Helse Midt-Norge slaktes

Helse Midt-Norge brøt grunnleggende krav til likebehandling da de inngikk kontrakter for ambulansedrift. Riksrevisjonen kommer med flengende kritikk av Helse Midt-Norge. Rapporten oversendes nå Stortinget.

Ambulanse
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Riksrevisjonen presenterte rapporten sin i dag, tirsdag.

Utpreget uformell organisering

Riksrevisjonen mener at det i Helse Midt-Norge har hatt en utpreget uformell organisering og liten grad av dokumentasjon. Innkjøpsprosessene ble i all hovedsak gjennomført av en person alene, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen mener at anskaffelsen av ambulansetjenester synes å ha vært dårlig planlagt, og bemanningen synes å ha vært utilstrekkelig. Den uformelle organiseringen har konkret kommet til syne gjennom fravær av beskrivelser av fullmaktsstruktur og liten grad av dokumentasjon, heter det i rapporten.

Svikt på svikt

Etter Riksrevisjonens vurdering skyldes de omfattende bruddene på regelverket sviktende planlegging, manglende rutiner, manglende skriftlighet og kvalitetssikring, samt utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner.

Utilstrekkelig kompetanse

Riksrevisjonen peker på utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner. Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar og sett til at ledelsen har gjennomført kravene til internkontroll, heter det i rapporten.

Drar inn Helsedepartementet

Riksrevisjonens rapport trekker også departementet inn i kritikken. Etter Riksrevisjonens vurdering har heller ikke departementet i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp styringskrav om god internkontroll og etterlevelse av regelverket for offentlige ansskaffelser, heter det i rapporten.

Konfliktfylt anbudsrunde

I desember 2006 bestemte Helse Midt-Norge seg for å lyse ambulansedriften ut på anbud. Et halvår senere gikk tilbudet ut til 12 ambulansefirmaer. Dette førte til en strøm av klager og politisk rabalder i Midt-Norge. En av klagerene tok også ut stemning ved Sunnmøre tingrett. Helse Midt-Norge ble dømt til å betale to millioner kroner, men har anket dommen. Flere andre tilbydere har varslet om mulige søksmål i saken.

Omfattende brudd

Riksrevisjonens undersøkelse viser omfattende brudd på de grunnleggende kravene til likebehandling. Tre tilbydere som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene ble avvist, mens andre fikk delta videre i konkurransen. Videre ble ikke tilbyderene behandlet likt når det galdt informasjon. Riksrevisjonen påpeker også saksbehandlingsfeil. Det ble også lagt til grunn kriterier for tildeling som ikke ble gjort kjendt for tilbyderene.

Ulovlig direkteanskaffelse

Riksrevisjonen mener å ha avdekket lovbrudd i forbindelse med midlertidige avtaler som ble inngått. Dette kan være en ulovlig direkteanskaffelse, heter det i rapporten.

Like før kontraktssignering høsten 2007 varslet Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag Ambulanse at de ville få problemer med å stå ved den økonomiske delen av tilbudene de hadde levert.

Økte kostnader etter en bitter lønnskonflikt gjorde økonomien i selskapene usikker. Derfor fikk de to selskapene offentlige lovnader på 84 millioner kroner i støtte over fem år. Helse Midt-Norge konkluderte senere med at avtalen var ulovlig og ville avslutte den.

Håndteringen av denne situasjonen ble ikke gjennomført på en profesjonell og forsvarlig måte, mener Riksrevisjonen.

Mangler internkontroll

Riksrevisjonen er knallhard i omtalen av internkontrollen i Helse Midt-Norge. Etter Riksrevisjonens vurdering mangler Helse Midt-Norge internkontroll. De grunnleggende kravene i internkontrollforskriften er ikke oppfylt, mener Riksrevisjonen.

Anker ambulansedom

Opnar for nye ambulanseanbod

Fortsatt Namsos-ambulanser

Vil ha slutt på ambulanseanbud

Vil stoppe ambulanseutbetalingane

Tar over anbudsrot

- Anbodssaka er ein skandale

Styrelederen kan følge etter

- Direktøren må sparkes

Får knusende kritikk

Krev opprydding

Sjokkerte over millionløyving