Slik vil regjeringen fordele pengene til Møre og Romsdal

Bevilgninger til veier utgjør en vesentlig del av statsbudsjettpengene til Møre og Romsdal. Høyskolene får økte rammer, og flere kulturinstitusjoner skal få mer penger å rutte med.

Molde jazz

Jazzfestivalen i Molde er blant de kulturtiltakene som får økte rammer som følge av kommende års statsbudsjett.

Foto: Nilsen, Per Tormod / NTB scanpix

Høgskolen i Molde

Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk, for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 174,6 millioner kroner til høyskolen.

Høgskulen i Molde

Regjeringen foreslår flere studieplasser ved Høyskoen i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Høgskolen i Volda

Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner til Høgskulen i Volda for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009 og 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 806 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 281,5 millioner kroner til høyskolen.

Henrik Kaarstad-huset ved Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda får en økning, blant annet til grunnskolelærerutdanningen.

Foto: Høgskulen i Volda

Høgskolen i Ålesund

Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner til Høgskolen i Ålesund for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 40 studieplasser fra 2012 til 2013.

Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 213 millioner kroner til høyskolen.

Høgskolen i Ålesund

Regjeringen vil blant annet styrke teknologi- og ingeniørmiljøene ved Høyskolen i Ålesund.

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Hustad fengsel

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til utvidet soningskapasitet ved Hustad fengsel fra 2012.

Hustad fengsel

Soningskapasiteten ved Hustad fengsel ble utvidet i 2012. Dette får konsekvenser også for budsjettet i 2013.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Kvivsvegen

Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 55 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2013 vil gå til restarbeider. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg.

Opning av Kvivsvegen

Kvivsvegen ble åpnet med brask og bram i september. Mer skal bygges og fortsatt vil Kvivsvegen være omtalt i statsbudsjettet.

Foto: Øystein Torheim / NRK

En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009.

Hjartåberga

218 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til E39 Hjartåberga. Prosjektet omfatter rassikring av den åtte kilometer lange strekningen på dagens fylkesveg 651 mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga bygges det en om lag 3,5 kilometer lang tunnel. I tillegg skal eksisterende veg utbedres med til dels ny linjeføring.

Dagens Årsettunnel på 250 meter skal utbedres. I prosjektet inngår også om lag en kilometer nye sideveger, 0,6 kilometer gang- og sykkelveg, rasteplass med døgnhvileplass ved Hjartåelva og tosidig kontrollplass ved Hunnes. Anleggsarbeidene tok til i desember 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013. Etter åpning av prosjektet E39 Kvivsvegen vil E39 bli flyttet til dagens fylkesveg 651 på nordsiden av Austefjorden.

Festøya ferjekai

For 2013 er det prioritert midler til utbedring av E39 på strekningen Geitvika – Årset og til utbedring av Festøy ferjekai på E39.

Fergelem på Festøya

Ved enkelte anledninger har det vært problemer ved Festøy ferjekai. Nå skal denne kaia utbedres.

Foto: Geir Egil Eiksund

Knutset - Høgset

17 millioner kroner er foreslått til E39 Knutset – Høgset. Av dette beløpet er 15 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer. E39 blir innkortet med 1,4 kilometer.

Krifast

Fortsatt gjenstår det arbeider på tilførselsveiene til Krifast-sambandet. Nå er det satt av penger til strekningen Knutset-Høgset.

Foto: NRK

Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset, som også er vedtatt bompengefinansiert. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet ventes åpnet i april 2013.

Tresfjordbrua

485 millioner kroner er til sammen foreslått til E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 194 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra

Tresfjordbrua

Tresfjordbrua skal bygges de nærmeste årene. Her kommer det til å bli penger på flere statsbudsjetter fremover.

Foto: Illustrasjon: Per Tormod Nilsen/Multiconsult AS

Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer.

Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015

Oppdølsstranda

265 millioner kroner er foreslått for å videreføre prosjektet ”Riksveg 70 Oppdølstranda. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

Kran Oppdølsstranda

Det foregår et omfattende arbeid på Oppdølsstranda. En av Norges mest rasfarlige strekninger skal skapes om til en sikker veg.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kultur

Det er satt av penger til en rekke kulturformål. For 2013 beløper dette seg til 99 920 millioner kroner.

Statsbudsjett 2013 kultur Møre og Romsdal

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Forslag 2013

Kulturkvartalet

6,612

Molde Internasjonale Jazzfestival

6,588

Molde Internasjonale Jazzfestival - husleietilskudd

897

Nordmøre Museum

7,062

Nynorsk kultursentrum

16,865

Operaen i Kristiansund

14,152

Romsdalsmuseet

6,181

Sunnmøre Museum

13,939

Teatret Vårt - husleietilskudd

2,330

Teatret Vårt - Regionteateret i Møre og Romsdal AS

25,294

SUM

99,920

Romsdalsmuseet (investeringstilskudd)

4,000

Ivar Aasentunet - fasade mot dalen

Nynorsk kultursentrum får en økning i budsjettene på over 2 millioner kroner.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK