Jerven tar så mange sau at de bør tidligere ned fra fjellet

Det kan bli aktuelt å sanke lam og sau tidligere enn vanlig for å hindre at jerven forsyner seg så grådig som nå.

Sauer på beite på Oppdølstranda

Sauer på beite på Oppdølstranda i Sunndal

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Miljøminister Vidar Helgesen (H) har bedt om innspill på hva som kan gjøres for å få ned rovdyrskadene på sau og lam.

Miljøminister Vidar Helgesen møter noen representanter for demonstrantene inne i departementet tirsdag ettermiddag i Oslo.

Miljøminister Vidar Helgesen vil ha vurdert om det er lurt å ta ned sau og lam før 1. september

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Jerven er grådig her

Jerven står bak 90 prosent av rovdyrskadene på sau og lam i Møre og Romsdal. I 2016 har bønder fått erstatning for tap av 746 dyr som skal være tatt av jerven. Halvparten av skadene skjer seint i beitesesongen. Helgesen vil derfor ha vurdert om det skal innføres ordinær tidligsanking i områder der jerven yngler. Det betyr i så fall at dyra må ned før 1. september.

Rauma og Sunndal er de to kommunene i fylket med flest rovviltskader. Tapene i disse to kommunene utgjørr 62 % av det samlede utbetalte erstatningsbeløpet for hele fylket. Det er jerven som er den største skadevolderen i begge kommunene.

Mangler beite nær gårdene

Marianne Aas Halse

Fylkesagronom Marianne Aas Halse hos Fylkesmannen mener det blir vanskelig å finne nok nærbeite til alle dyra hvis de skal ned fra fjellet tidligere enn i dag

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesagronom Marianne Aas Halse hos Fylkesmannen har fått oppdraget med å svare på henvendelsen. Hun har vært i kontakt med kommunene som har jerv.

– I Møre og Romsdal er det mange små bruk og det kommer til å bli mangel på beiteområder rundt gårdene hvis dyra skal ned tidligere enn nå for å hindre jerven i å forsyne seg, sier Haanes. Nå er det vanlig å samle dyra midt i september og en tidligere sanking vil gi store utfordringer. Å bruke tidlig nedsanking av beitedyr før 1 september som et planlagt tiltak, gjeldende for alle beitedyr innenfor yngleområdet for jerv er praktisk umulig, sier Halse.

140.000 dyr

I Møre og Romsdal er det hver sommer 140.000 sau og lam ute på beite. I flere kommuner som har jerveskader har bøndene sanket dyra tidligere og det har fungert godt. Men det er utfordrende å skaffe nok areal nær gårdsbruka.

– I Møre og Romsdal er det mange små bruk med lite innmarksbeite. Da blir det et problem å skaffe nok fôr. Dessuten skal det gjerdes inne og det vil kreve store ressurser, sier Halse.

Det har vært gjort forsøk med tidligsanking tidligere i områder der jerven har ynglet og det har gitt gode resultat. Nå har miljøvernministeren spurt om dette kan være en mulighet på permanent basis, men kommunene svarer at det er knapt med areal.