Vil begrense offentliggjøring av barneavhør

Mørebiskop Ingeborg Midttømme ber Barneombudet se om det kan gjøres noe for at barn skal slippe å få gjengitt opplysninger de gir i avhør i offentlige dommer.

Ingeborg Midttømme

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre Bispedømme har over tid fulgt med på dommer der barn er involvert og synes det er problematisk at sensitive personopplysninger blir offentlig tilgjengelige.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Midttømme mener det ikke er greit at sensitive opplysninger fra avhør av barn havner i dommer som er offentlige.

– Det kan handle både om følelser, navn og andre personopplysninger, sier biskopen.

Kan bli en belastning

Hun mener det ikke er greit å vokse opp og vite at barnet senere i livet ikke aner hvem som kjenner til det som har vært fryktelig vanskelig i livet.

– Jeg tenker at barnas helse både er sårbar og kan bli skadelidende særlig i puberteten og tenårene, forklarer Midttømme. Hun tenker at slike referat kan legge et enormt ansvar på barna, et ansvar de skal slippe og som de heller ikke er ansvarlige for.

Forstår

Den erfarne tingrettsdommeren i Sunnmøre tingrett har fått med seg biskopen i Møre sitt utspill om barn og gjengivelsen av deres avhør og vitnemål i rettssaker.

Tingrettsdommer Kjetil Gjøen

Er det greit at sensitive opplysninger som barn gir i politi- og dommeravhør skal gjengis i domspremissene i en dom? Dommer Kjetil Gjøen sier kravet til offentlighet står sterkt

Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Dommer Kjetil Gjøen forstår bekymringen, men viser til at dommer generelt er offentlige. Han ønsker å presisere at når det gjelder saker etter barneloven, er det lovfestet at alle saker skal unndras offentlighet. Pressen får ofte innsyn, men er flinke til å være varsomme slik at de skjermer barna når saken refereres, sier Gjøen.

Kjetil Gjøen sier det er viktig å skille mellom saker etter barneloven og straffeloven. Når det gjelder straffeloven stille det seg annerledes. – Da er alle sakene i utgangspunktet offentlige, men retten kan beslutte ut fra en konkret vurdering om opplysninger om barnet skal helt eller delvis unndras offentlighet, sier dommeren.

Biskop Ingeborg Midttømme har all respekt for det dommerne gjør og er enig med Gjøen i hans betraktninger, men hun ønsker at Barneombudet ser på om det er noe som kan gjøres for å skåne barna.

NRK har vært i kontakt med Barneombudet, men de har enda ikke hatt kapasitet til å se på henvendelsen fra Mørebispkopen.