Hopp til innhold

-Arbeid til alle!

Else-May Botten fra Molde har markert seg som LO-sjef i Møre og Romsdal siden 2006. Botten representerte Arbeiderpartiet i fylkestinget fra 2003 til 2007 og er andre vararepresentant til Stortinget. Else May Botten er Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal.

Else-May Botten

Kraftforsyning

Hvordan mener du vi bør sikre kraftforsyningen i Møre og Romsdal?
1) Få på plass linja mellom Ørskog-Fardal på en mest mulig skånsom måte ut fra dagens situasjon
2) Få satt i drift Gasskraftverket til Industrikraft Møre, så snart Co2-håndteringen er på plass
3) Energisparingstiltak og offensiv satsing fra ENOVA til både offentlige bygg og næringsbygg
4) Oppgradere eksisterende vannkraftverk gjennom utskifting av gammel teknologi og brattere fall
5) Har tro på at havmøller framover kan bidra til å elektrifisere sokkelen. Det er flere interessante prosjekter som kan bidra til dette. IKM sitt prosjekt kan også være en mulig bidragsyter til nye plattformer.

Samferdsel

Hvilke områder innen samferdsel bør prioriteres her i fylket?

For meg er det viktig at folk føler seg trygg når de ferdes etter veiene. Derfor må rassikring være en viktig prioritet framover. Videre mener jeg vi må stille strengere krav til den asfalten som legges, slik at den er tilpasset de forholdene vi har her. Vi ser altfor mange strekninger selv med nylagt asfalt, som har hjulspor. Det er trafikkfarlig og må forbedres. Jeg er opptatt av at vi skal være et attraktivt fylke å bo i. Ut fra vår geografi og befolkningstetthet, må vi jobbe for å få til flere ferjefrie strekninger, eksempelvis Sulesund- Hareid, Møreaksen som kan ta bort flere ferjestrekninger og Halsa-Kanestraum.
Fra politisk hold må vi fra Møre og Romsdal bidra til å finne finansieringsordninger som kan bidra til å realisere slike viktige samferdselsløft. Når det gjelder de øvrige riksvegene som fylket skal overta ansvaret for, er det viktig at det kommer midler nok til å vedlikeholdet, oppruste og utbygge disse (eks. på nyutbygging er Trollheimstunnelen)

Kultur

Hva er viktigste satsingsområdet innen kultur i vårt fylke?

Vi har fått til mye under denne Regjeringen og Trond Giske i kulturførersetet. Vi har økt kulturbudsjettet med 2 milliarder. Økningen i 2009 er mer enn dobbelt så mye som Bondevik Regjeringen økte på fire år. Det rødgrønne samarbeidet har gitt 1% av statsbudsjettet til kultur, gitt flere teaterforestillinger, flere norske filmer, flere konserter enn noensinne, den kulturelle skolesekken, spaserstokken og kulturkort for ungdom. Vi leverer nå mer til frivilligheten og gir disse momskompensasjon.Vi jobber nå tett opp mot kultur-Norge for å lage et kulturløfte II. Dette blir grunnlaget for vår videre satsing på kultur og viser at vi leverer og har klare mål for neste stortingsperiode.

Partivalg

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Fellesskap, likhet og rettferdighet er tre grunnleggende verdier som er viktig for mitt partivalg. Og gjennom en stolt historie har arbeiderpartiet tatt ansvar og bidratt til å bygge velferds-Norge stein for stein. Jeg motiveres av historien og samfunnsoppbyggingen vår ut fra et solidaritetsprinsipp og jeg vil alltid stå på i kampen mot de som vil svekke vår felles velferd, for å berike seg selv. Vi gir folk like muligheter til å utvikle seg og utfolde seg. Og vi bygger felles tjenester som skole, barnehage, helse og omsorg til alle, ikke bare til noen få.

Satsingsområde

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

Arbeid til alle! For Møre og Romsdal er det viktig at den internasjonale finanskrisen blir håndtert på en god måte, også framover. Stoltenberg Regjeringen har levert i verdensklasse tiltak på tiltak, for å holde hjulene i gang, noe som også har vært med på å holde ledigheten her fortsatt lav. Vårt mål er å komme ut av denne finanskrisa med lavest ledighet.
Fremover er jeg mest bekymret for utsiktene i verftsindustrien og skipsutstyrsleverandørene, om ikke ordretilgangen snur. Og en stillestans i 2010/11 vil få store følger for de menneskene som jobber innenfor den bransjen også her i Møre og Romsdal. Heldigvis er det mange som ikke blir rammet av krisen, og de med høye boliglån har nå fått økt kjøpekraft pga rentenedgangen. Men for oss i Arbeiderpartiet er det veldig viktig å bidra til å trygge situasjonen for de som virkelig rammes. Det å få de ledige hendene raskt ut i arbeid igjen er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet.

Samarbeid

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

At man bygger på samme politiske og ideologiske grunnverdier.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

SP og SV

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

FrP

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL