi ser at halvparten av de artene som er globalt truet, har bestandsnedgang i Norge. Situasjonen for lunde og vipe er vi for eksempel godt kjent med.

Når det gjelder tjeld så har man foreløpig ikke kunnskap om at den har en stor bestandsnedgang i Norge, legger han til.

– Der er det forhold i andre land som gjør at den trekkes inn på lista.

23 arter flyttet til mindre akutt kategori

Men situasjonen er ikke helsvart. Totalt har 23 fuglearter blitt flyttet til en mindre akutt kategori. Det viser at det nytter når man setter inn naturforvaltningstiltak, mener Solbakken.

– Hvordan kan vi imøtegå denne situasjonen?

– Det er viktig å bevare intakte naturområder og spesielt våtmarker. Mye av det vi importerer er ikke produsert på en bærekraftig måte, og har miljøkonsekvenser i andre land. Så dette handler også om en bevisstgjøring rundt hvordan ulike varer produseres, sier Solbakken.

18. november legger Artsdatabanken frem en ny norsk rødliste for arter. Solbakken tror mye av funnene i den globale rødlista vil gjenspeile seg her.