Hopp til innhold

– Livsnødvendig for rusavhengige å ha ein heim å snakke om

Reaksjonane har ikkje latt vente på seg etter at det kom fram at rus- og psykiatripasientar blir busett i stålcontainerar på Giske i Møre og Romsdal. Ruskonsulent meiner at ein skikkeleg heim avgjer korleis livet deira blir.

Ruskonsulent Therese Nesset og tidlegare rusmisbrukar Frode Rørstad

Fleire kommunar har problem med å busette psykotiske rusmisbrukarar. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen.

For folk som har alvorlege problem er noko av det viktigaste å ha ein verdig stad å bu. I går fortalde NRK at åtte av ti kommunar har problem med å finne bustader til psykotiske rusmisbrukarar.

Ruskonsulent i Ålesund kommune, Therese Nesset, forstår at kommunane slit med å finne nok heimar til dei som har hatt problem med rus tidlegare.

– Treng ein skikkeleg heim

Ruskonsulent i Ålesund kommune, Therese Nesset

Ruskonsulent i Ålesund kommune, Therese Nesset, seier at alt rus- og psykiatripasientar vil er å vere som den vanlege mannen i gata. Stålcontainerar som heimar er difor ikkje svaret.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Men ho meiner likevel at rusavhengige får for lite tid framme i lyset. Nesset jobbar med dei som er ferdige i behandling, og treng hjelp til å starte livet sitt på nytt.

Det er ikkje alltid like enkelt, og viser seg å vere ein lang prosess.

– Det er så viktig for dei å ha ein heim, og få seie til andre at dei skal heim, også fortelje korleis heimen deira er og ser ut. Etter å ha snudd seg vekk frå rusen er dette livsnødvendig, seier ruskonsulenten.

Levde 20 år i rusen

Tidlegare rusmisbrukar, Frode Rørstad

Frode Rørstad veit korleis det er å slite med rus. Han håper at det er mogleg å få til betre bustader for rusavhengige enn stålcontainarar.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Den tidlegare rusmisbrukaren Frode Rørstad kjem til Nesset to gonger i veka for å prate om korleis han har det. I heile 20 år var Rørstad rusmisbrukar, men for fem år sidan forstod han at han trong hjelp.

Etter at firmaet hans gjekk konkurs trefte han veggen. Han fortel at han ikkje lenger klarte å fungere. Sjølv meiner han at det har mykje å sei kva for bustadar rusavhengige har.

– Eg forstår at kommunane er økonomisk pressa, men det må vere mogleg å få til menneskelege forhold i bustadane, seier Rørstad.

Redde for rusavhengige

Pasienter må bo i containere i Giske kommune

Her skal Giske kommunes mest krevjande innbyggjarar få bu. Dei kallar det ein naudbustad.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Nesset seier at der finst alt for mange som syns at ein bør vere litt redde for denne brukargruppa.

– Desse meiningane skaper enda fleire fordommar, og gjer at mange trur at dei treng spesielt tilrettelagde bustadar.

– Kva for utfordringar har dei som kjem til deg?

– Bustad og nettverk er det mest utfordrande kapittelet. Eg meiner at det finst veldig mange andre bualternativ enn stålcontainerar så lenge pasientane får tilrettelagd oppfølging.

– Containerar ikkje akseptabelt

Tilbodet i Giske om å bu i spesiallagde containerar er ikkje akseptabelt, meiner dei i Blå Kors. Dei er klar på at lovverket må endrast for å få eit skikkeleg tilbod til dei som har problem med både rus og psykose.

Det same meiner helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Han seier klart og tydeleg at slik skal vi ikkje ha det.

Dagleg leiar ved Blå Kors i Ålesund, Mikael Bøen, syns ikkje at det er rett å oppbevare rusavhengige i containerar.

Tilbodet i Giske om å bu i spesiallagde containarar er ikkje akseptabelt, meiner dei i Blå Kors. Dei er klar på at lovverket må endrast for å få eit skikkeleg tilbod til dei som har problem med både rus og psykose.
Et flertall av norske kommuner har ansvar for pasienter som er så syke at de burde vært på institusjon. Vi er ikke flinke nok til å ta vare på psykisk syke, innrømmer helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, seier at vi ikkje er flinke nok til å ta oss av psykisk sjuke.

Kommunene klarer ikke å bosette og integrere rus- og psykiatripasienter i vanlige boliger i lokalmiljøet. I Giske i Møre og Romsdal blir de bosatt i stålcontainere.