Brannutrykning til øving

Molde brannvesen opplyser at det ikkje var nokon brann i Glomstuvegen. Det var ei øving på staden med kald røyk, som utløyste alarmen.