Kjempet for å kvitte seg med lege

En tidligere fastlege på Nordmøre blir etterforsket for å ha misbrukt frikortsystemet hos NAV i lang tid. Daværende rådmann i kommunen kjempet en innbitt kamp for å få legen oppsagt.

Statens Helsetilsyn

Statens helsetilsyn gransker en rekke saker mot legen. Legen avviser påstandene mot henne som grunnløse.

Foto: Christian Thomassen/Scanpix

NRK meldte tidlig i september om den tidligere fastlegen på Nordmøre som blir gransket for omfattende rot og lovbrudd, men som fortsatt er i legejobb et annet sted i landet.

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Christian Bjelke.

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Christian Bjelke, gransker nå saken.

Foto: NRK

Tilsynssaken til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som Statens helsetilsyn nå har overtatt, er svært omfattende og strekker seg tilbake til en avviksregistrering kommunen startet i 2005.

– Et rått løp

Den gang var det en ung turnuskandidat som slo alarm rundt legens virksomhet. I 2007 krevde daværende rådmann i kommunen at legen måtte avtre. Oppsigelsesbrevet måtte imidlertid trekkes tilbake etter press fra Den norske legeforening som krevde ytterligere dokumentasjon for oppsigelse.

– De kjørte et rått løp og derfor startet vi registrering av alle avvik hos legen. Til slutt fant vi så mye at vi bare oversendte de mest alvorlige hendelsene, sier kommunens tidligere rådmann, som nå har en tilsvarende stilling i en annen kommune i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal videresendte saken til det statlige Helsetilsynet i 2010.

– Ble en pengemaskin

Legen kontrolleres nå av Helseøkonomiforvaltningen i forbindelse med utbetalinger av refusjonskrav og dobbeltfaktureringer. Dokumentasjon som NRK sitter på viser at den kvinnelige legen har mottatt 870.000 kroner i overføringer fra Helseøkonomiforvaltningen region Midt i 2010.

– Irrelevante opplysninger

NRK har snakket med legen. Hun tilbakeviser på det mest bestemte at Helsetilsynet har noe grunnlag for å gå til sak mot henne.

– Opplysningene som er lagt frem for Helsetilsynet er uriktige. De er irrelevante og inneholder ingenting som kan brukes som bevis i en sak mot meg, sier legen. Jeg vet ikke hvorfor det blir fremsatt slike beskyldninger mot meg, fortsetter hun.

Beskyldt for dobbeltfakturering

Ifølge våre kilder skal legen ha dobbeltfakturert pasienter og nærmest tryglet om innbetalinger. NRK sitter på kopier av fakturaer, der legen med sin egen håndskrift ber om penger.

PS. Jeg trenger penger, det er en meget kostbar praksis her, er skrevet på den ene fakturaen.

Lege - faktura

Slik ser en av fakturaene fra legen ut. NRK har uthevet beskjeden der legen ber om mer penger.

Foto: Faksimile / NRK

Legen bestrider at det er hun som har skrevet de håndskrevne beskjedene på fakturaene.

– Jeg har ikke skrevet dette. Det er det noen andre som har gjort, sier hun til NRK.

Medarbeiderne som har arbeidet med denne saken har sett en rekke håndskrevne notater fra legen. Håndskriften i notatene og på fakturaene er den samme. Fakturaene inneholder også legens egen signatur.

– Tok unødvendige prøver


Ifølge den tidligere rådmannen mistenkte Nordmørskommunen at legen misbrukte frikortsystemet basert på unødvendige prøver av pasienter og påfølgende regninger sendt til NAV.

– Når pasientene nærmet seg grensen var det bare å ringe og høre om det sto bra til, deretter fakturerte hun til NAV. Hun ble rett og slett en pengemaskin, sier rådmannen. Han reagerte kraftig når han så hvor høy inntekt legen hadde, og mener lønnen ikke er mulig basert på antall pasienter. Han mener legen systematisk valgte seg ut eldre pasienter.

