Skal revidere vilkår

Konsesjonsvilkåra for Folla- Vindøla- reguleringa i Surnavassdraget skal reviderast. Det blei bestemt i statsråd i går. Surna er eit nasjonalt laksevassdrag som blir regulert til kraftproduksjon, og revisjonen skjer for å betre forholda for laks- og sjøaurebestanden i vassdraget. Olje- og energidepartementet pålegg no ei minstevassføring i to sideelvar til Surna. I tillegg krev departementet mellom anna nytt inntak