Etterlyser bynære sjukehustomter

Mer bynære alternativer burde vært vurdert i planene for nytt felles sjukehus, mener Fylkesmannen. Nå ber han kommunene svare på sine vurderinger.

Synfaring Eikrem

I 2011 var det synfaring på Eikrem. Området er ikke lenger et av alternativene til ny sjukehustomt.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

På spørsmål om hva som bør legges til grunn for tomtevalg, trekker fylkesmann Lodve Solholm fellesnevnere til kravene til bygging av kjøpesentre. De nåværende forslagene til sjukehustomt viser alternativer på aksen mellom Frei og Hjelset.

– Selve plasseringa er et politisk spørsmål som jeg ikke skal legge meg borti. Vi må bare se til at det blir gjort i henhold til rikspolitiske retningslinjer, og i henhold til plan- og bygningsloven, som setter sine krav, sier Solholm.

Fylkesmann Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm etterlyser mer bynære tomtealternativer.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Areal og transport

Disse krava stiller blant annet klare forventninger til transportmuligheter, med kollektivtrafikk som et sentralt virkemiddel, samt til å finne en god løsning som går overens med landbruksinteressene i områdene som er vurdert.

– Det er de krava vi er pålagt å påse. Det er mulig at det er rett å plassere sjukehuset ikke bynært, men vi ønsker også at de viser hvorfor man velger bort bynære alternativer, sier Solholm.

Sammenligner med kjøpesentre

I brevet fra Fylkesmannen, som er adressert Møre og Romsdal fylkeskommune, kommer merknadene han har gjort seg til planprogrammene som er presentert av Molde, Kristiansund og Gjemnes kommuner, med henhold til tomt forbeholdt et eventuelt nytt sjukehus.

– De rikspolitiske retningslinjene for kjøpesenter går på det at man skal unngå at bilbruken blir økt på grunn av at man skal på butikk. Da må man ha gode kollektive løsninger. Det samme vil gjøre seg gjeldende for et sjukehus med så mange arbeidsplasser, og så mange pasienter som skal transporteres fra og til.

Utbygging

I tillegg til transportspørsmålet må området der et eventuelt nytt sjukehus skal bygges være tilrettelagt for utbygging av boliger, veger, offentlige bygg og ellers økende aktivitet i området.

«Det vil bli ei stor utfordring for jordvernet dersom sjukehuset blir etablert i et viktig jordbruksområde,» slår rapporten fra fylkesmannen fast.

– Et byggefelt rundt et sjukehus er også viktig fordi ansatte kanskje skal bo i nærheten av et sjukehus, så det blir en del slike hensyn, med kollektivtrafikk, persontrafikk, privatbil og så videre, som vi må ta hensyn til i valget, når den tid kommer, sier Solholm.

Antydninger

Fylkesmannen påpeker at de ennå ikke har mottatt de reelle reguleringsplanene som peker på disse problemstillingene, men at de har gjort merknader ved antydningene til planprogrammet.

– For at planprogrammet skal bli best mulig, så har vi bedt om at det blir tatt litt mer hensyn, at man vurderer dette med transport og landbruk mer, fastslår fylkesmannen.

Garanterer nytt sjukehus

Garanterer nytt sjukehus