NRK Meny
Normal

Eidsvik i e-post til Kinserdal: – Dette virker som en trussel

Helse Møre og Romsdal har i dag offentliggjort e-postutvekslingen mellom tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og styreleder Stein Kinserdal, i forkant av avgangen til Astrid Eidsvik. Der skriver hun at hun opplever e-postutvekslingen som en trussel, dersom hun ikke blir stående i jobben.

Styreleder Stein Kinserdal og tidligere direktør Astrid Eidsvik

Styreleder Stein Kinserdal

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

To dager før hun gikk av som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal spurte Eidsvik i en ep-ost til styreleder Stein Kinserdal om å få klarhet i hva som vil skje dersom hun skulle finne ut at det ville være vanskelig for henne å fortsette som administrerende direktør.

Bakteppet for spørsmålet er at hun på møter den 27. og 28. november angivelig har fått vite at direktør i Helse Midt- Norge, Daniel Haga, vil gå inn for Molde som lokalisering for det nye fellessykehuset, mens hun selv foreløpig skal ha villet innstille på Storbakken i Kristiansund.

– Katastrofe om du går av før nyttår

Den 3. desember, skriver Kinserdal til Eidsvik at han har snakket med to av styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal, nestleder Petter Bjørdal og Torbjørg Vanvik, direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF og styremedlem i både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge, om at Eidsvik vurderer å trekke seg.

Kinserdal skriver i e-posten til Eidsvik at han mener signalene fra de to styremedlemmene kan oppsummeres med at begge mener det vil være en katastrofe for sykehussaken om Eidsvik trekker seg før nyttår. Ifølge Kinserdal sier Bjørdal følgende:

«Jeg er redd for at det vil få uante konsekvenser for helseforetaket. Jeg tenker på den uro som da oppstår mellom Molde og Kristiansund. Det tror jeg definitivt ikke vi har sett maken til». Dette bekrefter Bjørdal til NRK søndag.

Styreleder Kinserdal skriver følgende til Eidsvik: «Jeg deler den vurderingen, samtidig som jeg tar på dypt alvor det du formidler om hvor vanskelig situasjonen er for deg».

Ifølge Kinserdal deler også Vanvik den bekymringen. Hun skriver til NRK søndag at hennes primære innspill til styreleder Kinserdal er at han må få Eidsvik til å stå gjennom desember. Hun skriver at hun ikke opplevde at Astrid Eidsvik var tydelig på om hun ønsket å fratre stillingen, og heller ikke på når dette eventuelt kunne skje.

– Men min forståelse er at Eidsvik antyder at hun kan komme til å trekke seg på et svært uheldig tidspunkt i forhold til en styresak av den aller største betydning for hennes foretak og for helseregionen. Jeg så for meg et uoverstigelig kaos og at det nærmest kunne bli umulig å få saken behandlet på de to styrenivåene som planlagt, skriver Vanvik til NRK. Hun skriver videre at hun anser Eidsviks e-post mest som en sondering og at hun i hennes øyne formelt sett ikke har startet forhandlinger om en sluttavtale.

Bedre avtale om du står til over nyttår

Kinserdal skriver videre i sin e-post til Eidsvik at han, Bjørdal og Vanvik også mener at det vil være en helt annen situasjon om Eidsvik venter til etter nyttår med å trekke seg.

«Begrunnelser for å trekke deg kan da knyttes til at du har ført saken frem til en avgjørelse, at Helse Møre og Romsdal går inn i en ny fase, at du ønsker å gjøre noe annet, og at utfordringene Helse Møre og Romsdal står overfor også trenger nye krefter, behov for autoritet og legitimitet etc.»

Videre skriver Kinserdal:

«Kommunikasjonsstrategi og hva som skal vektlegges av forklaringer, må selvsagt handle om hva som er dine begrunnelser, men det har vi i så fall tid til å jobbe med, skriver Kinserdal.»

