Rådmannen i Ålesund: – Lovbrudd på Bingsa

– Det er ikke god nok styring med det kommunale renovasjonsanlegget på Bingsa. Det skriver rådmannen i Ålesund i saksframlegget til formannskapet.

Rådmann og ordfører på infomøte om Bingsa-lovbrudd

Rådmannen i Ålesund, Astrid Eidsvik og ordfører Eva Vinje Aurdal orienterer om Bingsasaken på et ekstraordinært informasjonsmøte i forrige uke. Nå skal saken opp i formannskapet

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Hun understreker at det som har skjedd på Bingsa de siste årene ikke har vært i samsvar med gjeldende lover og regler,

Ålesund kommune har de siste ukene fått kraftig kritikk for det som har skjedd når det gjelder ulovlig bruk av overtid og brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det er blant annet avdekket i et brev fra kommunerevisjonen. Saken ble først omtalt i Sunnmørsposten.

Manglende styring og kontroll

Rådmannen slutter seg altså til kommunerevisjonens konklusjon om at kontrollen med virksomheten på Bingsa har vært for dårlig, men hun har ikke noe konkret forslag til vedtak før formannskapet møtes tirsdag i neste uke.

Til formannskapet skriver hun at saken først må ferdigbehandles i kontrollutvalget. Hun har allerede gitt sin orientering om situasjonen når det gjelder ulovlig overtidsbruk, brudd på vernereglene i arbeidsmiljøloven, ulovlig direkte innkjøp av tjenester, og situasjon for budsjett og regnskap.

Det finnes ikke avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte knyttet til overtidsarbeidet på Bingsa. Rådmannen mener likevel at det er formildende at dette arbeidet har vært frivillig, Under budsjettbehandlingen for 2017, ble det satt et søkelys på den generelle overtidsbruken i kommunen og det ble satt i verk tiltak.

Nye stillinger for å unngå overtid

– For at drifta på Bingsa skulle gå rundt, har det dessverre vært nødvendig med omfattende bruk av overtid. Om ikke tilsatte hadde tatt på seg dette arbeidet ville mye av aktiviteten på Bingsa stanset, og det ville ha fått store konsekvenser. Det uheldige i denne saken er det ikke tidlig ble klart at det var nødvendig å styrke bemanningen betydelig for å få gjort unna nødvendig arbeid. Det har ført til ekstra overtid.

Rådmannen mener det nå er satt i gang effektive tiltak for å unngå at dette skal skje igjen, og skriver at det er utlyst 10 nye stillinger som er tilpasset åpningstidene på Bingsa.

Kjøper egne maskiner

Når det gjelder brudd på loven om offentlige anskaffelser skal dette i framtida unngås ved at kommunen nå kjøper tre maskiner og utfører arbeidet i egen regi. Målet er at maskinene skal være på plass i første halvår eller tidlig på høsten.

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, understreker at alt nå vil bli gjort for å rydde opp. Nå pågår arbeidet i de politiske gruppene, i kommuneadministrasjonen og i kontrollutvalget.