Mest fornøyd med Ålesund sjukehus

Nyfødtavdelinga i Ålesund danker ut St. Olavs hospital. En undersøkelse viser at foreldre til premature barn er langt mer fornøyd med tilbudet i Ålesund enn St. Olavs. Likevel vurdere Helse Midt-Norge å flytte barn fra Ålesund til Trondheim

Neonatal i Ålesund

Nyfødtavdelingen i Ålesund danker ut St. Olavs i Trondheim når foreldrene blir spurt om sine opplevelser.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Helse Midt-Norge har invitert foreldre som har hatt barn innlagt på nyfødtavdelingene i Ålesund og Trondheim til å dele sine erfaringer med de to sjukehusene. De fleste foreldrene i undersøkelsen har vært innlagt med sine barn på begge avdelingene.

Konklusjonen i rapporten er soleklar. Foreldrene foretrekker Ålesund.

"Det var en lege som sa det til meg at her er vi ett team, det er sykepleiere, leger og dere som foreldre. For dere foreldrene er en del av behandlingen som barna får. Og det har jeg hatt i bakhodet hele veien. Og det er slik de jobber her ute i Ålesund og det er helt unikt."

foreldre om Ålesund

En ekstern arbeidsgruppe har anbefalt Helse Midt-Norge å flytte de aller minste for tidlig fødte fra Ålesund til Trondheim. Helse Midt-Norge har i sin utredning lagt stor vekt på å lytte til de pårørende når de skal avgjøre fremtiden til nyfødtavdelinga i Ålesund.

Nå er rapporten fra foreldrene klar, og de foretrekker Ålesund.

– Urolig gledelig for oss

Beate Horsberg Eriksen

Både de ansatte og overlege Beate Horsberg Eriksen i Ålesund er fornøyd med responsen fra foreldrene.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

– Vi i Ålesund synes det veldig gledelig at rapporten så tydelig trekker frem Ålesund i forhold til utviklingstilplasset omsorg og foreldreinvolvering. Det er veldig gledelig, sier overlege ved neonatalavdelingen i Ålesund, Beate Horsberg Eriksen.

Hun er ikke overrasket over skrytet til Ålesund.

– Jeg vet at den omsorgen vi tilbyr er på et veldig høyt nivå. Jeg kjenner ikke detaljer om andre avdelinger, men jeg visste vi var gode, sier Eriksen.

Hun mener rapporten må telle mye når Helse Midt-Norge i høst skal avgjøre om barn skal flyttes fra Ålesund til Trondheim.

Knusende for St. Olavs

St.Olavs hospital

Foreldre er mer kritisk til tilbudet ved St. Olavs i Trondheim.

Foto: Kommunal-og moderniseringsdepartementet / NRK

Foreldrene opplever tilbudet i Trondheim og Ålesund som svært ulike. Ålesund har en ny avdeling med enerom og tomannsrom, mens foreldrene opplever at det i Trondheim er plassmangel og lite rom for privatliv

Foreldre med erfaring fra begge sykehusene opplevde at medvirkning og medbestemmelse ikke var akseptert på samme måte ved St. Olav som i Ålesund.

En av foreldrene beskrev belastingen med å være utsatt for andre barns akutte forverringer, gråtende foreldre og personell som springer, som en følelse av å være med i en "grøsserfilm".

foreldre om St.olavs

I motsetning til Ålesund opplevde foreldre at de ufrivillig fikk svært mye informasjon om andre barn og deres problemer. Under legevisitten måtte også foreldre gå ut av lokalene og forlate sine barn for at taushetsplikten skulle ivaretas.

Det ble vist til eksempler der foreldre satt med barna og fanget, måtte legge barna fra seg og forlate rommet. Foreldre mente at de mistet direkte og betydningsfull informasjon om sitt eget barn når de måtte gå ut av rommet under legevisitten.

Flere foreldre reagerte også på uro og støy i intermediær-/overvåkningsrommene på St. Olav. Det var alarmer og slamring av skapdører, lyder fra resepsjonen i tillegg til at lyset var for sterkt i rommet. Slik var det ikke i Ålesund. Der var ro og dempet belysning en del av hverdagen på avdelingen, mener foreldrene.

