Hopp til innhold

Stor økning i bruk av vikarer på norske fødeavdelinger

Norske fødeavdelinger brukte rekordmange jordmorvikarer i 2020, viser ferske tall. – Rystende, sier leder i Jordmorforbundet.

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup med et nyfødt barn på Rikshospitalet.

– Vikarbruk er dyrt og en kortsiktig brannslukking for å bøte på prekær jordmormangel, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Foto: Kikkut på Rikshospitalets barselavdeling

I koronaåret 2020 brukte norske sykehus over 61 millioner på å leie inn jordmorvikarer. Det er 27 prosent mer enn i 2019.

– Det er rystende tall og sløsing med våre felles skattekroner, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Hun sier mange av deres medlemmer merker vikarbruken på kroppen.

– Mange av våre jordmødre opplever veldig høyt arbeidspress, og studier viser at sykehusene mangler nok folk og ressurser for at de skal kunne gjøre jobben sin så godt som de ønsker, sier Schjelderup.

Schjelderup mener omfattende vikarbruk også går ut over tilbudet til kvinnene som skal føde.

Riksrevisjonens rapport som kom i 2019, påpeker at jordmormangelen allerede går ut over kvaliteten og pasientsikkerheten, sier Schjelderup.

Varslet krise pluss pandemi

I mars i fjor kom Helsedirektoratet ut med en rapport der de omtaler jordmormangelen som svært alvorlig.

De ferske tallene over vikarbruken i 2020 viser at mangelen på fagfolk ikke har blitt bedre.

Særlig tre sykehus drar vikarstatistikken veldig oppover:

  • Akershus Universitetssykehus 7,5 millioner i 2020, en økning på 5 millioner fra 2019
  • Helse Stavanger HF 13 millioner i 2020, en økning på 6 millioner fra 2019
  • Helse Fonna HF 8 millioner i 2020, en økning på 3 millioner fra 2019

Jordmorforbundet ser at koronapandemien er an av årsakene til at noen sykehus har økt inndele av vikarjordmødre drastisk i året som gikk.

– Karantene og sykdom blant jordmødre har ført til enda større vikarbehov. Enkelte steder har jordmormangelen vært så stor at man har måttet stenge fødeavdelingen, blant annet i Stavanger, sier Schjelderup.

– Det viser hvor sårbart fødetilbudet er, sier hun.

Underbemanning på norske fødeavdelinger

En nasjonale undersøkelse viser at 60 prosent av jordmødrene på store fødeavdelinger har vurdert å slutte på grunn av høyt arbeidspress.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Regjeringen sleper beina etter seg

Flere heltidsstillinger og tilbud om utdanning med full lønn er noen av tiltakene helseforetakene kan bruke for å snu den økende vikarbruken, mener Jordmorforbundet.

Hovedansvaret er det likevel politikerne som har, mener de og peker spesielt på utdanning og finansiering.

Hvert år utdannes det mellom 100 og 120 jordmødre i Norge. Jordmorforbundet mener tallet burde vært doblet for å dekke behovet ved sykehusene.

– 30 prosent av jordmorstillingene som utlyses kommer det ikke søkere på. Regjeringen sleper beina etter seg når det gjelder å utdanne sårt tiltrengte jordmødre i svangerskaps- og barselomsorgen. Det er alvorlig, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet mener også ordningen med frie overføringer til helseforetakene ikke fungerer og vil ha øremerkede midler til fødsels- og barselomsorg.

– Vi får rapportert fra jordmorledere at de får sparekrav, på tross av Helseministerens instruksjon til foretakene om å styrke fødselsomsorgen med økte midler.

– Over flere år har vi vært vitne til at fødselsomsorgen reduseres til en minimumstjeneste, sier Schjelderup.

Millioner brukt på vikarjordmødre

År

2019

2020

Helse Midt

9,9

7

Helse Nord

2,9

5,7

Helse Sør-Øst

21,3

24,9

Helse Vest

14,6

24

TOTALT

48,7

61,7

– Er langt på vei avhengig av vikarer og utenlandsk arbeidskraft

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier omfattende vikarbruk og mangel på fagfolk et generelt problem i norsk helsetjeneste.

– Koronapandemien har bekreftet og synliggjort det som lenge har vært kjent; norsk helsetjeneste er langt på vei avhengig av vikarer og utenlandsk arbeidskraft for at driften skal gå rundt, sier Erlandsen.

Vikarbruken skal uansett ikke gå ut over kvaliteten på tilbudet, heller ikke på fødeavdelingene, påpeker hun.

– Ved flere fødeavdelinger er det nødvendig med vikarbruk, men jeg vil understreke at vi har et godt og trygt fødetilbud, sier Erlandsen.

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Jobber med å få flere studieplasser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har stilt krav til regionale helseforetak om å jobbe med utvikling av heltidskultur, redusere bruken av deltid og gi flest mulig ansatte faste, hele stillinger, understreker Erlandsen.

Samtidig jobbes det med å få flere utdanningsplasser i sykepleie, dette inkluderer også jordmorutdanningen, forteller hun og viser blant annet til revidert nasjonalbudsjett 2020.

– Der ble det tildelt om lag 1100 studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger. 250 studieplasser av dem til videreutdanninger i spesialsykepleie, inkludert jordmor.

Når det gjelder finansiering sier Erlandsen at det er foretakenes jobb å fordele midlene internt og påpeker at sykehusene har fått økte midler hvert år siden 2014, i tillegg til ekstra koronapenger i 2020 og 2021.