Dovrefjell og Sundalsfjella

Utvidinga av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er omtalt i revidert nasjonalbudsjett. Men kostnadene i samband med utviding og istandsetjing må likevel dekkast innan løyvingane som alt er vedtekne. Kostnadene knyter seg i første rekkje til utbetringar ved dei nedlagde skytefelta på Hjerkinn, Fokstugu. Også vegen til Vesllie og Rollstadsætra skal fjernast.