Bjørdal sier søndag at han ikke kan huske om han har skrevet til Kinserdal at det vil være best om Eidsvik sitter til etter nyttår, men han utelukker ikke at han kan ha sagt noe om dette per telefon til styrelederen.

Kinserdal selv sier til NRK søndag at det ikke er uvanlig når en toppleder går av at man da kommer med en felles uttalelse.

I e-posten skriver Kinserdal at Bjørdal er klar på at det er styret i Helse Møre og Romsdal som har beslutningskompetanse vedrørende avtale om vilkår dersom Eidsvik trekker seg. Men han sier at Vanvik har sagt at Helse- Midt nok vil «ha et ord med i laget».

«Torbjørg gir ingen konkrete signaler, men jeg tolker henne slik at hun mener mulighetene til å få en god avtale for deg, er bedre dersom du står i stillingen til over nyttår,» skriver Kinserdal i brevet.

Til NRK presiserer Vanvik at hun sa til Kinserdal per telefon at det er behov for at en erfaren HR-ressurs kobles på saken.

– Jeg antar at det kan være årsaken til at styrelederen i sitt svar til Eidsvik skriver at «Helse Midt- Norge vil ha et ord med i laget», sier hun.

Hun skriver videre at hun da hun mottok spørsmålet trodde at Eidsvik primært ønsket å fortsette i en annen stilling i helseforetaket, og at den fremtidige diskusjonene mellom henne og styreleder ville gå på å komme frem til best mulig tidspunkt for en avgang og ordninger for begge parter.

– Min veiledning/vurdering til styreleder gikk på hvilket tidspunkt for fratredelse som ville gi Eidsvik det beste utgangspunktet for en videre stilling i Helse Møre og Romsdal, skriver hun.

– Fryktet det ville komme

Eidsvik svarer samme kveld, 3. desember, til styreleder Kinserdal at det var dette svaret hun fryktet ville komme.

«Jeg vurderer hva jeg gjør i morgen. Uansett synes jeg dette virker som en trussel uten noen tanke på hvem som har faktisk har satt meg i denne situasjonen,» skriver Eidsvik.

Kinserdal sier at han ikke kan svare for hvordan Eidsvik har oppfattet korrespondansen, og at han ikke på noen måte har ment å komme med noen trusler.

Konkluderte før Eidsvik fikk lagt frem sin innstilling

I korrespondansen mellom Eidsvik og Kinserdal kommer det også frem at Kinserdal har snakket med styreleder i Helse Midt- Norge, Ola H. Strand, og administrerende direktør Daniel Haga, og omtaler det faktum at direktøren i Helse Midt- Norge har bestemt seg for Opdøl i Molde, før Astrid Eidsvik har levert sin innstilling.

«Jeg har for øvrig snakket med Ola i dag, og han var informert av Daniel om hvor alvorlig du opplever situasjonen – særlig at Ola og Daniel har konkludert før saksframlegget med ev. ads innstilling foreligger. Til det svarer han at han har brukt mye tid de siste ukene på å gå inn i sakens ulike dokumenter. Han berømmer jobben som er gjort, og mener det ikke må undervurderes at han på dét grunnlaget kan gjøre seg opp mening om hva han går inn for.»

Kinserdal skriver også at han har forsøkte å spørre Haga om han har fått signaler fra Høie:

«Jeg forsøkte igjen å fritte ham ut om Høie har gitt signaler. Han sier det samme som du har referert at han har sagt til Daniel vedrørende hvordan han opplever Høie» står det avslutningsvis.

