Nå forsvinner den rasfarlige vegstrekningen

Vegen er så rasfarlig at anleggsarbeidene levde i frykt for at det skulle gå ras i anleggsperioden. Nå er rassikringen av vegen fullført.

Opdølsstranda

Nå gjenstår bare siste finpuss før den nye tunnelen kan åpnes. Dette er den nordlige tunnelåpningen i nærheten av Oppdøl.

Foto: Terje Reite / NRK

Vegen langs Oppdølsstranda har til alle tider vært truet av steinras fra stor høyde. Flere av rasene har hatt alvorlig utfall. En av de alvorligste hendelsene skjedde 24. august 2008, da en mannlig sjåfør ble alvorlig skadet. Det ble slått full katastrofealarm, og vegen ble stengt i lang tid. Helt frem til nå har skoleelevene blitt kjørt i båt forbi denne strekningen.

Bil tatt av skred ved Oppdølsstranda

Denne bilen ble tatt av skredet som gitt 24. august 2008.

Foto: Jan Erik Vangen

Dette er i alle fall Midt-Norges mest rasfarlige strekning. Det er nesten slik at stengingen av gamleveien er vel så viktig som åpningen av tunnelen, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten til NRK.

Ferdig til skolestart

Det var Roger Snekkevåg som ble tatt av steinskredet i august 2008. I to uker lå han i koma på St. Olavs hospital i Trondheim. Da han ble tatt av skredet hadde han pendlet på strekningen i 20 år. Dette er en forholdsvis høyt trafikkert strekning, med både lokaltrafikk i Sunndal og gjennomfartstrafikk mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

I en periode ble det kjørt kolonne forbi rasstedet og skolebarn har blitt kjørt med båtskyss på strekningen helt til nå.

Det har vært svært viktig for oss å bli ferdige med anleggsarbeidet til skolestart, sier Gjelsten.

Riksveg 70 Oppdølstranda mellom Sunndal og Kristiansund er stengt på ubestemt tid etter et større steinras i dag tidelig. Vi var med Ivar Hoel i Statens vegvesen inn i området i dag tidleg

– Eneste måten å rassikre på

5. og 16 juni 2009 gikk det nye ras og steinsprang. Skredet den 16. juni tok med seg steinblokker som var store som biler. Dette skredet tok med seg høyspentledninger som kortsluttet og utløste en omfattende brann i en transformatorstasjon.

I flere vintre, senest i mars 2010, ble veien stengt av snøskred ved Oppdøl, og i 2011 ble det bevilget nesten en milliard kroner til rassikring av vegstrekningen.

Det var ingen annen måte å rassikre denne strekningen på enn å bygge tunnel. Alle andre forsøk på rassikring hadde kun ført til at vi måtte leve med rasfaren i all fremtid. Ved å bygge tunnel har vi fått en hundre prosent rassikker veg, sier Gjelsten.

Gjennomslag for Oppdølsstrand-tunnelen

– Urolige for nye ras

Vegen er så rasfarlig at også anleggsarbeidene levde i frykt for at det skulle gå ras i anleggsperioden.

Vi var urolige for at det skulle gå nye ras mens vi bygde. Om vi hadde fått ras i anleggsperioden ville det ha blitt en vanskelig situasjon for oss. Men det har heldigvis gått greit, sier Gjelsten.

Anleggsarbeidet har pågått siden 22. september 2011. Tunnelen er ferdig bygget og asfalten er lagt. Nå gjenstår bare finpussen før den 7,5 kilometer lange tunnelen mellom Sunndalsøra og Oppdøl kan åpnes. Tunnelen setter en ny standard for hvordan fremtidens tunneler skal være. Tunnelen er bredere og høyere enn det som har vært standard tidligere. Og tunnelen innfrir de nyeste kravene til sikkerhetsutstyr i tunneler.

Også belysningen består av det nyeste innenfor dette området, med LED-lamper over det hele.

Dette vil oppleves som bedre belysning enn det man er vant til ellers. Disse lampene er også strømbesparende, og det mindre behov for vedlikehold, sier Gjelsten.

I denne tunnelen finner man nødtelefoner med mindre enn 100 meter mellom hver. Omtrent midtvegs er det også anlagt en rømningsveg, der man kommer ut i Sandvika, som blir ansett som rassikker. I tillegg til tunnelen er det bygget 2 kilometer ny riksveg, 800 meter sideveger og en 1,7 kilometer lang gang- og sykkelveg.

Både før og etter rasene i 2008 og 2009 ble det utført flere rassikringstiltak langs Oppdølsstranda. Fjellet ble rensket for steinblokker og det er satt opp nesten 1000 meter med fanggjerder.

Roger Snekkevåg

Roger Snekkevåg ble tatt av raset 24. august 2008. I en periode lå han i koma på St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen. / NRK
Oppdølsstranda

16. juni 2009 utløste ras brann i Oppdølsstranda.

Foto: Roger Selset

Først øvelse - så åpning

Før tunnelen åpnes skal det gjennomføres en redningsøvelse i tunnelen. Her skal sikkerhetsutstyret i tunnelen testes, og nødetatene og Vegtrafikksentralen skal bli kjent med forholdene. Øvelsen er en del av arbeidet i forbindelse med sikkerhetsgodkjenningen av tunnelen.

På åpningsdagen blir det et kulturarrangement, og samferdselsministeren kommer for å stå for den høytidelige åpningen, sier Gjelsten.

Tunnelen åpnes den 15. august klokka 13.00 for fotgjengere og syklister både fra Oppdølssiden og Sunndals-siden. Publikum kan da gå fra hver side og frem til tverrslaget ved Sandvika, der programmet og åpningen skal foregå.

Åpner 15. august ca. klokka 18.00

På et tidspunkt skal publikum gå ut gjennom det som i fremtiden blir en rømningsveg i Sandvika. Der blir det servert grillmat og det blir mer underholdning. Når dette er slutt, skal folk bli kjørt i busser gjennom tunnelen og tilbake til Sunndalsøra og Oppdøl.

Så må vi være sikre på at hele tunnelen er tømt for fotgjengere og syklister før vi åpner tunnelen for trafikk. Dette skjer trolig i 18-tiden, sier Gjelsten.

Vil det være mulig å sykle i den nye tunnelen?

– Nei. Slik det er nå blir det forbudt å sykle i tunnelen. Men det er tatt et initiativ for å utrede dette for fremtiden.

– For den gamle vegen blir helt stengt?

Skjebnen til den gamle vegen er ikke hundre prosent avklart ennå. Men det blir kommunal veg fra Opdølssida og sørover til de siste bolighusene. Resten av vegen blir stengt og grunnen blir tilbakeført til grunneierne, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten til NRK.

Kran Oppdølsstranda

Det har foregått et omfattende skredsikringsarbeid for å gjøre gamleveien skredsikrere. Men det var kun tunnel som kunne gjøre strekningen helt sikker.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Samferdserdelsministeren sjøl tok jobben då tunnelarbeidet på den svært rasutsette Oppdølsstranda starta i dag.
Milliardprosjektet har kome i gang på rekordtid, noko naturen vel må ta æra for.