Kommuneoverlegen: Naboene må på hotell

– Bosituasjonen er ren tortur. Det er en fysisk påkjenning å bo der, sier nabo Wenche Ekornåsvåg.

Kommuneoverlegen i Ålesund, har i et hastevedtak bestemt at dei nærmeste naboane til tunnelarbeidet i Rådstugata i sentrum, fra i dag av ikkje lenger kan bo hjemme. Akslatunnelen tilbyr hotel, men naboane vil ha leiligheter.

Det har vært uutholdelig å så så nært byggearbeidene, sier naboene.

Aksla parkering

Støynivået under arbeidet med Aksla Parkering er for høyt konkluderer kommuneoverlegen.

Foto: Besnik Zogaj / NRK

Kommuneoverlegen i Ålesund, Daniel Berntsson, mener at de mest utsatte naboene til tunnelarbeidene i Rådstugata blir utsatt for helsemessige ulemper som følge av byggearbeidet rundt den nye parkeringstunnelen i Ålesund.

– Jeg er veldig glad for at vi nå blir tatt på alvor, sier Wenche Ekornåsvåg som er en av de nærmeste naboene til byggearbeidet.

Flere av naboene har klaget til kommuneoverlegen og Ekornåsvåg er glad de nå er blitt hørt.

– Bosituasjonen er ren tortur. Det er uutholdelig å bo der. Jeg har fått mulig hørselskade og forhøyet blodtrykk. Det har jeg aldri hatt før, det er en fysisk påkjenning å bo der, sier hun.

Må få naboene på hotell

I et hastevedtak har kommuneoverlegen nå bestemt at Aksla Parkering må finne midlertidige bosted for dem som bor nærmest sprengningsarbeidet.

Han skriver i vedtaket at støyen fra arbeidet overskrider grenser for hva som medfører helsemessige ulemper. Aksla Parkering mener at støyen blir redusert etter hvert som arbeidene flyttes innover i tunnelen, og at det er montert en «gardin»som reduserer borestøyen. Men kommunelegen mener at det ikke er framlagt dokumentasjon som viser at støynivået tilfredsstiller støykravene i byggetillatelsen.

Derfor har kommunelegen bestemt at Aksla parkering må «finne avbøtende tiltak når støykravene ikke kan ivaretas», altså flytte naboene til hotell.

– På grunn av tiltakets varighet og karakter finner kommuneoverlegen at helseulempene for enkeltbeboere, som direkte følge av tiltaket, ikke er uvesentlige. Avbøtende tiltak i form av hotellinnkvartering eller annet alternativt opphold i en avgrenset periode vil kun utgjøre promiller av totalkostnadene for hele utbyggingen, skriver kommuneoverlegen i brevet.

Mange har fryktet for helsa

Aksla parkering

Kommuneoverlegen krever at naboene blir flyttet til hotell.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Inne i byfjellet Aksla skal det bli parkeringsplass til 920 biler og anlegget skal stå ferdig våren 2016.

Naboer til den nye parkeringstunnelen i Ålesund har lenge vært fortvilet over bråket rett utenfor stueglassene sine. Sprengningene har skremt mange som frykter for helsa på grunn av bråket. Arbeidet startet i februar. Kommuneoverlegen finner at helsegevinsten ved å gi tilbud om alternativt opphold for en kortere periode til beboere som blir utsatt for helsemessig ulempe ut over allment akseptert nivå, sett i forhold til prosjektets totalkostnader, er større enn de merkostnader utbygger blir påført ved å måtte gjennomføre tiltaket.

Får tvangsmulkt fra tirsdag

Kommuneoverlegen skriver at forskning viser at det er klare sammenhenger mellom støypåvirkning og helseeffekter. Kjente effekter er stressymptomer med forhøyet hjerterytme og økt blodtrykk, søvnforstyrrelser, nedsatt sinnsstemning og prestasjonsevne, muskelspenninger med hodepine mm.

– Det er kommet flere klager som klart gir uttrykk for at påkjenningene for enkeltpersoner er store. Fremdeles er det uklart hvor lang tid det vil ta før belastningene er nede på et allment akseptabelt nivå, skriver fylkesmannen i uttalelsen.

Aksla Parkering får nå tvangsmulkt 15 000 kroner fra i dag av dersom de ikke får flyttet naboene til hotell.

Prosjektkoordinator Arve Tonning i Aksla Parkering sier de stiller med hotellrom for naboene fra og med i dag, og foreløpig i fjorten dager. Han sier de vil vurdere situasjonen videre etter den tid.

Aksla parkering har startet sprengningsarbeidet.