Hopp til innhold

- Røveri fra norsk reindrift

- Forslaget til ny reindriftskonvensjon mellom Norge og Sverige er et ran. Det mener samer på Saltfjellet, som frykter for framtida.

Rein på beite

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Reineierne på Saltfjellet frykter at det kan gå galt dersom en ny reindriftskonvensjon blir vedtatt. - Et ran, sier reindriftssamene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reindriftssamene på Saltfjellet frykter for framtida hvis landbruksdepartementet godtar utkastet til ny reindriftskonvensjon mellom Sverige og Norge.

- Dette er et ran. Med den nye avtalen mister vi både beiterett og retten til store beiteområder, sier reindriftssame Per Ole Oskal.

- Et røveri

Utkastet til ny reindriftskonvensjon mellom Norge og Sverige blir karakterisert som et røveri av samene på Saltfjellet.

I dag er det syv norske driftsenheter med rundt 3000 rein som driver i Saltfjellområdet. Nå frykter reindriftsamene konsekvensen av at et kanskje like stort antall rein fra svensk side får utvida beitetid, og tilgang på større områder.

De norske reindriftssamene mener de svenske samebyene får altfor mye i avtalen. Noe som vil innebære utvida beitesesong for svenskene, og tap av beiterett for de norske samene:

- I verste fall må vi redusere egen buskap. Men vi vil kjempe for at dette ikke blir en realitet. Blir avtalen vedtatt vil den få meget store negative konsekvenser for oss, sier reindriftssame Per Ole Oskal.

Blir trolig vedtatt

Ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Leif Forshell, sier det har vært svært vanskelig å komme frem til utkastet til avtalen som nå foreligger. Men han presiserer også at det hele tiden har vært lagt vekt på at samebyer og reinbeitedistrikt selv skulle komme frem til ei tilfredsstillende løsning. Det fikk man ikke til på Saltfjellet.

- Det skal mye til mye til for at avtalen som nå ligger på bordet ikke vil bli underskrevet, sier ekspedisjonssjef Leif Forshell.

Tamrein på Saltfjellet

STRID OM BEITELAND: De norske reineierne mener de svenske kommer best ut når den nye reindriftkonvensjonen skal på plass.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Lang historie

Bakgrunnen for at svenske samer kan bruke norske områder går århundrer tilbake i tid, og flyttinger mellom årstidsbeiter har skjedd uten hinder av nasjonale grenser. Ved grensedragningen mellom Norge og Sverige i 1751 måtte forholdet til reindriften avklares. Dette resulterte i den såkalte Lappekodisillen, som ga grunnlag for at reindriften fortsatt kunne foreta sesongmessige flyttinger.

Den grenseoverskridende reindriften har siden vært regulert gjennom ulike konvensjoner, senest konvensjon av 9. februar 1972. 1972-konvensjonen opphørte å gjelde i 2005.Siden da har det pågått forhandlinger, og en ny konvensjon ligger nå klar til undertegnelse, og kan bli å gjelde fra 2010. Men mens samene på Saltfjellet ikke har fått utvida områdene på svensk side av grensa, får de svenske samebyene nå tilgang på betydelig større områder på Saltfjellet