Nekter å svare på spørsmål

De fem styremedlemmene som stemte for å helge- og sommerstenge barneavdelingen i Kristiansund, nekter å gjøre greie for hvorfor de stemte slik. Styret fikk flere advarsler mot å stenge.

Stein Kinserdal, nestleder Petter Bjørdal og styremedlemmene Torbjørg Vandvik, Kirsti Slotsvik og an

Fem styremedlemmer i Helse Møre og Romsdal stemte for å stenge barneavdelingen i Kristiansund i helgene og ferier. Nå nekter de å fortelle hvorfor de stemte som de gjorde.

Med fem mot fire stemmer gikk styret i Helse Møre og Romsdal inn for å innføre femdøgns post ved barneavdelinga i juni i fjor. En ROS-analyse fra 2013 viste at det var knyttet stor usikkerhet rundt å helge- og sommerstenge barneavdelingen. Foreldre, legevaktleger i Kristiansund og ansatte ved sjukehuset advarte også styret.

– I ettertid kan en stille spørsmål ved måten saken ble behandlet på. Omgjøring til femdøgnspost var en del av en større innsparingspakke og kompleksiteten ved slike behandlinger gjør at en kan stille spørsmål om styremedlemmene var godt nok kjent med ROS-analysen. (Risiko- og sårbarhetsanalyse) og varskuet som låg der.

Det sier avgått styremedlem Trine Sevaldsen fra Kristiansund. Hun var en av fire som stemte mot forslaget.

Det manglet ikke på advarsler mot å ferie- og helgestenge barneavdelingen. ROS-analysen fra 2013 er klar i sin tale.

Svikt i akuttilbudet kan være tap av liv og varige skader. Konsekvensen av svikt i akutttilbudet er vurdert svært høy

ROS-analysen om redusert tilbud ved barneavdelingen

Legevaktlegene i Kristiansund advarte kraftig mot stengingen. Det gjorde også ansatte ved barneavdelingen i Kristiansund da avdelingen stengte i oktober 2014.

Selv om flere advarte mot stenging, stemte fem styremedlemmer for forslaget.

Nekter å forklare seg

Trine Sevaldsen er de ansatte sin representant i Helse Møre og Romsdal

Trine Sevaldsen mener styret tok feil i juni i fjor.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

De fem som stemte for å stenge barneavdelingen var styreleder Stein Kinserdal, nestleder Petter Bjørdal og styremedlemmene Torbjørg Vanvik, Kirsti Slotsvik og ansattrepresentant Charles Austnes.

Ifølge NRKs kilder skiftet Austnes mening i løpet av møtet. NRK har send e-post til de fem, med spørsmål om hvilke vurderinger de gjorde. E-posten ble sendt 16. mars.

Torbjørg Vanvik og Stein Kinserdal har ikke gitt noen tilbakemelding.

De tre andre svarer følgende:

Nei. Dette vil jeg ikke svare på.

Charles Ausntes, styremøte i Helse Møre og Romsdal 18.mars.

Jeg svarer slik jeg gjør prinsippielt i alle sammenhenger, og det er at det er styreleder som uttaler seg på vegne av styret, og det gjør han også i denne saken her.

Petter Bjørdal

Jeg har ikke lyst å svare på det.

Kirsti Slotsvik

NRK spør videre Bjørdal og Slotsvik om hvorfor de ikke tok større hensyn til ROS-analysen fra 2013.

– Hva vet du om hva vi har lagt vekt på, svarer Slotsvik.

– Det er din politiske subjektive mening du legger vekt på, det er noe helt annet. Vi følger reglene, sa Bjørdal.

Styremedlemmene ble også informert om at vedtaket kunne være i strid med "Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon". Forskriften sier blant annet at: «Bortsett fra hvor det er medisinsk nødvendig, skal barnet bare flyttes dersom det da vil få det bedre»

Både politiet i Statens helsetilsyn gransker nå om helgestengingen av barneavdelingen kan kobles til dødsfallet til ti måneder gamle Sebastian 22. februar.

Les også: Denne døden tilgir jeg deg aldri

Les også: Døde på vei til sjukehus

Les også: Dette hadde ikke trengt å skje

– Styret tok feil

Det sier Trine Sevaldsen som tilhørte mindretallet.

Trine Sevaldsen er de ansatte sin representant i Helse Møre og Romsdal

Trine Sevaldsen mener styret tok feil i juni i fjor.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det ROS-analysen påpekte var at liv kunne gå tapt. Vi må ta til etteretning at slike analyser er det viktigste arbeidsredskapet vi har. Vi plikter å lese godt igjennom, og ta slik kunnskap inn over oss. ROS-analysen fra 2013 var ikke engang vedlagt saken. Den ble bare referert til, sier Sevaldsen.

– Hele styret visste dette var et sjansespill. Ettertiden viste at vi som stemte mot hadde rett. Stengingen av barneavdelingen har blitt en vond sak for hele befolkninga, det vi fryktet mest skjedde, sier Sevaldsen og viser til barnedødsfallet i Kristiansund.