- Tror grunnlaget for bompengesøknaden er godt nok

- Fylkesrådmannens forslag til høringssvar bør kunne gi et godt nok grunnlag for å sende bompengesøknad for Nordøyvegen.

Oddbjørn Vatne
Foto: Trond Vestre / NRK

Det mener leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne( Sp) etter å ha mottatt forslaget i går.

Saken skal behandles i fylkestinget i neste uke. Men først skal den gjennom samferdselsutvalget mandag formiddag.

Fylkesrådmannen peker på en rekke usikkerhetsmomenter og tar flere forbehold, men Vatne sier han er optimist.

- Det er litt endringer i forhold til det Statens Vegvesen la frem, men jeg tror at dette forslaget her stort sett kan legges til grunn for søknaden om bompenger, sier Vatne.

- Er det noen skjær i sjøen i dette forslaget?

- Nei, slik jeg ser det nå så er det selvsagt en del det må jobbes med inn mot departementet. Men jeg forstår det også slik at fylkesadministrasjonen har hatt en dialog med Statens Vegvesen når det gjelder beregning av bompenger og at de endringene av summer som ligger her, er man forent om, sier Vatne.

Gigantprosjekt

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 3 milliarder kroner. Det betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune må gjøre et låneopptak på 1,3 milliarder kroner.

Den planlagte Nordøyvegen som skal binde sammen fastlandet i Haram med Nordøyane, har vært gjennom flere runder i fylkestinget. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har flere ganger pekt på det han mener er usikre forutsetninger, og at prosjektet vil være svært krevende økonomisk for fylkeskommunen.

Nordøyvegen

Nordøyvegen skal binde sammen fastlandet i Haram med Nordøyane

Foto: NRK

Usikkerhetsmomenter og forbehold

Denne gangen er fylkesrådmannen innstilt på at det blir sendt en bompengesøknad, men han påpeker en rekke usikkerhetsmomenter, og han tar flere forbehold.

"Den største usikkerheita når det gjeld finansieringa av Nordøyvegprosjektet
er størrelsen på rammetilskotet, inkludert ferjedriftsmidlar overført frå staten framover. Ein eventuell reduksjon i ferjedriftsmidlane vil påverke Møre og Romsdal fylkeskommune si økonomiske evne til å finansiere eit så stort prosjekt
.", skriver fylkesrådmannen i sin innstilling.

Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik peker på flere usikkerhetsmomenter.

Foto: Trond Vestre / NRK

"Dersom eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane blir utforma slik at ferjemidlane fell vekk når fylkeskommunen avviklar ferjesamband, har ikkje fylkeskommunane økonomisk handlingsrom til å finansiere store investeringsprosjekt som inneber bygging av bruer og tunnelar. Det kan ikkje understrekast nok kor viktig dette punktet er for fylkeskommunane, og for Møre og Romsdal fylkeskommune når det gjeld Nordøyvegprosjektet", skriver fylkesrådmannen.

- Det må gjøres en jobb

I følge fylkesrådmannen knytter det seg fortsatt stor usikkerhet til anleggskostnader, rentebane, fergesubsider, RDA-midler og rapporter som Statens vegvesen ikke har gjort ferdig.

- Det må gjøres en jobb i forhold til de forbeholdene som ligger her, men jeg tror den jobben skal være grei. Jeg tror ikke Staten vil straffe oss fordi vi vil bygge et fastlandssamband så jeg tror ikke vi vil få et trekke i overføringen fordi vi bygger dette, sier lederen i samferdselsutvalget, Oddbjørn Vatne (Sp).