ROR støtter avfallsdemoni

Romsdal Regionråd er positive til planene og arbeidet som er på gang for å etablere et nasjonalt deponi på Raudsand i Nesset kommune. Et slikt anlegg vil gi kunne gi stor lokal verdiskapning og betydelige regionale ringvirkninger i et område med nedgang i folketallet og få arbeidsplasser, mener regionrådet. Det viser til at dagens deponi er fullt i 2022. Rådet viser også til at kommunen er positiv og at planarbeidet skjer i dialog med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand