Velkommen til NRKs nye pressesider

Spørsmål og svar - Privat

Om lisensen
Hva er kringkastingsavgiften?
Hvem skal betale?
Hvorfor har jeg fått lisens?
Hvilket utstyr må det betales for?
Må jeg betale lisens når jeg ikke ser på NRK?
Hvordan får jeg inn NRK uten TV-abonnement?
Jeg leier bolig, må jeg betale egen lisens?
Jeg leier ut bolig med fjernsynsmottaker, hvem skal betale lisensen?
Vi er blitt samboere, må vi betale to lisenser?
Må jeg betale egen lisens på hytta?

Betaling
Hvor mye skal jeg betale?
Når kommer regningen?
Kan jeg betale lisensen med eFaktura og AvtaleGiro?
Hva skjer om jeg betaler for sent?
Kan jeg dele opp lisensen?
Har du mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

Endringer
Hvordan kan jeg enkelt endre adresse?
Når kan jeg si opp lisensen?
Må jeg betale for hele året dersom jeg bor/jobber delvis i utlandet?
Skal jeg betale lisens når jeg har flyttet på institusjon?
Hvordan sier jeg opp en lisens på grunn av dødsfall?
Kan jeg melde endring på noen andres lisens?

Kontroll
Hvordan foregår kontroll fra NRK?
Hvorfor får jeg besøk fra kontrollør når jeg allerede betaler lisens?

Klage
Hvordan kan jeg klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

­

Hva er kringkastingsavgiften?

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har fjernsynsmottaker. Du må betale lisens uansett hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på.

Stortinget har bestemt at lisensen skal kreves inn av, og tilfalle NRK.

Hvem skal betale?

Alle som har en fjernsynsmottaker skal betale lisens. Det vil si både de som eier, leier eller låner en fjernsynsmottaker. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har fjernsynsmottaker i bruk.

Du kan ha flere mottakere på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Andre husstandsmedlemmer som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen mottaker i bruk. Den som har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes som selvforsørget.

Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen.

Hvorfor har jeg fått lisens?

Det er flere måter å bli registrert med lisens på. Det mest vanlige er at du har kjøpt en fjernsynsmottaker, og at vi derfor har mottatt en melding om dette fra butikken. Det kan også være at vi har mottatt melding fra en distributør av fjernsynssignaler, som f.eks Riks-TV, om at du har et TV-abonnement.

Du kan også bli registrert med lisens dersom du har anskaffet fjernsynsmottaker på annen måte eller du har hatt besøk av en kontrollør.

Er du fortsatt usikker på hvorfor du har fått lisens? Kontakt oss her.

Hvilket utstyr må det betales for?

Det skal betales for alt utstyr som kan ta imot fjernsynssignaler og videreformidle dem. Eksempler på slikt utstyr er TV, dekoder, tuner og pc med tv-kort.

Du må betale selv om fjernsynsmottakeren ikke benyttes til å se på fjernsynssignaler, med mindre mottakeren er plombert.

Må jeg betale lisens når jeg ikke ser på NRK?

Alle som har fjernsynsmottaker i bruk må betale lisens, uansett hvilke kanaler du har tilgang på eller hvilke program du velger å se på. Dette gjelder også dersom du har TV som benyttes som dataskjerm, til å spille tv-spill og lignende.

Dersom fjernsynsmottakeren ikke benyttes til å motta TV-signaler kan du søke om fritak fra lisensen hvis mottakeren plomberes. Plomberingen må dokumenteres av et firma som er registrert i Brønnøysundregistrene enten som forhandler av fjernsynsmottakere, eller som serviceverksted som driver med reparasjon av fjernsynsmottakere. Dokumentasjonen må inneholde den lisensregistrertes navn, dato for plombering og typebetegnelse på fjernsynsmottakeren som er plombert.

Lisensen må betales til og med den termin vi mottar gyldig dokumentasjon på at mottaker er plombert.

Hvordan får jeg inn NRK uten TV-abonnement?

NRKs radio og TV-tilbud er fritt tilgjengelig og det er ikke nødvendig med abonnement hos signalleverandør for å ta inn disse sendingene.

For å kunne ta inn NRK må din fjernsynsmottaker ha innebygd digital dekoderteknologi (DVB-T/MPEG4). Slik teknologi finnes i alle nyere fjernsynsmottakere. Signalene får du inn ved hjelp av en TV-antenne.

www.ntv.no kan du sjekke dekning for det digitale bakkenettet på din adresse. På www.rikstv.no kan du sjekke om din fjernsynsmottaker har innebygd digital dekoderteknologi.

For ytterligere spørsmål angående mottakerteknologi anbefaler vi at du kontakter din lokale TV-forhandler.

Jeg leier bolig, må jeg betale egen lisens?

Ja, når du leier bolig og har fjernsynsmottaker i bruk, må du betale egen lisens. Selv om fjernsynsmottakeren tilhører boligen, er det du som bruker som må betale lisens.

For å registrere deg med lisens kan dette skjema benyttes.

Jeg leier ut bolig med fjernsynsmottaker, hvem skal betale lisensen?

Det er den som bruker fjernsynsmottakeren som skal betale lisensen. Du som utleier skal melde fra til NRK Lisensavdelinga om hvem som benytter mottakeren.

Vi er blitt samboere, må vi betale to lisenser?

Nei. Samboere og ektefeller trenger bare en lisens.

Dersom dere flytter sammen etter terminstart (1. januar/1. juli) må dere begge betale lisens ut inneværende termin.

For å melde fra om samboerskap kan dette skjema benyttes.

Må jeg betale egen lisens på hytta?

Så lenge du allerede betaler lisens hjemme vil fjernsynsmottakere du har i fritidshus, hytte, campingvogn, fritidsbåt eller lignende også dekkes av denne.

Se også: Hvem skal betale?

Hvor mye skal jeg betale?

For 2018 er kringkastingsavgiften kroner 2.970,24. Dette er inkludert 12 prosent merverdiavgift.

Avgiften deles i to terminer og det halvårlige terminbeløpet er kr 1.485,12.

Når kommer regningen?

Lisensen sendes ut to ganger i året. Forfall er 31. januar og 31. juli og du vil motta regningen omtrent tre uker før forfall.

I noen tilfeller kan du motta regning utenom de to faste hovedforfall. Dette kan for eksempel være at du har blitt registrert med lisens på grunn av kjøp av TV.

Kan jeg betale lisensen med eFaktura og AvtaleGiro?

Ja, for å opprette eFaktura benytter du ditt lisensnummer som eFakturareferanse i nettbanken. Du vil da motta eFaktura fra neste termin. For å opprette AvtaleGiro må du henvise til KID-nummer som står oppført på tilsendt faktura.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er den som lisensen er registrert på, som kan opprette eFaktura i sin nettbank. Dersom lisensen er registrert på flere navn (samboere/ektefeller) må eFaktura opprettes på første navn oppgitt på faktura.

Du kan få din eFaktura automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere eFaktura med AvtaleGiro. Med kombinasjonen sendes fremdeles eFakturaen direkte til din nettbank og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes fra konto.

Hva skjer om jeg betaler for sent?

Dersom du betaler for sent må du betale en tilleggsavgift. Den utgjør 15% av det ubetalte beløpet.

Vi sender ut purring ca. en måned etter hovedforfall.

Betaler du ikke purringen vil du motta varsel om inkasso. Dersom du fortsatt ikke betaler, vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral for tvangsinnkreving. Da må du også betale omkostninger på kr 1.130,-.

Les mer: Hva skjer om jeg ikke betaler i tide?

Kan jeg dele opp lisensen?

Ja, du kan betale lisensen i avdrag. For å få en avdragsordning må du kontakte oss med informasjon om hvor mange avdrag du ønsker og hvilke datoer du ønsker forfall på. Vi gjør oppmerksom på at du må betale en tilleggsavgift på 15% av det ubetalte beløpet etter hovedforfall (31. januar og 31. juli).

Har du mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

Hvis du ikke har betalt lisensen til NRK vil du etter hvert motta et varsel fra Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse ved trekk i lønn eller trygd. De har da overtatt innkrevingen av det ubetalte kravet på din lisens, og det har påløpt omkostninger på kr 1.130,-.

Ved spørsmål om betaling av kravet må du kontakte Statens innkrevingssentral.

Har du spørsmål som gjelder selve lisensen, ikke betalingen av kravet, kan du kontakte oss.

Hvordan kan jeg enkelt endre adresse?

