Resultat i minus

Helse Møre og Romsdal hadde i 2016 eit underskot på 30,4 millionar kroner. Det går fram av dei endelege tala som no ligg føre i årsmeldinga og årsrekneskapen. Helse Midt-Noreg kravde at føretaket skulle gå med like stort overskot som underskotet til slutt blei. Styret behandlar saka fredag.