Vil samlokalisere fysiske og psykiske helsetjenester

Det psykiatriske fagmiljøet vil samle somatiske (vanlige fysiske helsetjenester) og psykiatriske helsetilbud for nordmøringene og romsdalingene ved ett sykehus.

Sykehuset i Molde

Sykehuset i Molde flikkes på mens man venter på avklaring om framtiden både for somatikk og psykiatri.

I helgen var det seminar i Ålesund, med store deler av det psykiatriske fagmiljøet i fylket til stede. Der var det blant annet bred enighet om at psykiatrien i Nordmøre og Romsdal må samlokaliseres med somatiske sykehus - slik som i Ålesund.

– Jeg tenker at psykiatri og somatikk hører sammen. Medisinfaget er i en stadig utvikling, og det er enda viktigere enn tidligere å tenke helhetlig, sier Brit Ingunn Hana - øverste leder for psykiatrien på Nordmøre og i Romsdal.

Tjenestetilbud

Hun mener det er et stadig økende behov for at en kan kombinere vanlige sykehustjenester med psykisk helsevern, særlig grunnet den nært forestående eldrebølgen.

– Det blir stadig flere demente eldre med kompliserte og sammensatte lidelser. Da blir det viktig å også kunne tilby røngten, EEG, søvnregistrering, kirurgi og lignende tjenester.

Brit Ingunn Hana

Brit Ingunn Hana - øverste leder for psykiatrien på Nordmøre og i Romsdal.

I Ålesund er psykiatri og somatikk samlet, men i Nordmøre og Romsdal er psykiatrien ennå i støpeskjea når sjukehusstrukturen nå skal legges.

For syv år siden var det snakk om å bygge nytt sykehus på Hjelset, midt mellom Molde og Kristiansund. Disse planene ble etter hvert skrinlagt, og også sykehusplanene på Eikrem ble satt til side da direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal la fram sine løsninger for sykehustilbudet i fylket for to uker siden.

Samlokalisering

– Hva med å legge psykiatrien til et fellessykehus midt mellom Molde og Kristiansund?

– Jeg vil ikke ta debatten om hvor tilbudet fysisk skal ligge. Nå snakker vi om å slå sammen psykiatri og somatikk til et helhetlig tilbud, sier Hana.

Hovedtillitsvalgt i fagforbundet, Knut Ivar Egset, er helt klar på at vi fortsatt skal ha to sykehus i Nordmøre og Romsdal - ett i Molde og ett i Kristiansund.

Men bare ett av sykehusene i Nordmøre og i Romsdal kan bli mål for psykiatrisk og somatisk samlokalisering. Han utroper Molde som naturlig valg.

– Hvorfor ikke dyrke et psykiatrisk fagmiljø i Kristiansund?

Knut Ivar Egset

Hovedtillitsvalgt i fagforbundet, Knut Ivar Egset.

– Fordi det er veldig vanskelig å bygge opp et slikt miljø. Vi har vært flinke til å rekruttere innen psykiatri på fylkesnivå, men jeg vil advare mot å sette kompetansen på spill ved å bryte opp de eksisterende miljøene, sier Egset.

I dag er allerede psykiatrien dels samlokalisert på Lundavang i Molde, samt de distriktspsykiatriske sentrene i Molde, Kristiansund, Volda og Ålesund.