NFF: – Løsningen er ikke i Nederland

Regjeringen vil bruke nesten 90 millioner på å fornye leieavtalen med Nederland for å ha nok soningsplasser til Norges domfelte. Lederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ser en annen løsning.

«Norgerhaven» fengsel

I Norgerhaven fengsel i Nederland soner 203 innsatte som er domfelte i Norge.

Foto: RTV Drenthe / Presse

Regjeringen har siden 2015 hatt en leieavtale med Norgerhaven fengsel i Nederland. Den gang måtte de lange soningskøene kuttes. Nå vil regjeringen forlenge avtalen, selv om det står 442 ledige fengselsplasser i Norge.

Rita Bråten

Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Foto: EVA MARIE BULAI / NRK

Lederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener at løsningen finnes i de norske fengslene, og ikke i Norgerhaven.

NFF mener at det heller burde jobbes mer med å få innsatte på lukket avdeling til å søke om overføring til åpne anstalter når de nærmer seg slutten av soningen.

På den måten vil de få en mer gradvis overgang til samfunnet, og plasser med høyt sikkerhetsnivå vil frigjøres. Samtidig ønsker forbundet at de som er på åpne anstalter skal kunne sone med elektronisk kontroll (fotlenke) utenfor fengsel, de siste seks månedene av dommen. Dermed vil det frigjøres plasser med lavere sikkerhetsnivå.

Vi synes ikke det er et godt nok argument for forlengelse at antall innsatte plutselig kan øke.

Rita Bråten, leder i NFF
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Kriminalomsorgen må planlegge langsiktig, og prognosene viser at det vil være behov for flere plasser med høyt sikkerhetsnivå, svarer justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ledig i Norge

Per 1. oktober sto 442 soningsplasser ledige i Norge. 284 av plassene er av samme type som i Nederland, hvor 203 innsatte soner.

Bråten sier også at dersom det skulle bli krise skal de norske fengslene klare å få innsatte til å dele celle i de trolig 18 månedene som er mellom utgangen av leieavtalen i 2018 og ferdigstillingen av nytt fengsel i Agder i første halvdel av 2020.

Forbundet mener at forlengelsen vil være en ulempe både for ansatte og innsatte.

Lederen hevder at politikerne prioriterer å fylle opp fengselet i Nederland, før norske fengsler, fordi avtalen er dyr. Pengene burde heller bli brukt i Norge på å styrke driftsbudsjettene i kriminalomsorgen, ifølge Bråten.

– Hvis ikke avtalen med Nederland forlenges vil soningskøen øke, og det vil bli vanskelig å gjennomføre planlagte vedlikeholdsprosjekter, sier Amundsen.

Kan bryte nærhetsprinsippet

Flere eksperter er skeptiske til at domfelte sendes til Nederland for å sone, særlig når det står ledige plasser i Norge.

Linda Gröning

Linda Gröning, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

Foto: André Kvalvågnes / Det juridiske fakultet, UiB

– Dersom de ledige plassene i Norge tilsvarer plassene i Nederland bryter praksisen med nærhetsprinsippet, sier Linda Gröning, professor ved det juridiske fakultet på UiB.

Begrepet hun viser til finnes i straffegjennomføringsloven. I to av paragrafene står det at «kriminalomsorgen bør plassere innsatte i nærheten av hjemstedet når det er praktisk mulig» og at «domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig settes inn i nærheten av hjemstedet».

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at store geografiske avstander, også i Norge, kan gjøre det vanskelig å gjennomføre fengselsstraff i nærheten av familie og annet nettverk. De sier også at hensynet til familie og venner må vike dersom plassmangel gjør det nødvendig.

NRK vil presisere at avtalen om forlengelse ikke er underskrevet ennå, men at regjeringen ønsker å forlenge. Justisministeren i Nederland er også orientert om at det er ønskelig med en forlengelse.