330 millioner kroner til Reitan

Reitan tar over det operative hovedkvarteret for forsvaret neste år.

Landsdelskommando Nord-Norge

Regjeringa gir 330 millioner kroner over tre år for å bygge opp reitan som nytt Fellesoperativt hovedkvarter.

Foto: Forsvaret

I forslaget til statsbudsjett går regjeringa inn for å bevilge 330 millioner kroner til dette over tre år.

I tillegg settes det av 35 millioner kroner til ulike byggeprosjekter ved Bodø Hoveflystasjon.

Regjeringa viil prioritere Kystvakta, og blant annet foreslås det å bruke 74 millioner kroner til å leie inn et ekstra slepefartøy, som skal være i beredskap i Nord-Norge.

Trapper opp bevilgningene

Regjeringen foreslår å bevilge 400 millioner kroner ekstra neste år som skal rettes direkte mot å følge opp løftene i langtidsplanen for Forsvaret.

Regjeringen har lovet at forsvarsbevilgningene skal økes reelt med 800 millioner kroner de neste fire årene for at langtidsplanen for årene 2009-2012 skal oppfylles. Allerede neste år kommer altså 400 av disse millionene.

Totalt blir økningen for Forsvaret på neste års budsjett på 620 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2008, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til denne økningen får Forsvaret ytterligere 475 millioner kroner mer å rutte med takket være innsparingstiltak som allerede er vedtatt. Sammenslåing av baser, effektivisering og nedleggelser vil frigjøre disse millionene.

Afghanistan

Bevilgningene til operasjoner i utlandet, blant annet Afghanistan, videreføres på dagens nivå, og regjeringen varsler at den vil prioritere FN-oppdrag i utlandet, med særlig vekt på Afrika.

Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret vil få et reelt økonomisk løft neste år.

Regjeringspartienes forsvarspolitiske talspersoner på Stortinget beskriver i en felles pressemelding den økte bevilgningen som «et tydelig og nødvendig løft» for Forsvaret.