NRK Meny
Normal

Domfelte sendes til Nederland for å sone, hjemme står 284 ledige celler

Mens norske fengsler har ledig kapasitet, sendes dømte ut av landet. Flere fagfolk er skeptiske til praksisen.

«Norgerhaven» fengsel

Norgerhaven fengsel i Nederland har plass til 242 innsatte.

Foto: RTV Drenthe / Presse

Det er stille og rolig i Ålesund fengsel. Det står flere ledige stoler rundt spisebordet i lunsjen, og praten går lavmælt over maten. I den gule murbygningen i bysentrum står ti av tjuesju celler tomme. Slik har det ikke vært på mange år.

Tore Hareide

Tore Hareide er verksbetjent i Ålesund fengsel, han foretrekker at fengselet er fullt.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Vi har hatt mange flere innsatte før, forteller verksbetjent Tore Hareide, som også er leder for Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Ålesund.

Han sier endringen kom etter regjeringen inngikk en leieavtale med Norgerhaven fengsel i Nederland.

Lange soningskøer i 2015

Det er ikke bare i Ålesund celler står tomme. Over hele landet står 284 fengselsceller uten beboere.

Ordningen med leie av fengselsplasser i startet i 2015. Da hadde norske fengsler så lange soningskøer at varetekstfengslede ble sluppet fri for å gi plass til domfelte. Etter at leieavtalen trådte i kraft forsvant soningskøene.

Men avtalen har møtt mye kritikk. Blant annet har Sivilombudsmannen levert en rapport om soningsforholdene for de innsatte. Avtalen blir kritisert for at den ikke sikrer menneskerettighetene for de innsatte godt nok.

Til tross for ledig kapasitet i Norge vil regjeringen fornye leieavtalen i Nederland til september i 2019. I statsbudsjettet er det satt av 89,2 millioner kroner til leieavtalen i Nederland. Samtidig kutter regjeringen 20 millioner til drift av norske fengsler.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Det er ikke et mål å ha 100 prosent belegg i fengslene. Vi må ha varetektsplasser til rådighet for politiet og kunne flytte innsatte ved behov, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Kan bryte med nærhetsprinsippet

Linda Gröning

Linda Gröning er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Foto: André Kvalvågnes / Det juridiske fakultet, UiB

– Dersom de ledige plassene i Norge tilsvarer plassene i Nederland bryter praksisen med nærhetsprinsippet, sier Linda Gröning, professor ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Begrepet hun viser til finnes i straffegjennomføringsloven. I to av paragrafene heter det at «kriminalomsorgen bør plassere innsatte i nærheten av hjemstedet når det er praktisk mulig» og at «domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig settes inn i nærheten av hjemstedet».

– Det er problematisk dersom innsatte ikke soner så nære hjemmet sitt som mulig, sier Gröning.

Hun presiserer at det ikke nødvendigvis er slik at plassene i Norge er samme type plasser som i Nederland.

Justisdepartementet opplyser at cirka 80 proesent av de som soner ved Norgerhaven fengsel er utenlandske statsborgere. På spørsmål fra NRK opplyser departementet at hensynet til familie må vike dersom plassmangel gjør det nødvendig å sende innsatte ut av landet.

I Ålesund fengsel hadde de gjerne sett at kapasiteten ble utnyttet mer.

– Vi har absolutt kapasitet til å ha fullt fengsel, og det er det vi foretrekker, sier Hareide til NRK.

NRK vil presisere at avtalen om forlengelse ikke er underskrevet ennå, men at regjeringen ønsker å forlenge. Justisministeren er også orientert om at det er ønskelig med en forlengelse.