NRK Meny
Normal

Skjebnemøtet om sykehus i gang

Om få timer får vi vite hva styret i Helse Nordmøre og Romsdal mener om sykehussaken på Nordmøre og i Romsdal. På Nordmøre er folk sinte fordi de kan miste sykehustilbud. I Molde får man trolig nytt sykehus.

Styremøte Helse Nordmøre og Romsdal

Styremøtet er straks i gang.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

Folk fra Nordmøre har kjørt i bilkortesje fra Averøya til møtelokalet på Hustadvika. Det er mange som har tatt turen, spesielt mange fra Kristiansund. Forslaget om å redusere sykehustilbudet i Kristiansund har satt sinnene i kok i Nordmørsbyen.

Møtet blir åpnet av direktør Bjørn Engum. Han gjennomgår sin innstilling, som konkluderer med at det skal bygges nytt sykehus på Eikrem i Molde, og at fødeavdelingen og akuttfunksjonene i Kristiansund skal flyttes til Molde.

Møtet er planlagt å vare i flere timer. Og det er ventet at det kan komme forslag som kan endre situasjonen. John Harry Kvalshaug fra Averøy har varslet at han vil lufte et forslag om å avvente en helseplan som skal behandles i Stortinget.

Styreleder Helge Aarseth har tatt ordet. Han sier at dagens sak er den viktigste styret noen gang har hatt på bordet. Han håper det kan skapes ro om saken. Han argumenterer for to-sykehus-løsningen. I argumentasjonen hans ligger det at han mener at et felles sykehus ikke ville tjene Kristiansunds interesser.

Folk i bilkortesjen har tutet med bilhornene utenfor møtelokalet. Etter en stund har tutingen stilnet.

Aarseth sier at sykehuset i Kristiansund skal ha en viktig funksjon, blant annet innen ortopedi.

Aarseth er ferdig med sin innledning. Styremedlem Sidsel Sæterøy har ordet, og sier det er uaktuelt for henne å gå inn for å legge ned føde- og akuttfunksjoner i Kristiansund.

Om 20 år vil vi se at en en-sykehusløsning vil være en fremtidsrettet løsning, i en region som nå er i full oppløsning, sier Sæterøy.

Sæterøy fremmdet et forslag i tre punkt:: Et felles lokalt sykehus er en helhetlig løsning. Anbefaler vedtar et prinsipp om et felles sykehus, lokalisert mellom byene.

Oppgavefordelingen skal oppheves. Nåværende funksjonsfordeling skal videreføres.

Saken om Molde nye sykehus stilles i bero.

John Harry Kvalshaug har ordet. Han mener det har vært gjort et godt og samlende arbeid. Vi står igjen med to forslag, sier han. Begge alternativa gir gode og forsvarlege tilbod, sier han. Men han saknar vedlegg om beredskapen i samband med oljeverksemda på Haltenbanken. Han bed om at merknader frå OLF blir tekne med i den vidare sakshandsaminga. Det er ei ripe i lakken at omsynet til oljeverksemda ikkje har kome betre med, seier Kvalshaug.

Vil avvente helse og omsorgsplan

Kvalshaug viser til ei ny høyring om ein helse og omsorgsplan. I høyringsnotatet ligg det føringar for spesialhelsetenesta. Kvalshaug vil ha ein diskusjon om det er rett å gjere vedtak medan denne planen er på høyring. Han vil ikkje ha nokon omkamp i saka. Men han fremjar forslag som går på at funksjonsfordelinga først skal takast stilling til når planen har passert Stortinget.

Kvalshaug støtter likevel to-sykehusløsningen. Han kan ikke se for seg at Molde eller Kristiansund kan være uten sykehus. Dette er hovedbegrunnelsen for å støtte løsningen med to sykehus. Nærheten til pasientgruppene er hovedargumentet for å støtte to-sykehus-løsningen, sier han.

– Mange arbeidsplasser kan forsvinne

Styremedlem Knut Ivar Egset har ordet. Mange er livredde for å miste arbeidsplassene sine, både i Molde og i Kristiansund, sier han. Mange arbeidsplasser kan forsvinne, og det er arbeidsplassene for de med lavest inntekt. Jeg ønsker to sterke sykehus i regionen, sier Egset. Han advarer mot en sammenblanding mellom funksjonsfordeling og spørsmål om sykehusutbygging. Molde trenger nytt sykehus uavhengig av funksjonsfordelingen, sier han.