NRK har vært i kontakt med klinikkleder Ragnhild Støen som er avdelingssjef ved nyfødt intensiv ved St. Olavs Hospital. Hun sier at rapporten er en bestilling fra Helse Midt-Norge, og at St. Olavs ikke ønsker å kommentere den.

Ofte skifte av pleiere i Trondheim

Flere av foreldrene sier i rapporten at de passet på barnet sitt mer under oppholdet i St. Olav, sammenlignet med Ålesund, på grunn av utskiftningen av personell. I tillegg hadde foreldrene opplevd tilfeller der innleid og ukjent personell var usikre i jobben sin.

Foreldrene mener det var mange pleiere å forholde seg til på nyfødt intensiv på St. Olav, mens det var færre pleiere i teamet rundt barnet og mer kontinuitet i Ålesund.

Enerom viktig

Barneavdeling Ålesund

Barneavdelingen i Ålesund.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Flere foreldre har påpekt verdien av enerom i Ålesund. De følte også at legen i større grad involverte foreldrene.

I Ålesund opplevde foreldrene at de ble mer involvert og inkludert i teamet. Legene stilte spørsmål om hva foreldrene hadde observert og lyttet til deres synspunkt.

Foreldrene beskrev legenes atferd som inkluderende, ydmyk og respektfull.

Foreldre om avdelingen i Ålesund

Foreldre fra Møre og Romsdal påpekte også at fylket er både stort og grisgrendt og at neonatal i Ålesund hadde en viktig funksjon når fødsler skjer fort. Foreldrene fortalte at de levde med en stadig risiko for at den nyfødte skulle dø, og at de hadde vært opptatt av at barnet ikke skulle dø alene. Lange avstander ble en ekstra belastning;

Rapporten omtaler også at flere av foreldra sa at de nesten følte seg tvunget til å ha en relasjon til andre familier i en periode da de hadde mer enn nok med å være foreldre til sitt eget kritisk syke barn når de var innlagt på St. Olavs.

Flersengsrommene kunne være så fulle, og foreldrene satt så tett ved kuvøsene, at de kom bort i ryggen til hverandre. Flere foreldre forteller at betydningen av enerom i Ålesund var svært viktig for hvordan de opplevde oppholdet, står det i rapporten.

Hjerteskjærende historier

Rapporten fra Helse Midt-Norge inneholder sterke opplevelser fra foreldre i krise. Barna deres svever mellom liv og død. I undersøkelsen går det frem at mange forelder eopplever det å få et prematurt barn som et enormt sjokk. De beskriver følelsen som en følelsesmessig berg- og dalbanetur. De har behov for privatliv, mye informasjon om barnets utvikling og nærhet til øvrige familie.

Du skjønner, der er ikke virkelig før du har stått opp i det og kjent at døden puster deg i nakken, og du er så redd. Alt blir så satt slik på vent, og en står på glattisen rett og slett.

foreldre til for tidligfødte barn

I rapportens konklusjon skriver arbeidsgruppen at legenes atferd i Ålesund ble oppfattet som inkluderende, lyttende, ydmyk og respektfull.

Foreldrene ga uttrykk for at det var en stor kontrast mellom avdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim og avdelingen i Ålesund. I Trondheim var mange personer, lite privatliv, manglende konfidensialitet, mye støy og stress i intermediær og overvåkningsrommene sammenlignet med avdelingen i Ålesund.

Saken avgjøres i høst

Det er fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen som har bestilt rapporten.

– Vi er glad for å ha fått brukerstemmene på plass. Denne rapporten vil bli vurdert på lik linje med det andre grunnlagsmaterialet vi nå har. Saken blir fremmet for styret til høsten, sier Salvesen.

Nå skal Helse Midt-Norge gå gjennom alle rapporter om de to avdelingene.

– Vi kommer til å legge fram vår anbefaling i denne saken for styret for Helse Midt-Norge RHF i løpet av høsten. Arbeidet som er iverksatt, er viktig for å skape trygghet, sikre god kvalitet og likeverdig tilbud i regionen for de aller minste og deres pårørende, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge RHF.