Ingeborg Synøve Midttømme

Alder: 46  Sivil status: gift. Noverande stilling: Leiar i Den norske kyrkja si presteforeining.

Ingeborg Midttømme

 

 

 1. Kvifor bør du bli den neste biskopen i Møre?

Hvis jeg får et tydelig votum er det et grunnleggende premiss. Selv om jeg ikke har erfaring fra å ha bodd i Møre bispedømme, har jeg røttene mine i og presteerfaring fra Nordland med en kultur som ikke er så ulik. Jeg har vokst opp i en kristen konservativ tradisjon. Det har gitt meg erfaring med, ydmykhet og respekt for ulike åndelige tradisjoner og teologiske ståsted. Jeg er ikke redd for å ta ansvar, men har lært hvor viktig det er å ha medarbeidere som kan utfylle min egen kompetanse. Jeg er tydelig, våger å fastholde, men samtidig lydhør og lar meg korrigere. Jeg har et stort engasjement, men jeg evner å fokusere på målsettingen og tenke langsiktig og strategisk.

2. Kva er den viktigaste enkeltsaka for kyrkja framover?

Evangeliet må forkynnes inn i ulike situasjoner og på en slik måte at det skaper tilhørighet. Det er ikke alle døpte som med like stor trygghet kan si at de hører til i kirken. Kirkens hovedutfordring er å formidle til dem: Selvfølgelig gjør dere det!

Kirken må i fremtiden organiseres på en slik måte at mennesker jevnlig kan feire gudstjeneste uansett hvor de bor. Dette er ikke minst viktig i en tid hvor forholdet mellom stat og kirke er oppe til politisk avgjørelse og mange er usikre på hva fremtidens kirke vil være – og hvem kirken vil være for.

3. I kor stor grad er det viktig at biskopen i Møre er ein premissleverandør i den offentlege debatten?

Jeg tror det er svært viktig at en stemme som er preget av livet, troen og kirken slik det fortoner seg i Møre bispedømme med spredt bosetting og kystlinje, fjorder og fjell også blir hørt i den offentlige debatten. Hvis det f.eks. ikke er økonomisk realistisk eller politisk mulig å øke kollektivtransporttilbudet, er ikke det et viktig premiss for å opprettholde ulike tjenestetilbud lokalt?

4. Kva vil du som biskop gjere for å auke rekrutteringa av prestar, diakonar og kateketar?

Bruke alle muligheter til å gjøre arbeidsforholdene så gode som mulig. Synliggjøre prestetjenesten, diakontjenesten og katekettjenesten og kirkens utvilsomme behov for disse. Skaffe meg en oversikt over hvem det er i bispedømmet som har / nå tar slik utdannelse og hva som skal til for at de vil søke disse stillingene.

5. Kva gjer du personleg for å ta vare på miljøet?

Hjemme har vi gjort flere forbedringer i huset, montert varmepumpe og rentbrennende vedovn. Jeg leverer klær og annet til gjenbruk, tenker kvalitet og varighet ved innkjøp, ser etter rettferdig handel-produkter, men jeg reiser for mye – også med bil – til at jeg kan si at jeg gjør nok.

6. Kva kan kyrkja i Møre konkret gjere for å ta betre vare på miljøet?

Kirken i Møre har så langt jeg skjønner allerede en god bevissthet om dette, men det er alltid mulig å strekke seg lenger. Ved å sette dette på dagsorden får vi mulighet til å bidra til holdningsendring i befolkningen og sette oss nye mål ut over å være ”grønne menigheter”. Gjennom etisk refleksjon er det viktig å løfte blikket fra individnivå til fellesskap. Vil vi støtte rikspolitiske avgjørelser som rammer den enkelte av oss økonomisk?

7. Vil du akseptere homofile sambuarar i vigsla stillingar?

Jeg vil selv ikke vigsle, men akseptere Kirkemøtets vedtak og bidra til at vi får så ryddige og gode ordninger og arbeidsforhold som mulig.

