Departementet reagerer

Klima- og miljødepartementet reagerer på at Øvre Sunndal – deriblant Grøvudalen – ikkje lenger skal vere yngleområde for jerv, skriv Tidens Krav. No overprøver dei Rovviltnemnda i Midt-Norge og ber dei gjennomgå den nye forvaltningsplana for rovvilt på nytt. I eit brev frå departementet er det spesielt manglande oppfølging av departementets føringar om ein tydlegare soneforvaltning og utfordringar knytt til forvaltningsområda for bjørn og jerv som påpeikast, skriv avisa.