NRK Meny
Normal

Presenterer tiltak etter knallhard kritikk

25.januar skal styret i Helse Møre og Romsdal behandle den svært alvorlige kritikken helseforetaket har fått etter at en 10 måneder gammel gutt fra Kristiansund døde i februar 2015. Nå har direktøren presentert sitt svar på hvordan helseforetaket vil bøte på manglene.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Statens Helsetilsyn har gitt Helse Møre og Romsdal en svarfrist på åtte uker. Direktør Espen Remme har presenterte en rekke tiltak for styret.

Foto: Trond Vestre / NRK

10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde på veg til St.Olavs Hospital 22. februar 2015. Gutten som var tidligere hjerteoperert, og som hadde alvorlig medfødte misdannelser og kroniske og alvorlige luftveis- og svelgeproblemer, fikk i følge Statens Helsetilsyn ikke forsvarlig helsehjelp da foreldrene oppsøkte lege etter at gutten hadde fått en infeksjon.

Sebastian

10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde i februar 2015. Helse Møre og Romsdal har i ettertid fått sterk kritikk.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Dette skjedde i en situasjon der Helse Møre og Romsdal hadde vedtatt å helgestenge Barneavdeliga i Kristiansund. Det ble ikke rekvirert ambulansehelikopter og han ble heller ikke sendt til Ålesund med ambulanse. Søndag ble tilstanden hans kraftig forverret, og det ble bestemt at han skulle sendes med luftambulanse til St.Olavs Hospital. Men da var det for sent.

Lovbrudd

Både Helse Møre og Romsdal, legevakta i Kristiansund og Oslo Universitetssykehus har fått kraftig kritikk i etterkant. Konklusjonen fra Statens Helsetilsyn er at det er blitt begått lovbrudd. I følge tilsynet bør Helse Møre og Romsdal illegges foretaksstraff.

Det er en svært ydmyk direktør som legger frem saken for styret i Helse Møre og Romsdal. Statens Helsetilsyn har gitt Helse Møre og Romsdal en svarfrist på åtte uker. I sin innstilling skriver Espen Remme at det er grunn til å se svært alvorlig på situasjonen "der helseføretaket gjennom svikt og manglar ikkje gav forsvarleg helsehjelp til eit barn på ti månadar som resulterte i at barnet døde."

Planlagte og iverksatte tiltak

I saken legger direktøren frem en samlet oversikt over planlagte og iverksatte tiltak som svar til Statens Helsetilsyn og fylkeslegen i Møre og Romsdal:

• Rapporten er gjort kjent og tilgjengeleg for leiinga og involvert helsepersonell
• Involvert helsepersonell og leiingane i Barne- og ungdomsavdelingane i Kristiansund og Ålesund, Klinikk for kvinner, barn og unge og AMK har alle fått tilgang til rapporten og den er diskutert med dei enkelte og i , ulike møtefora
• HMR har gjennomført ei evaluering av 5-døgnsdrifta ved Barne- og ungdomsavdelingane i Kristiansund
• Værfaste pasientar med akutt kritisk tilstand i HMR – Ved varsel om ekstremvær blir det sett taktisk stab og gjennomført beredskapstiltak som t.d. å sikre at der er tilgjengeleg nøkkelpersonell om situasjonen krev det. Dette er tatt inn i beredskapsplanverket for HMR
• Intensivtilbod i HMR før overflytting ved akutt kritisk tilstand
– Stabilisering, starte behandling og planlegging av overflytting
– Behandlingsteam der aktuelle legespesialist er ansvarleg
• Transport mellom sjukehus ved akutt kritisk tilstand når luftambulansen ikkje kan fly – Tiltak for å skaffe følgjeteneste med anestesipersonell i ambulansen
• Individuell behandlingsplan for barn med særlege behov – Behov for komplekse, langvarige og koordinerte tenester
– Behov ved akutt forverring av alvorleg, kronisk liding og sjukdom
– Open retur vil vere eitt av dei aktuelle tiltaka i slike planar
• HMR vil følgje opp tiltaka med ein internrevisjon i løpet av første halvår 2017
• Dokumentasjon av gjennomførte tiltak vil bli sendt fortløpande til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bekymret

I et brev til styret i Helse Møre og Romsdal har ordførerne i 17 kommuner i Romsdal og på Nordmøre uttrykt sin bekymring over det fremtidige sykehustilbudet for barna. I brevet blir det vist til at barneavdelingen i Kristiansund har halvert bemanning på helg, og er helt stengt åtte uker om sommeren og i påsken:

"Vi krever at tilbudet ved barneavdelingen i Kristiansund blir forsterket, og at avdelingen driftes med ordinær bemanning på helg og i høytider, og at man ikke stenger avdelingen i påske og sommerferien. Vi krever også at tilbudet for barn i det planlagt fellessykehuset blir utredet på nytt, og at barn i nordfylket får samme tilbud som barn sør i fylket."