NRK Meny
Normal

10 eksempler på prosjekter som har fått støtte

Siden 2012 er flere milliarder kroner delt ut i regionale utviklingsmidler til tusenvis av prosjekter. Her kan du lese mer om 10 av dem.

Prosjektleder Bernt Anonsen, «Pilegrimsvandring i Nord»

Pilegrim i nord er et av prosjektene, og har fått tildelt 802.000 kroner i regionale utviklingsmidler. Prosjektleder Bernt Aanonsen forteller at de ønsker å starte utviklingen av en pilegrimsled langs kysten fra Trondenes til Nidaros.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ole Hjartøy, regiondirektør i NHO Nordland

Regiondirektør Ole Hjartøy i NHO Nordland mener man må tenke at hver krone i regionale utviklingsmidler skal skape en ny krone i næringslivet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

De såkalte regionale utviklingsmidlene deles ut av fylkeskommunene, og siden 2012 har tusenvis av prosjekter fått støtte. Totalt er det delt ut fem milliarder kroner, inkludert rammeoverføringer til Innovasjon Norge.

Men å finne ut hva prosjektene som har fått støtte av fylkeskommunene har oppnådd i form av resultater, har vist seg å være vanskelig.

  • Se full oversikt nederst i saken.

Statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til NRK at de har en klar forventning om at midlene går til tiltak som fremmer sysselsetting, verdiskapning og utvikling av lokalsamfunn. NHO tror imidlertid pengene, på generelt grunnlag, kunne ha vært brukt bedre.

– Man må tenke at hver krone i regionale utviklingsmidler skal skape en ny krone i næringslivet. Det er arbeidsplasser vi snakker om, og hvis man har det kravet i bakholdet, kan man spørre seg om en del av prosjektene har vært gode nok, sier regiondirektør Ole Hjartøy i NHO Nordland.

Her er 10 eksempler på prosjekter som har fått støtte:

1. Samisk kultur på Youtube (Nordland)

Tildelt 135.000 kroner:

Prosjektet går ut på å dokumentere og synliggjøre den samiske kulturen i regionen gjennom korte videofilmer som legges ut på Youtube. Filmene skal synliggjøre aktiviteter og andre samiske forhold i det markasamiske og kyst/sjøsamiske i regionen. Det vil bli laget intervju og reportasjer fra ulike samiske arenaer, kurs, kulturelle arrangementer og så videre. Målet er å bygge opp en markasamisk medieportal som samtidig skal være en informasjonskanal og bidra til å styrke bevissthet blant samer om egen kultur.

2. Liv i fjøsan (Nordland)

Tildelt 2,67 mill. kroner:

Prosjektet «Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner» er en revitalisering av Nordlands mange ubrukte fjøs til kultur- og næringsarena. Prosjektet skal skape ny virksomhet, nye møteplasser og sikre kulturlandskapet for fastboende og tilreisende. Dette skal skape bolyst i bygdene. Utvikle 10 case i Nordland (fjøs) der driftsbygninger ute av bruk skal transformeres til nærings- og kulturinstitusjoner.

3. Grønt reiseliv i Nordland 2013–15 (Nordland)

Tildelt 1,5 mill. kroner:

Hensikten med prosjektet er å ha økt fokus på grønt reiseliv og peke på de mulighetene som fins med ny næringsutvikling på fylkets mange landbrukseiendommer og de mulighetene dette gir for å skape liv i bygda, øke inntjeningen på gårdene og sikre gode vilkår for generasjonsskifte.

4. Vånd – bestandssvigninger, skadeomfang og forebyggende (Nordland)

Tildelt 250.000 kroner:

I 2014 forårsaket vånd store skader på innmarksarealene på for eksempel Austbø, Blomsøy og Hestøy i Alstahaug kommune. Dyrkamarka har blitt gravd opp og vånd, og har også forurenset og ødelagt vinterfôret ved å spise seg inn i rundballer. Gjennom prosjektet ønskes å bygge opp kompetanse på vånd og skader av vånd på inn- og utmark som et grunnlag for tiltak som kan redusere og forebygge skadeomfanget av vånd for landbruket i år der vånd har stor bestandsvekst.

5. Omdømmebygging i Nord-Troms (Troms)

Tildelt 450,000 kroner:

Nord-Troms er lite kjent utover egne grenser og mangler et tydelig omdømme. Det gir oss muligheter til å skape et! Vi vil finne det unike ved å gå på jakt blant våre kultur- og identitetsuttrykk og velge ut noen som vi presenterer på et profesjonelt vis for omverden.

6. Grønns (m) ak 2010-2013, økt grønnsakproduksjon (Troms)

Tildelt 200,000 kroner:

Midt-Troms kommunene (Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Lenvik (inkludert Berg og Torsken) og Tranøy) søker om delfinansiering for et interkommunalt prosjekt som skal stimulere til økt grønnsakproduksjon i Midt-Troms regionen.

7. En middelalderopplevelse, Allmenningr. (Troms)

Tildelt 980.000 kroner:

Denne søknaden omhandler hvordan Sør-Troms Museum, sammen med reiselivet i regionen, skal utvikle innholdet i opplevelsene i middelaldertunet Allmenningr. Sør-Troms Museum planlegger et formidlingsprosjekt tilpasset reiselivets behov, basert på middelalderhistorien på Trondenes. Prosjektet vil bli en hjørnestein i utviklingen av reiselivet for Harstadregionen. Vi vil skreddersy formidling for ulike målgrupper av besøkende fra inn- og utland, og skape en attraksjon.

8. Kjærringløftet (Finnmark)

Tildelt 3 mill. kroner:

Bidra til at kvinner – uansett alder og etnsik tilhørighet – skal ønske å bli i Finnmark, flytte til Finnmark og etablere seg i Finnmark. Dette skal gjøres gjennom å øke kvinners trivselsvilkår i Finnmark gjennom prosjekter som kan bidra til innsats for kvinnene i lokalsamfunnet.

9. Barentskult – Prosjekt for kultursamarbeid i nord (Finnmark)

Tildelt 3 mill. kroner:

Et prosjekt for internasjonalt kultursamarbeid med særlig fokus på Nordområdet og Barentsregionen. Skal bidra til realisering av større kunst – og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Delfinansiering fra de tre nordnorske fylkeskommuner.

10. Samisk reiselivsprosjekt for Nord-Norge (Finnmark)

Tildelt 1.2 mill. kroner:

Felles utviklingsprosjekt for samisk reiseliv i Nord-Norge. Prosjektet skal gå over tre år og ha fokus på nettverksarbeid, markedsrettet produktutvikling, kompetanseheving, kunnskapsproduksjon og FoU-aktivitet.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Regionale utviklingsmidler» i nytt vindu