Hopp til innhold

Julian hamna hos feil mor etter fødselen

Mora fekk sjokk då ho oppdaga at babyen hennar blei amma av ei anna kvinne. Norske sjukehus har rapportert om hundrevis av avvik på fødestovene.

Montasje av privat babybilde og Ullevål sykehus

Julian Erichsen Fjeldheim blei fødd på Ullevål sjukehus og visste lite om han blei amma av feil mor. Leiinga ved sjukehuset beklagar det som skjedde.

Foto: Lise Åserud (NTB)/privat bilde

Det var ein hard fødsel før Julian kom til verda på Ullevål sjukehus. For at Sofie Erichsen Fjeldheim skulle få sove litt, blei guten hennar trilla ut på vaktrommet.

Den nybakte mora vakna då ho høyrde guten gret. Skrekkslagen såg ho sjukepleiaren gå forbi senga hennar og legge han i armane til kvinna i nabosenga. Der blei han amma.

Der og då syntest eg det var heilt forferdeleg. Eg blei kjemperedd og uroleg og fekk tusen tankar i hovudet om kva som kunne ha skjedd om det ikkje blei oppdaga, seier Erichsen Fjeldheim.

Ho syntest ho kjende igjen babygråten, men klarte ikkje å vere heilt sikker. Etter litt sto ho opp og varsla ein sjukepleiar. Dermed blei den kortvarige forbytinga i 2009 oppdaga.

Sofie Erichsen Fjeldheim

Sofie Erichsen Fjeldheim syntest hendinga på Ullevål var ei påkjenning, sjølv om ho er sikker på at forvekslinga uansett hadde blitt oppdaga etter kort tid.

Foto: privat

Avvik på mange fødeavdelingar

Tobarnsmora i Oslo er ikkje den einaste som har opplevd noko liknande på ei av fødeavdelingane i Noreg.

Då NRK tidlegare i vinter skreiv om forbytingar av babyar, var det fleire mødrer som tok kontakt. Nokre fortalde at dei hadde opplevd å få ein framand baby i fanget, andre at deira eige barn blei amma av ukjende.

Fleire fortalde om nyfødde som ikkje har vore merka slik dei skulle. Nokre mangla armband, andre hadde armband med feil namn.

I ettertid har NRK bedt alle helseføretaka i landet om innsyn i avviksmeldingar knytt til feilmerking og fare for forveksling av babyar på norske sjukehus.

 • No kan NRK avsløre at det er rapportert om 321 hendingar dei siste åra.
 • Fleire gonger har mødrer og fedrar fått inn framande babyar til seg.
 • Babyar har blitt amma av feil mødrer.
 • Svært mange av dei 321 avviksmeldingane handlar om manglande eller fråverande plastarmband, som alle nyfødde skal ha rundt minst ei hand.

Nasjonalt Pasient- og brukarombod, Jannicke Bruvik, meiner funna er oppsiktsvekkande.

Ingen burde oppleve at sitt nyfødde barn blir levert til feil forelder på sjukehuset. Det er ikkje særleg tryggande og tillitvekkande, sjølv også om feilen blir oppdaga raskt, seier ho.

Ho meiner det kan vere positivt med mange avviksmeldingar, dersom det viser at potensielle feil raskt blir fanga opp.

NRK forklarar

Kva var det som gjekk gale på fødestovene?

Gut viste seg å vere jente

«Tar barnet med tilbake til avdelingen og leverer til far, men finner raskt ut under bleieskift at det var tatt med feil barn til feil far da dette var en jente og de hadde gutt. Undertegnede beklager på det sterkeste og leverer dermed riktig barn til riktig far»

(avviksmelding frå Sykehuset Østfold HF, januar 2021)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert berre eitt avvik knytt til fare for forveksling, feil på armeband etc. dei siste åra

Amma ukjent baby

«...en mor har fått inn feil baby om natten, og har ammet en annen kvinnes barn. Barnet hun fikk inn hadde ikke navnebånd. Dette ble etterhvert oppdaget, og hun fikk sin egen baby inn til seg. Vi hadde på det meste 8 babyer til avlastning ute på vaktrom, forbyttingen er beklagelig»

(avviksmelding frå Universitetssykehuset Nord-Norge HF, februar 2011)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert berre eitt avvik knytt til fare for forveksling, feil på armeband etc. dei siste åra

Tatt inn på feil rom

«Det er registrert to tilfeller av at nyfødte kortvarig har vært brakt inn på feil rom før det ble oppdaget. Barna var merket med navnebånd»

(avviksmeldingar frå Oslo Universitetssykehus HF, 2016)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 77 avvik knytt til feil på armeband etc. (2016-2022)

Feil barn til amming

«Det er funnet at det en gang har blitt hentet feil barn til mor til amming»

(avviksmelding frå Helgelandssykehuset HF, 2013)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert berre eitt avvik knytt til fare for forveksling, feil på armeband etc.

