Står frem med sedelighetssaker etter at de er foreldet

Mer åpenhet gjør at sedelighetssaker lettere kommer for retten nå enn tidligere. Men i mange saker står ofrene frem for sent til at gjerningspersonene kan straffeforfølges.

Statens barnehus Ålesund

I fjor ble neste 200 barn som ble utsatt for vold eller misbruk avhørt på Statens barnehus i Ålesund.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Bistandsadvokat Gerd Cathrin Haagensen opplever at ofrene i mange sedelighetssaker står frem for sent til at gjerningspersonene kan straffeforfølges.

Gerd Cathrine Haagensen

Bistandsadvokat Gerd Cathrine Haagensen opplever ofte at folk kommer til henne med foreldede saker.

Foto: Pål Kristian Lindseth

– Det skjer altfor ofte. Det er forferdelig trist, sier Haagensen.

Hun forteller at veldig mange kommer på kontoret hennes og forteller om overgrep der sakene allerede er foreldet.

– Men jeg tenker at det er en terapi i seg selv å anmelde selv om sakene er foreldet fordi man får plassert ansvaret der det hører hjemme uansett, sier hun.

– Tar lang tid å få for retten

I dag starter en ny rettssak i Sunnmøre tingrett der en bestefar er tiltalt for utukt mot tre barnebarn. Til sammen sju saker der barn er involvert har vært behandlet, eller skal behandles, i løpet av årets første uker i Møre og Romsdal. Samtidig gjennomførte Barnehuset i Ålesund i fjor nesten 200 avhør av barn i Møre og Romsdal som var utsatt for vold eller seksuelt misbruk.

En del av sakene skriver seg fra mange år tilbake. Haagensen tror at noe av grunnen kan være at det tar tid for den enkelte å hente frem minnet fra overgrep, og at mange kan fortrenge at det har skjedd.

– Mange trenger også tid til å få mot til å fortelle om dette, sier hun.

Mange saker dreier seg om nære familierelasjoner mellom offer og gjerningsperson. Det mener Haagensen gjør at skadevirkningene blir desto mer alvorlige.

– Terskelen for å melde blir kanskje høyere og når man har en nær relasjon til gjerningspersonen blir skaden desto tyngre å bære, sier hun.

Blitt mer åpenhet

Selv om mange fortsatt ikke melder fra om overgrep opplever Haagensen at det har skjedd en positiv utvikling i løpet av den siste generasjonen og at det er mindre tabubelagt å snakke om disse sakene enn det har vært tidligere.

– Nå er man flinkere til å plassere ansvaret der det hører hjemme. Om barn har blitt utsatt for overgrep er det alene skadevolder som er å laste for det, og aldri barnet.

Advokaten mener at åpenhet fører til at flere står frem med slike saker.

– Det har jo vist seg i flere saker at dersom én står frem og forteller, fins det flere i nær omgangskrets som kan fortelle at dem har blitt utsatt for like forhold, sier hun.

Mer kunnskap

Domstolsapparatet har fått mer kunnskap om alvorlige skadevirkninger av seksuelle overgrep, og Haagensen mener at dette har resultert i strengere straffer og høyere oppreisningserstatning for ofrene.

– Har sakene endret seg?

– Jeg tror ikke det har blitt hverken flere eller færre overgrep. Men nå er det mer åpenhet rundt det og flere saker som kommer frem i lyset, sier Haagensen.