8. Ønskjer du å arbeide for at prestar som ikkje har tillit til biskopen sin kan få alternativt tilsyn?

Det er en sammensatt problemstilling som må avklares. Ingen kan beholde ordinasjonsfullmaktene uten å stå under biskopens tilsyn. Vi må finne løsninger som fører til at prester av den grunn ikke ber seg løst fra ordinasjonen.

9. Kva vil du gjere for å unngå at fleire melder seg ut av kyrkja som følgje av homofilistriden?

Når uenigheten er så stor og skillelinjene stikker så dypt, er det avgjørende for kirkens fremtid at vi klarer å møte hverandre med respekt og finne en veg å gå videre sammen som kirke. Biskopens overbevisning får konsekvenser for hele kirken og er langt mer enn egne meninger.

Biskopene må som kollegium finne frem til gode løsninger og løfte frem at vi står sammen om det som er kjernen i vår kristne tro.

10. Kva vil du gjere for å styrke forholdet til dei kristne organisasjonane?

Jeg vil først bli kjent med menighetenes engasjement og det samarbeidet som tradisjonelt har funnet sted. Så vil jeg invitere til dialog mellom de ulike organisasjonene og menighetene i bispedømmet og lytte til utfordringene. Samarbeidet styrkes ved avklaring og samhandling lokalt.

11. Ønskjer du eit skilje mellom stat og kyrkje?

Ja, på prinsipielt grunnlag mener jeg det vil være det beste. Den norske kirke bør få en rammelov som er forankret i en grunnlovsbestemmelse. Dette vil ivareta og synliggjøre den særstilling som Den norske kirke har i kraft av tradisjon og utbredelse. Samtidig vil det selvstendiggjøre kirken som et trossamfunn, med råderett over egne beslutninger.

 

12. Kvifor trur du på Gud?

Jeg vokste opp med bibelfortellinger og aftenbønn. Jeg fikk gå på søndagsskole og fikk senere delta i barnekor og speiderarbeid hvor den kristne troen var helt sentral. Det er jeg takknemlig for overfor mine foreldre. Gjennom hele livet har jeg hatt en levende tro, og det opplever jeg som en enorm ressurs i livet mitt.

13. Trur du på helvete som evig pine?

Nei, men som det å være avstengt fra Gud. Jesus sier at det evige liv er å kjenne ham.

14. Kva vil du gjere for at fleire i Møre og Romsdal skal bli kristne?

Det er ikke alle døpte som med like stor trygghet kan si at de hører til i kirken. Derfor må vi finne former, steder og tider som åpner opp og skaper gjenklang, tilhørighet og en levende tro. Vi må bygge på og ha respekt for de lokale tradisjoner og erfaringer som har gitt identitet og preget livet og troen i bygder og byer. De av oss som lærte å folde hendene som barn, vet hva bønn har hatt å bety gjennom livet. Vi må derfor legge vekt på praktisk trosopplæring for både små og store. Alle trenger vi noen som viser oss vei og gode eksempler som vi kan lære av og gjøre etter.

 

KUNNSKAPSTEST

1. Kva heiter byane i Møre og Romsdal?

Ålesund, Molde og Kristiansund, men er usikker på om flere steder har vedtatt bystatus

2. Kor mange fogderi er det i fylket?

Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre – 3

3. Kva heiter fotballstadionet i Ålesund?

Color Line Stadion

4. Kva heiter den største industriarbeidsplassen? (målt i talet på arbeidsplassar)

Enten Hydro aluminium eller Ormen Lange

5. Kor mange flyplassar er det i fylket?

Tror ikke det er flere enn de 4 jeg selv har benyttet (Ørsta/Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund)

6. Kva heiter ferjeselskapet som driv dei fleste ferjene i Møre og Romsdal?

Møre og Romsdal fylkesbåtar

7. Kva heiter fylkesmannen?

Det vet jeg ikke. Mener det er en mann og at fylkesmannsembetet er med i et prøveprosjekt.

8. Kva heiter dei tre dagsavisene i fylket?

Sunnmørsposten, Romsdals budstikke og Tidens krav