NRK Meny
Normal

Klima endrer norsk natur

Arter som liker et mildere klima har fremgang i norsk natur. Det viser en vegetasjonsundersøkelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Røsslyng ved Tørstadbrønnen

Mer røsslyng samsvarer med en utvikling i retning av et noe mildere klima.

Foto: Gunn Nyborg

Både i Lund i Rogaland og Åmotsdalen i Sør-Trøndelag har det skjedd en endring av artssammensetningen i vegetasjonen de siste 10 årene.

Endringene er trolig er en effekt av et varmere klima, men også sur og nitrogenholdig nedbør virker inn.

Mer mose og alger

I Lund i Rogaland har mosene hatt stor framgang de siste 10 årene, særlig etasjemose og kystkransmose. Blåtopp og stri kråkefot har også framgang.

Forskerne har også registrert mye mer alger på trærne i Lund i 2006 sammenlignet med 10 år tidligere.

Mer røsslyng, men færre blokkebær 

Endringene er mindre i Åmotsdalen i Sør-Trøndelag i samme periode, men en viss framgang for røsslyng og krekling, og tilbakegang blant annet for blokkebær samsvarer med en utvikling i retning av et noe mildere klima. Det samme gjelder endring av artssammensetning av lav på trær i området.

Undersøkelsen som er utført av NINA er en del av prosjektet TOV som står for Program for terrestrisk naturovervåking, et program som har som mål å oppdage menneskelig påvirkning av naturen på et tidlig tidspunkt.