Manglande navneband

«I dette tilfellet var to barn merket med samme navnebånd. Begge barna hadde vært sammen med sine mødre helt fra fødselen og frem til feilen ble oppdaget»

(avviksmelding frå Helse Nord-Trøndelag HF, 2015)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 16 avvik knytt til feil på armeband etc. (2009-2022)

Feil navneband på begge namnebanda

«Mor oppdager at barnet har feil navnebånd på armen det sjekkes da opp på det andre båndet som også er feil»

(avviksmelding frå Akershus universitetssykehus HF, 2022)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 16 avvik knytt til feil på armeband etc. (2006-2022)

To babyjenter forveksla i eitt døgn

«Da jeg skulle nettoveie barnet til ... (sladda dokument) stemte ikke vekten og jeg oppdaget at det var feil barn. Det var barnet til...foreldrene var lei seg, men tok hendelsen fint og fikk snakket sammen»

(avviksmelding frå Helse Møre og Romsdal HF, januar 2010)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 21 avvik knytt til fare for forveksling, feil på armeband etc. (2009-2022)

Utan armeband i to døgn

«Baby på barsel som ikke hadde på noen form for ID-armbånd. Foreldrene sa at barnet aldri hadde hatt på (verken ben eller armer) eller fått tildelt noe armbånd. Babyen var på tidspunktet over to døgn»

(avviksmelding frå Sykehuset Vestfold HF, 2020)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 19 avvik knytt til feil på armeband etc. (2009-2022)

- Syntes at biointenøren gjorde seg vanskelig

«Prøvetaker skulle ta blodprøver av et barn, men barnet var uten navnebånd og tok dermed kontakt med personalet. Den ansvarlige for barnet syntes at bioingenøren gjorde seg vanskelig da prøvetaker forlanget at barnet skulle merkes med riktig ID»

(avviksmelding frå Helse Stavanger HF, desember 2021)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert 22 avvik knytt til feil på armeband etc. (2008-2022)

Baby amma av feil mor

«Barnet vart køyrt inn til feil mor for amming og dette vart ikkje oppdaga før etter amminga».

(avviksmelding frå Helse Fonna HF, 2010)

 • Har oppgitt til NRK at helseføretaket har registrert eitt knytt til forveksling (2010-2022)

95 meldingar i Helse Bergen

Helse Bergen er det helseføretaket som har gitt NRK innsyn i flest avviksmeldingar. Berre i 2022 var det registrert ti.

Dei aller fleste handlar om at babyane ikkje var korrekt merka med dei obligatoriske plastarmbanda.

Klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken i Helse Bergen avviser at dette fører til fare for forbytingar.

– Nei, det gjer det ikkje. I dag har vi rutinar for at barnet er saman med mora eller partnaren heile tida etter at det er fødd. Det er ikkje nokon sjanse for at vi kan få til ein forbyting her, seier ho.

Ho seier tvert om at ho er glad for avviksmeldingane.

– Det er eit uttrykk for at vi har ein god meldekultur. Det er det som skal til for at vi faktisk har god oversikt over om det er risiko for meir alvorlege hendingar, seier ho.

Susanne Albrechtsen, klinikksjef ved Kvinneklinikken

Klinikksjef Susanne Albrechtsen seier avviksmeldingane vitnar om ein god kultur for å seie frå om avvik.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Uroleg for mørketal

Det er store variasjonar mellom kor mange avvik helseføretaka har gitt NRK innsyn i. Medan Helse Bergen har rapportert 95 avvik til NRK, har Oslo Universitetssykehus HF meldt frå om 75.

 • Samtidig har fleire helseføretak ikkje registrert eitt einaste avvik: Helse Førde HF, Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF melder tilbake at dei har null.
 • Helgelandssykehuset HF, Sykehuset Østfold HF, Helse Fonna HF og Universitetssykehuset Nord-Noreg HF har rapportert eitt avvik.

– Når større sjukehus har få avvik gir det grunn til å tru at ein har mørketal. Det er urovekkande, seier nasjonalt Pasient- og brukarombod Jannicke Bruvik.

Ho seier undersøkingar viser at mange tilsette i helsetenesta kvir seg for å melde avvik, men at det viktig å seie frå for å unngå nye feil.

Jannicke Bruvik

Nasjonalt Pasient- og brukarombod Jannicke Bruvik fryktar at ikkje alle avvik blir meldt.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Når det gjeld slike avvikshendingar som denne saka handlar om, ser ikkje sjukehuset det som sannsynleg det er store mørketal. Sjukehuset har etablert gode rutinar for å forhindre slike feil, skriv føretaksjurist Jostein Vist i Sykehuset Østfold HF.

Dei ulike sjukehusa og helseføretaka har ulike system for avviksmeldingar, og har gitt opp tal frå ulike periodar. Det er difor ikkje mogleg å samanlikne helseføretaka direkte.

Opplevde det som stor påkjenning

For tobarnsmora Sofie Erichsen Fjeldheim i Oslo enda det godt. Ho er sikker på at forvekslinga uansett hadde blitt oppdaga etter kort tid, sidan guten hennar var merka med hennar namn og personnummer.

Ho syntest likevel hendinga i 2009 var ei stor påkjenning. Etter opplevinga ville ho rett heim, og passa på å ikkje sleppe auga av guten sin igjen.

Ho forstår at dei tilsette har mykje å gjere, men meiner slikt ikkje skal skje likevel. Ho klarer ikkje tenkje tanken på om Julian hamna hos feil foreldre.

– Det hadde vore heilt forferdeleg, seier Sofie Erichsen Fjeldheim.

Avdelingsleiar Hanne Knutsen ved Oslo universitetssykehus HF beklagar det som skjedde, og skriv i ein e-post at dei tilsette alltid skal sjekke om det er rett baby som blir lagt til rett mor.

Hei

Har du innspel eller tips? Ta gjerne kontakt!