Mo industripark
Foto: M. Stien / NRK

Spørsmål og svar - Bedrift

Om lisensen
Hva er kringkastingsavgiften?
Hvorfor har vi fått lisens?
Hvilket utstyr må det betales for?
Må vi betale lisens selv om vi bare bruker TV som monitor?

Betaling
Hvor mye skal vi betale?
Når kommer regningen?
Kan vi betale lisensen med elektronisk faktura/EHF?
Hva skjer om vi betaler for sent?
Har dere mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

Endringer
Vi har erstattet en gammel TV, hvorfor har vi nå fått to lisenser?
Finnes det noen unntak fra å måtte betale én kringkastingsavgift for hver mottaker?
Når kan vi si opp lisensen?

Klage
Hvordan kan vi klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

­

Hva er kringkastingsavgiften?

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har fjernsynsmottaker. Dere må betale lisens uansett hvilken fjernsynsmottaker dere har, og hvordan dere velger å bruke den.

Stortinget har bestemt at lisensen skal kreves inn av, og tilfalle NRK.

Hvorfor har vi fått lisens?

Det er flere måter å bli registrert med lisens på. Det mest vanlige er at dere har kjøpt en fjernsynsmottaker, og at vi derfor har mottatt en melding om dette fra butikken. Det vil da sendes ut en ny lisens på grunnlag av de opplysninger vi har fått. Informasjon om hvilken type mottaker som er kjøpt (merke/modell) og eventuelt kopi av kjøpskvittering får dere ved å kontakte butikken.

Dere kan også bli registrert med lisens dersom dere har anskaffet fjernsynsmottaker på annen måte, for eksempel ved overdragelse fra annet firma eller privatperson.

Vi gjør oppmerksom på at hovedregel for bedrifter er at det må betales kringkastingsavgift for hver mottaker. Det vil altså si at dersom dere har to fjernsynsmottakere fra før, og kjøper én ny, skal dere betale tre avgifter.

Har dere kjøpt en ny TV som erstatter en gammel? Se Vi har erstattet en gammel TV, hvorfor har vi nå fått to lisenser?

Fortsatt usikker på hvorfor dere har fått lisens? Kontakt oss her.

Hvilket utstyr må det betales for?

Det skal betales for alt utstyr som kan ta imot fjernsynssignaler og videreformidle dem. Eksempler på slikt utstyr er TV, dekoder, tuner og pc med tv-kort.

Dere må betale selv om fjernsynsmottakeren ikke benyttes til å se på fjernsynssignaler, med mindre mottakeren er plombert.

Må vi betale lisens selv om vi bare bruker TV som monitor?

Alle som har fjernsynsmottaker i bruk må betale lisens, uansett hvilke kanaler dere har tilgang på eller hvilke program dere velger å se på. Dette gjelder også dersom dere har TV som benyttes som dataskjerm, monitor på møterom, reklameskjerm og lignende.

Dersom dere ikke benytter fjernsynsmottakeren til å motta TV-signaler kan dere søke om fritak fra lisensen hvis mottakeren plomberes. Plomberingen må dokumenteres av et firma som er registrert i Brønnøysundregistrene enten som forhandler av fjernsynsmottakere, eller som serviceverksted som driver med reparasjon av fjernsynsmottakere. Dokumentasjonen må inneholde dato for plombering og typebetegnelse på fjernsynsmottakeren som er plombert.

Dokumentasjon og henvisning til lisensnummer kan sendes på e-post til: bedrift@nrk.no

Hvor mye skal vi betale?

For 2018 er kringkastingsavgiften kroner 2.970,24. Dette er inkludert 12 prosent merverdiavgift.

Avgiften deles i to terminer og det halvårlige terminbeløpet er kr 1.485,12.

Når kommer regningen?

Lisensen sendes ut to ganger i året. Forfall er 31. januar og 31. juli og dere vil motta regningen omtrent tre uker før forfall.

I noen tilfeller kan dere motta regning utenom de to faste hovedforfall. Dette kan for eksempel være at dere har blitt registrert med lisens på grunn av kjøp av TV.

Kan vi betale lisensen med elektronisk faktura/EHF?

Ja, for å få registrert elektronisk faktura/EHF må hvert lisensnummer knyttes mot organisasjonsnummer. Det er viktig at alle lisensnummer det ønskes elektronisk faktura/EHF på opplyses, i tillegg til organisasjonsnummer. Følgende skjema kan benyttes.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan sende faktura per e-post, kun elektronisk faktura/EHF via bank- og regnskapssystem. Dersom deres system ikke er klargjort for dette, ta kontakt med deres bank.

Hva skjer om vi betaler for sent?

Dersom dere betaler for sent må dere betale en tilleggsavgift. Den utgjør 15% av det ubetalte beløpet.

Vi sender ut purring ca. en måned etter hovedforfall.

Betaler dere ikke purringen vil du motta varsel om inkasso. Dersom dere fortsatt ikke betaler, vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral for tvangsinnkreving. Da må dere også betale omkostninger på kr 1.130,-.

Les mer: Hva skjer om jeg ikke betaler i tide?

Har dere mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

Hvis dere ikke har betalt lisensen til NRK vil dere etter hvert motta et varsel fra Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse. De har da overtatt innkrevingen av det ubetalte kravet på deres lisens, og det har påløpt omkostninger på kr 1.130,-.

Ved spørsmål om betaling av kravet må dere kontakte Statens innkrevingssentral, se www.sismo.no.

Har dere spørsmål som gjelder selve lisensen, ikke betalingen av kravet, kan dere kontakte oss.

Vi har erstattet en gammel TV, hvorfor har vi nå fått to lisenser?

Ved kjøp av ny fjernsynsmottaker som erstatning for en gammel, vil dere likevel motta en ny lisens. Grunnen til dette er at butikken skal rapportere alle kjøp, og det vil dermed automatisk bli registrert en ny lisens selv om dere har en fra før.

I slike tilfeller må dere sende oss en skriftlig melding med de lisensnummer det gjelder og informasjon om hva som har skjedd med den gamle mottakeren. Dette skjema kan benyttes.

Finnes det noen unntak fra å måtte betale én kringkastingsavgift for hver mottaker?

Ja, det finnes noen unntak fra hovedregelen.

Sykehus, sykehjem, barnehjem og avlastningsboliger, asylmottak, fengsler og andre lignende institusjoner, kan søke om å betale én avgift for flere fjernsynsmottakere.

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan søke om å betale én avgift for mottakere som bare brukes i undervisning.

Skip og borerigger kan søke om å betale én avgift for alle fjernsynsmottakere ombord. Lisensen skal være registrert i skipets navn.

Hotell, campingplasser og andre overnattingsbedrifter kan søke om å betale én avgift for hvert titalls påbegynte antall mottakere i utleierom/hytte hvor det leies ut til tilfeldige gjester. Det må betales én avgift for hver mottaker plassert i fellesareal.

Mener du dere bør dekkes av et av unntakene, send oss en skriftlig søknad.

Når kan vi si opp lisensen?

Dere kan si opp lisensen når fjernsynsmottakeren ikke lenger er i bruk. Dere må sende en skriftlig melding til oss med informasjon om hvorfor lisensen skal sies opp. Dersom dere sier opp lisensen etter at en termin er startet (1.januar og 1.juli) må dere betale for hele denne terminen.

Hvordan kan vi klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

Dersom dere er uenig i vårt vedtak kan dere klage til Medietilsynet. Klagefristen er 3 uker.

Klagen til Medietilsynet skal sendes til NRK Lisensavdelinga og må inneholde følgende:

1. Det må komme tydelig frem at klagen ønskes behandlet av Medietilsynet.

2. Klagen må vise til hvilket vedtak dere er uenig i, og hva dere mener er mer riktig. Det er viktig at dere begrunner synspunktene deres og tar med alle opplysninger dere mener kan ha innvirkning på saken.

3. Klagen skal være undertegnet av den som sender inn klagen.

Når vi mottar en klage gjør vi først en ny vurdering av saken. Dersom vi endrer vårt tidligere vedtak vil saken avsluttes og klager vil motta nytt vedtak. Dersom vi opprettholder vårt tidligere vedtak vil saken oversendes Medietilsynet for endelig avgjørelse. Dere kan ikke klage på Medietilsynets vedtak.

Når vi sender saken til Medietilsynet, sender vi også en kopi til klager.