– Legen valgte seg mange av de eldre som muligens ikke fulgte med helt selv, og jeg husker vi sendte inn dokumentasjon på dobbeltfakturering. De pårørende reagerte kraftig og henvendte seg til kommunen. Vi ble stilt i en veldig vanskelig situasjon, forteller han.

Sendte saken videre

Praksisen er kjent gjennom tilsynet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De har registrert at legen hyppig har tatt unødvendige blodprøver og MR-undersøkelser.

– Primært var det viktig å vurdere om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp. Vi påpekte likevel en hyppig henvisningspraksis og har stilt spørsmål om brudd på lovens bestemmelser omkring bruk av samfunnets ressurser, sier assisterende fylkeslege Innerdal.

Innerdal forteller at informasjonen ble tatt med i en rapport til Statens helsetilsyn.

– Vi er kjent med at HELFO har hatt tilsyn med legens bruk av takster og informert Statens helsetilsyn om dette i vår tilsynssak, sier Innerdal.

Sluttet i stillingen

Den tidligere rådmannen mener kommunen brukte minst 1,5 årsverk på registrering og merarbeid rundt legen for å dokumentere uforsvarlig håndtering av pasienter. Høsten 2010 ble partene enige om fratredelse i stillingen, og legen mottok en godtgjørelse fra kommunen mot at hun måtte skrive under på at arbeidsplikten opphørte.

Overfor NRK benekter imidlertid legen at hun har mottatt noen form for godtgjørelse i forbindelse med sluttavtalen.

– Jeg mottok ikke noen godtgjørelse for å slutte som lege i kommunen. Det er blank løgn, sier legen til NRK.

NRK sine kilder fastholder imidlertid at legen fikk en slik godtgjørelse i forbindelse med at hun sluttet i stillingen.

– Jeg ble trakassert

Legen tar overfor NRK et formidabelt oppgjør med den tidligere rådmannen i kommunen, og mener det er han som har startet det hele.

– Det er den tidligere rådmannen som setter frem påstandene mot meg. Dete er trakassering, sier hun.

Anbefalte kreftpasient å besøke lege på nytt

Fylkesmannen dokumenterte svært mangelfull journalføring, mangelfull behandling av pasienter, ureglementerte hjemmebesøk og ureglementerte utskrivelser av medisiner. Nærmere 50 pasientjournaler ble etterforsket, hvor ni ble grundigere undersøkt. En pasient i risikosonen for kreft ble sterkt anbefalt å oppsøke lege på nytt.

– Det er riktig at vi tok kontakt med en pasient og anbefalte vedkommende på sterkeste å oppsøke lege på nytt. Konsekvensen av å ikke følge opp pasienter hvor prøvesvar kan gi mistanke om underliggende kreftsykdom svarer vel for seg selv, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal hos Fylkesmannen.

Kan fortsatt praktisere som lege

Kvinnen vil kunne fortsette som lege så lenge saken ikke er avsluttet, og inntil Statens helsetilsyn fatter endelig vedtak om det er grunnlag for å inndra legens autorisasjon etter Helsepersonelloven.

Ifølge tall fra likningsmyndighetene har legen tidligere hatt en inntekt på over 2 millioner kroner. Fra 2009 til 2010 steg legens formue fra 1,8 millioner til over 8 millioner.

– Ikke gjort noe feil

I en kommentar til Helsetilsynet påpeker legen selv at hun hadde mange oppgaver i kommunen ved siden av det å være fastlege, og slår et slag tilbake mot Nordmørskommunen.

– Som lege er jeg opptatt av å følge alle lover og regler og har møtt mye motstand i kommunen. Så vidt jeg vet, har jeg aldri gjort noen alvorlige feil, verken juridisk, medisinsk eller økonomisk, skriver legen i en forklaring til Statens helsetilsyn.