– Oppfattet det som klart signal

Dagen etter, 4. desember, mottar Eidsvik også en e-post fra styreleder Kinserdal hvor det står:

«Jeg er i Oslo i Spektersammenheng, og fikk tilfeldig ett minutt med Bent Høie. Han lurte på hvordan innspurtsuka i Møre og Romsdal, og jeg sa den er krevende, særlig for deg/dere. Han sa et vi vet; at det er viktig at innstillinger til vedtak i HMR og HMN peker på samme lokalisering. Jeg svarte ham ved å si at det er gode begrunnelser for begge tomtealternativ. Han lot det da skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener Hjelset er det opplagte valget. Han ble trukket videre inn i lokalet før jeg fikk spurt ham om han ville ha foretaksmøte på saken. Jeg er klar over at ovenstående ikke nødvendigvis bidrar i dine avaklaringsrunder.»

Både styreleder Kinserdal og helseminister Bent Høie avviser at innholdet i e-posten var noe styringssignal, der det går fram at han skal ha gitt signal om at han ønsket nytt sykehus i Molde.

Eidsvik sier til NRK søndag at hun oppfattet e-posten som et klart signal.

– Når Kinserdal skriver i eposten at Høie «mener Hjelset er det opplagte valget» så oppfatter jeg det som et klart signal fra statsråden, sier hun.

Samme dag trekker Astrid Eidsvik seg som administrerende direktør. Men hun understreker at denne e-posten ikke var avgjørende for beslutningen om å gå av som direktør.

– Den avgjørelsen var tatt allerede før jeg fikk den e-posten, sier hun.

Kinserdal sier til NRK søndag at han kan forstå at Eidsvik har oppfattet e-posten som et signal, men at hvordan hun har oppfattet det er noe hun selv må svare for. Selv sier han at han ikke rakk å snakke med Eidsvik om e-posten før hun gikk av noen timer senere.

Kommenterte påstandene

Onsdag 17. desember, under styremøtet i Helse Møre og Romsdal, kom styremedlem Harald Topphol med opplysninger om at tidligere direktør Astrid Eidsvik ble presset til å velge Molde som sykehustomt, noe han mener er brudd på helseforetaksloven. Samme dag kommenterte Eidsvik påstandene om press i forbindelse med sin avgang som kom frem i løpet av styremøtet samme dag.

– Det er rett at jeg ennå ikke har fått noen sluttavtale etter avgangen min den 4. desember. Det er også rett at det har blitt tydelig formidlet gjennom e-post fra styreleder at han har forstått Helse Midt-Norge slik at det vil være enklere å forhandle om sluttavtalen min dersom jeg stod som administrerende direktør til over nyttår, skrev Eidsvik i ei pressemelding.

Videre skrev Eidsvik at innholdet i sluttavtalen ikke var knyttet til tomtevalget, men at hun stod i stillingen som administrerende direktør til etter styremøtet.

Helse Møre og Romsdal gikk inn for å legge det nye fellessykehuset til Oppdøl i Molde, og det samme gjorde Helse Midt- Norge dagen etter, før helse- og omsorgsminister Bent Høie i foretaksmøte fredag bestemte at det nye sykehuset skal ligge i Molde.

Trolig brudd på helseforetaksloven

Søndag ble det innkalt til ekstraordinært styremøte etter at tre ansattrepresentanter, under styremøtet i Helse Møre og Romsdal ba om ei juridisk vurdering.

Advokatfirmaet Thommessen konkluderer med at det trolig er gitt ulovlige signal – eller forsøkt å gjøre det – i sykehussaken.

I et notat fra advokatfirmaet Thommessen går det fram at det trolig "foreligger brudd på helseforetakslovens paragraf 16, dvs. eiersignaler eller et forsøk på eierstyring i strid med lovens krav om at slik eierstyring må skje via foretaksmøtet". Advokatene mener det likevel ikke betyr noe for avgjørelsen av tomtevalget.

Nordmørsordførerne ber nå nye jurister vurdere om vedtaket om lokalisering av det nye sykehuset i Møre og Romsdal er lovlig. Martin Kolberg, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier også søndag at det er grunn til å stille spørsmål ved legitimiteten i prosessen rundt plassering av et nytt sykehus i Møre og Romsdal.