Høringsfrist utsatt

Bergmesteren Raudsand AS søker Miljødirektoratet om å etablere et sorteringsanlegg for å behandle og deponere bunnaske. Høringsfristen forlenges med 14 dager da det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden, opplyser Miljødirektoratet. Hensikten med anlegget er å sortere ut metaller. Bergmesteren Raudsand planlegger å benytte anlegget frem til området må ryddes for omsøkt etablering av behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall.