Normal

Behov for nye asylmottak

Den økte tilstrømmingen av asylsøkere til Norge betyr at det er et stort behov for flere ordinære asylmottak.

Atlanten turistsenter

Atlanten turistsenter i Kristiansund - men UDI trenger flere asylmottak.

Foto: Atlanten turistsenter / Med tillatelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) Midt Norge, som er ansvarlig for å skaffe husvære til asylsøkere i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, håper å skaffe 4000-6000 nye plasser, og ser gjerne at flere kommuner kommer på banen som drivere. Det går frem av en pressemelding som kommunikasjonsrådgiver Tove Cecilie Fasting har sendt ut.

Tove Cecilie Fasting

Kommunikasjonsrådgiver Tove Cecilie Fasting i UDI Midt Norge.

Foto: Øivind Olsson/NRK


UDI Midt Norge har utlyst en konkurranse, hvor kommuner eller private aktører som ønsker å drive asylmottak, kan komme med et tilbud. Fristen er 11.desember.

Ønsker kommunal drift

I dag er det flest private aktører som driver asylmottakene, men UDI ønsker at også flere kommuner selv skal stå for driften. Det er ikke slik at UDI plukker ut kommuner hvor det skal opprettes mottak. UDI mottar et tilbud fra den som ønsker å drive mottaket.

Er dette en privat aktør skal vedkommende selv ha orientert kommunen og gi ordfører og rådmann all relevant informasjon før tilbudet blir gitt til UDI. UDI vil også selv kontakte den aktuelle vertskommunen før det inngås en avtale med en privat driver om opprettelse av asylmottak.

Kurs for kommuner

Folkemøte i Ålesund

I flere kommuner, som her i Ålesund, har det vært folkemøter om asylmottak.

Foto: Trond Vestre

For kommunene, særlig de små, kan det innebære mange fordeler å drive asylmottak selv. Det kan bety økt fagkompetanse i kommunen og at man kan ansette flere personer i full stilling.

Kommunen hvor asylmottaket ligger er forpliktet til å gi helse- og skoletilbud til asylsøkerne, og får økonomisk tilskudd fra Staten for å dekke de ekstra utgiftene til dette. Ved at kommunen selv driver mottaket, kan helse- og skoletilbudet organiseres mer effektivt og gi bedre økonomi.

KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, tilbyr kurs for kommuner som selv ønsker å drive et mottak. Neste kurs starter 1.desember.

Transittmottak

Asylsøkere som kommer til Norge skal først innom et transittmottak, hvor de blir registrert og får en helsesjekk. Oppholdet her er ikke ment å vare mer enn et par dager.

Asyl

Unge asylsøkere skal plasseres i egne mottak.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Deretter blir asylsøkeren sendt til et asylmottak, hvor han eller hun blir boende til søknaden om asyl er ferdigbehandlet. Hvis vedkommende får ja på søknaden skal han eller hun nå flyttes permanent til en kommune. En ny asylsøker vil få plass på mottaket.

Asylsøkere som er under 18 år og over 15 år, og som kommer alene til Norge, plasseres i egne mottak.

Midlertidig løsning

Akuttmottakene er å regne som midlertidige løsninger for å skaffe asylsøkerne tak over hodet - så snart som mulig skal de over i ordinære opptak.

I 2014 søkte 11 500 mennesker asyl i Norge. Hittil i år er det kommet nesten 30 000 personer hit som ønsker beskyttelse. Det er forventet en stor økning også neste år.

Behov og vilkår

Skrudde sammen 200 senger på asylmottak

UDI ønsker at mottakene skal ha plass til minst 70 beboere.

Foto: Ole-André Lagmandokk

UDI ønsker at de nye mottakene som skal etableres har plass til minst 70 beboere. Det er imidlertid ikke nødvendig at alle bor sammen i et bygg - asylsøkerne kan plasseres i flere egnede boliger i nærheten av hverandre.

Alle skal ha grei tilgang til administrasjon- og fellesarealer, og disse arealene må ha universell utforming. Asylsøkerne lager maten sin selv, og trenger altså kjøkkenfasiliteter.

Boliger som skal huse mer enn 20 personer må ha godkjent brannvarslingsanlegg og automatisk slokkeanlegg. I tillegg skal boligene ha komfyrvakt og det skal finnes branntepper på alle kjøkken.

Ansvarlig

Inngangsdør med UDI-logi

UDI stiller krav til driverne.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den som skal være ansvarlig for driften av et asylmottak må dokumentere ovenfor UDI at han eller hun har relevante, faglige kvalifikasjoner og nødvendig erfaring.

Når UDI vurderer nye asylmottak tas det også hensyn til at driver har en plan for hvordan beboeres og ansattes sikkerhet skal ivaretas, særlig hvis det oppstår konflikter eller trusler. Dessuten skal sårbare grupper og enslige, kvinnelige asylsøkere kjenne seg trygge og kunne skjermes, om nødvendig.