– Et samfunnseksperiment

Geir Amders Grimstad har ordet: Å rykke opp arbeidsplassene i de to byene og plassere dem i midten, vil være et samfunnseksperiment han advarer mot. Slik situasjonen er, støtter han innstillingen fra direktøren, men vil høre på kva de andre sier om forslaget fra Kvalshaug.

Det vil være vanskelig å skulle vente 10 - 12 år på et nytt felles sykehus, og meningsløst å bruke mye penger på Lundavang, sier han.

– Skyv ikke det vanskelige ut i tid

Asbjørn Hofsli har ordet: Han har ikke tro på at det er lurt å skyve vanskelige spørsmål ut i tid. Mange har uverdige arbeidsforhold ved sykehusa. Det kan ikke styret sitte i ro og se på. Pasientene har også uverdige forhold, de nest dårligste i landet, sier han. Alt som trengs er utredet. Vi blir ikke klokere av å vente. Men det er mange dilemmaer. En-sykehus-løsning gif faglig og rekrutteringsmessig god løsning i et langt tidsperspektiv. Men han lander på en annen konklusjon. Man må bygge en tjeneste for folk slik at de som trenger tjenestene får disse nært. Dette taler for en to-sykehus-løsning. All dokumentasjon viser det, sier han.

– Funksjonsfordelinger må til

En fremtid uten å gjøre funksjonsendringer er ikke bærekraftig, sier Hofsli. Styret har tidligere avvist ostehøvelprinsippet, og styret har vært enstemmig i at det måtte gjøres funksjonsfordelinger. Men man har vært uenig i hvordan dette skulle gjøres, sier Hofsli.

Hofsli avviser at han har vært med på vedtak om å fjerne akutt-tilbud. Han avviser også karakteristikken om at Kristiansund sykehus blir redusert til et forsterka sykehjem. Dette er en uverdig beskrivelse av tilbudet sier han.

To gode sykehus vil tjene befolkngen best, sier Hofsli. Både befolkningen og de ansatte skal bli stolte av dette. Han er sikker på at regionen kan få landets mest strømlinjeforma elektive kirurgiske tilbud.

Hofsli konkluderer med at han støtter direktørens forslag.

– Viktige kompetansearbeidsplasser

Oddbjørn Tomren har ordet: Han støtter direktørens forslag. Null-alternativet er ikke aktuelt. Og det er ikke faglige argumenter for et felles sykehus, sier han. De fleste pasientene vil få et tilbud ved sitt sykehus også etter at funksjonsfordelingen er gjennomført. nærhet er en viktig kvalitet. Sykehusene er store og viktige arbeidsplasser i sine respektive kommuner. En nedlegging vil få konsekvenser. Det er kompetansearbeidsplasser, og rekruttering vil være vanskelig om slike arbeidsplasser forsvinner.

– En utsettelse og fortsatt uavklart fremtid kan ødelegge fagmiljøa. En utsettelse kan innebære en risiko for nedsatt kvalitet ved sykehusene. I fremtiden vil det være vanskeligere å rekruttere kompetanse. Tomren advarer mot utsettelser. Fortsatt drift på Lundavang i 10 år vil være en risiko. I norsk målestokk snakkar vi om middels til dels store lokalsjukehus. De vil også i fremtiden være drivverdige, sier Tomren.

Tomren støtter innstillinga, men er bekymret for utviklinga ved Kristiansund sykehus. Det er viktig at det blir presisert at denne bekymringen blir tatt på alvor, og at det skal gjennomføres en konsekvensutredning, sier Tomren.

– Raskast og tryggast framdrift

Bernd Müller har ordet. Han vel å tru på finansieringsløfter som har kome dei siste åra. Han viser til statsrådet som har sagt at det ikkje skal stå på pengar. Det kan gå mange år før bygginga av eitt felles sjukehus kan starte. Genvinsten ved eitt felles sjukehus kan også oppnåast ved to sjukehus med funksjonsfordeling. Dette er vegen som er tryggast og med raskast framdrift og gjev det beste resultatet for pasientgruppene, seier Müller. Han støttar forslaget frå direktøren.

Ved ett-sykehus-løsningen må det brukes 300 millioner kroner til midlertidige tiltak på Lundavang. Hvordan kan vi forsvare det, spør Müller.

Styret har pause til 12.30.