- Skuffende lite til veiene

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Nordland er svært skuffet over bevilgningene til veiene i Nord-Norge.  Totalt skal det bygges veier i Norge i 2008 for 12,5 milliarder kroner. Nord-Norges andel er ca 0,6 milliarder.

Midtdeler på E 18 i Vestfold

Illustrasjonsfoto.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I beløpene ligger både statlige bevilgninger, bompenger og ulike tilskudd.

- Årsaken til de lave bevilgningene til Nord-Norge skyldes at størstedelen av pengene går til allerede igangsatte prosjekt og bompengeprosjekt. Dette er det få av i Nord-Norge, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksveinettet i Nordland, både på stamvegene og på øvrige riksveger.

* 80 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet riksveg 80 Røvika – Strømsnes i budsjettforslaget.

Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune.

Den nye vegen bygges parallelt med jernbanen, nord for dagens vegtrase. Nærmest Strømsnes blir det bygd en vel 2 kilometer lang tunnel. 

Prosjektet vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på 6,2 kilometer. Det legges opp til anleggsstart i juli 2008, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2010. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

150 millinoer til E10

* 150 millioner kroner er foreslått til stamveiprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 kilometer ny vei fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer.

Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2007.

Midlene i 2008 vil bli brukt til tilbakebetaling av lån for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2007, restarbeider og sluttoppgjør.

36 millioner i bompenger

* Til ”øvrige riksveger” det vil si riksveger utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 129 millioner kroner, medregnet 18 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Nordland får stilt til disposisjon 36 millioner kroner i bompenger.

 

72 millioner til vegpakke Salten

* Innenfor Vegpakke Salten videreføres prosjektet riksveg 17 Tverlandet – Godøystraumen.

For 2008 er det lagt opp til å bruke i alt 72 millioner kroner til dette prosjektet. Av dette beløpet er 36 millioner kroner bompenger.

Ny fergekai på Røst

* I budsjettforslaget er det elles prioritert midler til prosjektet riksveg 808 Finneidfjord - Lakshusnes - Åsen, som åpnes for trafikk i desember 2007.

I tillegg legges det opp til å fullføre byggingen av ny ferjekai på Røst.

* Det legges opp til at rassikringsmidlene blir brukt til prosjektet E10 i Fjøsdalen i Lofoten, som åpnes for trafikk i november 2007.