– Barnevernet i nord er ikke kommet like langt som resten av landet

De tre nordnorske fylkene ligger på topp på statistikken for omsorgsovertakelse. Regiondirektøren i det statlige barnevernet sier de ikke har kommet langt nok.

Steigen

Steigen er en av kommunene i nord som har mange omsorgsovertakelser.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg er bekymra over at vi ikke klarer å snu utviklinga raskere enn vi gjør. Vi er rett og slett ikke kommet like langt her som i resten av landet, sier regiondirektøren i det statlige barnevernet, Pål Christian Bergstrøm.

Kommunene i de tre nordnorske fylkene har over flere år ligget på topp i landet på lista over hvor mange barn barnevernet overtar omsorgen for. I Finnmark er tallet nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet.

Steigen er av mange nordnorske kommuner der en forholdsvis stor andel av barna er under barnevernets omsorg.

Små og sårbare barnevernstjenester

Det er det statlige barnevernet, Bufetat, som har ansvaret for å finne nye hjem og institusjonsplasser til barn som flyttes fra foreldrene.

Region nord direktør i Bufetat, Christian Bergstrøm

Region nord direktør i Bufetat, Pål-Christian Bergstrøm

Foto: Buf-etat

Bergstrøm sier det er ekstra utfordrende å drive med barnevern i de nordnorske kommunene.

– Vi har mange små og sårbare kommunale barnevernstjenester. Det betyr at kapasiteten og kompetansen for å kunne gå inn med virkningsfulle hjelpetiltak er annerledes enn i det sentrale østlandsområdet, derfor kan det gå så langt at omsorgsovertakelse blir eneste løsninga, sier direktør i Bufetat region nord.

Hjelpetiltak er lovfesta

Etter barnekonvensjonen og norsk barnevernlov så skal man gå inn så tidlig som mulig i en familie og prøve å støtte foreldrene.

– Hvis man ikke kommer inn med riktig tiltak raskt nok så kommer man i en situasjon der man kanskje er nødt å flytte barnet ut av familien og nærmiljøet. Så vet vi at dette medfører traumatiske opplevelser for mange barn. Særlig hvis de blir plassert akutt og til et for dem helt fremmed sted.

I småkommunene blir det veldig sårbart når man ikke har kapasitet til å bygge kompetanse på hjelpetiltak som virker for å klunne snu ei negativ utvikling i en familie.

– I små barnevernstjenester så kan det også være en konsekvens at de ansatte vegrer seg for å gå inn i vanskelige saker hvis det er noen man kjenner i nærmiljøet, sier Bergstrøm.

– Vi må ikke halshugge barnevernet

Advokat Finn-Ove Smith i Bodø har hatt mange barnevernssaker fra Nordland. Han sier det er lite en ordfører kan gjøre i enkeltsaker.

Man skal ikke halshugge barnevernet. Men barnevernet har mye makt og de trår også feil, det må de erkjenne. De har rett til å skjerme sitt arbeid ovenfor politikerne. Bare en instans er deres kontrollinstans og det er Fylkesmannen, sier Smith.

Advokat Finn Ove Smith

Advokat Finn-Ove Smith sier man ikke skal halshugge barnevernet.

Foto: Gisle Forland / NRK

Han tror det er positive endringer på gang i barnevernet i Nord-Norge. Som kanskje kan gjøre at det kan bli færre omsorgsovertakelser.

– Jeg tror ofte at yngre mennesker som blir ansatt i barnevernet er bedre på å iverksette forebyggende tiltak. Det er guffent å si det, men når de kommer nordover, blir det bedre her også, avslutter barnevernsadvokaten i Bodø.