Den enkleste måten å endre adresse på er å bruke dette skjema. Eventuelt kan du sende oss en e-post til: lisens@nrk.no.

Når kan jeg si opp lisensen?

Du kan si opp lisensen når fjernsynsmottakeren ikke lenger er i bruk. Du må sende en skriftlig melding til oss med informasjon om hvorfor lisensen skal sies opp. Dersom du sier opp lisensen etter at en termin er startet (1.januar og 1.juli) må du betale for hele denne terminen.

Må jeg betale for hele året dersom jeg bor/jobber delvis i utlandet?

Dersom du oppholder deg i utlandet i deler av året kan du få redusert lisensen. Du må da ta skriftlig kontakt med oss før utreise og oppgi utreisedato og hjemkomstdato. For å få innvilget reduksjon må melding sendes oss, og utreise skje, før terminstart (1. januar og 1. juli). Det gis altså ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Reduksjon forutsetter også at fjernsynsmottakeren ikke er i bruk i Norge i denne perioden.

Dersom du kun oppholder deg i Norge i inntil 3 måneder per år, kan du søke fritak fra lisensen. Skriftlig søknad må også da sendes før ny termin begynner.

Skal jeg betale lisens når jeg har flyttet på institusjon?

Dersom institusjonen har felles husholdning for beboerne, og de kun får utbetalt lommepengeandel av sine trygdeytelser, har institusjonen en såkalt felleslisens. Du trenger da ikke å betale egen lisens.

Dersom driften er organisert slik at beboerne har egne leiligheter/hybler med egen husholdning, må du ha egen lisens.

Ved oppsigelse på grunn av flytting på institusjon kan dette skjema benyttes.

Hvordan sier jeg opp en lisens på grunn av dødsfall?

Når en som er registrert med lisens dør, må det sendes en skriftlig melding til oss.

Vi ber om informasjon om ny eier dersom fjernsynsmottakeren overtas av noen andre.

Kan jeg melde endring på noen andres lisens?

Nei. Eventuelle endringer eller innsigelser på en lisens må meldes av den lisensregistrerte selv. Unntak kan gjøres ved skriftlig fullmakt fra den lisensregistrerte.

Fullmakten må inneholde navn, lisensnummer og underskrift av den lisensregistrerte og navn på den det gis fullmakt til.

Dette skjema kan benyttes.

Hvordan foregår kontroll fra NRK?

Vi gjennomfører kontinuerlig lisenskontroll over hele landet.

Kontrollørene skal uoppfordret vise frem gyldig legitimasjon med bilde, utstedt av NRK. Dersom du har fjernsynsmottaker, og ikke er registrert med lisens, vil kontrolløren rapportere dette skriftlig til oss. Gjenparten av kontrollrapporten får du beholde.

Krav på lisens blir sendt ut i løpet av 2-3 uker etter kontrollen.

Hvorfor får jeg besøk fra kontrollør når jeg allerede betaler lisens?

Dersom du har flyttet og vi ikke har fått melding om ny adresse, kan det være årsaken til at du har hatt kontroll. Bor du i blokk kan du også få besøk av kontrollør dersom du ikke har navneskilt ved leiligheten.

Har du flyttet kan du melde ny adresse her.

Hvordan kan jeg klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

Dersom du er uenig i vårt vedtak kan du klage til Medietilsynet. Klagefristen er 3 uker.

Klagen til Medietilsynet skal sendes til NRK Lisensavdelinga og må inneholde følgende:

1. Det må komme tydelig frem at klagen ønskes behandlet av Medietilsynet.

2. Klagen må vise til hvilket vedtak du er uenig i, og hva du mener er mer riktig. Det er viktig at du begrunner dine synspunkter og tar med alle opplysninger du mener kan ha innvirkning på saken.

3. Klagen skal være undertegnet av den som sender inn klagen.

Når vi mottar en klage gjør vi først en ny vurdering av saken. Dersom vi endrer vårt tidligere vedtak vil saken avsluttes og klager vil motta nytt vedtak. Dersom vi opprettholder vårt tidligere vedtak vil saken oversendes Medietilsynet for endelig avgjørelse. Du kan ikke klage på Medietilsynets vedtak.

Når vi sender saken til Medietilsynet, sender vi også en kopi til klager.