Møter leiinga i føretaket

Måndag møter representantar for dei tre regionråda i Møre og Romsdal leiinga i Helse Midt-Noreg. På dette møtet kjem representantane frå Møre og Romsdal krevje ei omfordeling av inntektene til sjukehusa, slik at Møre og Romsdal får ein større del av pengane som kjem frå Staten. Regionråda meiner at pengane blir skeivt fordelt og at sjukehusa i Møre og Romsdal får for lite pengar.