Dykkarulukke Smøla
Foto: Redningsskøyta Erik Bye

Dykkarulykke utanfor Smøla

Oppsummert

Hausten 2014 omkom ein dykkar under kamskjel-leiting ved Smøla. Tingretten frikjende dagleg leiar i selskapet fordi retten meinte kamskjelplukking ikkje rammes av arbeidsmiljøloven. Saka gjekk til Høgsterett og dommen frå tingretten vart ståande.

 • Opphever kamskjell-dom

  Arbeidsgiveren til en dykker som døde i ei ulykke utenfor Smøla i 2014 blir ikkje straffa. Det står Høgsterett fast i en fersk dom. Dette var tredje gong en dykkar fra same båt omkom under dykking etter kamskjell. Arbeidsgiveren blei i tingretten frikjent fordi retten mente kamskjelldykking er omfatta av et unntak i arbeidsmiljøloven for sjøfart, fangst og fiske. Lagmannsretten kom til motsatt konklusjon, men Høgsterett har i dag opphevet dommen fra Lagmannsretten og daglig leder kan dermed ikke straffes. Det melder Adressa.

 • Behandlar saka i dag

  Høgsterett skal i dag behandle saka etter at ein yrkesdykkar omkom under dykking utanfor Smøla for fire år sidan. Arbeidsgivaren hans blei i tingretten frikjend, men i lagmannsretten dømt for omfattande brot på arbeidsmiljølova. Den utanlandske mannen omkom etter å ha dykka etter kamskjel. To andre dykkarar i den same bedrifta har tidlegare omkome under kamskjeldykking. Høgsterett skal avgjere om arbeidsmiljølova gjeld under dykking.

 • Til høgsterett

  Striden rundt dødsulykka i samband med kamskjel-sanking utanfor Smøla hausten 2014, hamnar i høgsterett. Ein utanlandsk dykkar omkom og påtalemakta meinte den tidlegare daglege leiaren i selskapet gjorde seg skuldig i fleire grove brot på arbeidsmiljølova. Han blei frifunnen i tingretten, men dommen blei oppheva med bakgrunn i arbeidsmiljølova i lagmannsretten. No skal høgsterett avgjere om arbeidsmiljølova gjeld under dykking.

 • Dykkarstrid truleg hos høgsterett

  Striden om kven som hadde ansvaret då ein dykkar omkom utanfor Smøla hausten 2014 hamnar truleg hos høgsterett. Han som var dagleg leiar i dykkarfirmaet blei i fjor frikjent i Nordmøre tingrett, før lagmannsretten nyleg dømde han for brot på arbeidsmiljølova. Advokatfullmektig Leonard Nesdal, som representerer mannen, seier til NRK at det er viktig å få avklart rettstryggleiken til dykkarane.

 • Dom i dykkarulykke oppheva

  Frostating lagmannsrett opphevar dommen etter dykkarulykka utanfor Smøla hausten 2014. Ein dykkar omkom under fangst av kamskjel, og den daglege leiaren i firmaet der han arbeidde, blei i fjor frifunnen i Nordmøre tingrett for brot på arbeidsmiljølova. Saka blei anka til lagmannsretten som har oppheva tingretten si avgjerd, fordi dei meiner at bruken av lova dommen baserer seg på er uriktig. Det blir då opp til statsadvokaten om dei vil køyre ei ny runde i Tingretten. Advokatfullmektig Leonard Nesdal, representerte den tiltalte mannen i ankesaka. Han seier dei ikkje har tatt stilling til om dei vil anke avgjerda.