Normal

Generell informasjon om lisensen

Generell informasjon fra/frå NRK Lisensavdelinga.

På vår nettside www.nrk.no/lisens finner du skjema som gjør det enkelt å kontakte oss. Her finner du også informasjon om regelverk, samt ofte stilte spørsmål og svar.

På vår nettside www.nrk.no/lisens finn du skjema som gjer det enkelt å kontakte oss. Her finn du òg informasjon om regelverk, og dessutan ofte stilte spørsmål og svar.

NRK Lisensavdelinga
Postboks 600
8607 Mo i Rana

Telefon 75 12 22 50
Eksp.tid: man-fre. kl. 10.00 – 14.00

E-postadresser:
Privatlisenser: lisens@nrk.no
Bedriftslisenser: bedrift@nrk.no


Ved henvendelse, oppgi enten lisens eller personnummeret ditt. For firma kan organisasjonsnummeret også benyttes.
Husk å gi melding om varig adresseendring til Folkeregisteret.
Dersom du vil ha regningen til annen adresse må du gi NRK Lisensavdelinga melding om dette.

Kjenner du til punktene nedenfor fra Forskrifter om fjernsynsmottakere?

  • Den som har fjernsynsmottaker i bruk plikter å betale kringkastingsavgift. Dette gjelder enten man eier, leier eller låner mottakeren.
  • Du skal selv melde fra til NRK når du tar fjernsynsmottaker i bruk.
  • Dersom mottaker ikke lenger er i bruk må NRK Lisensavdelingen underrettes skriftlig om dette straks, og før ny termin begynner.
  • Dersom mottakeren overdras til annen bruker må NRK Lisensavdelingen få skriftlig melding med navn og adresse på ny bruker av mottakeren.
  • Lisenstermin 1 gjelder fra 01.01.-30.06. Forfall 31.01. Lisenstermin 2 gjelder fra 01.07.-31.12. Forfall 31.07. Dersom avgiften ikke er betalt ved forfall, vil det påløpe tilleggsavgift. Tilleggsavgiften fastsettes av Stortinget.

Forskrifter om fjernsynsmottakere kan du få tilsendt ved å kontakte NRK Lisensavdelinga. Se også NRKs tekst-TV eller NRK Lisensavdelingas internettsider: www.nrk.no/lisens.


Når du vender deg til oss, så oppgje anten lisens eller personnummeret ditt.For firma kan organisasjonsnummer også nyttast.
Hugs å gje melding om varig adresseendring til Folkeregisteret.
Dersom du vil ha rekninga til anna adresse må de melde frå til NRK Lisensavdelinga.

Kjenner du til desse punkta frå forskriftene om fjernsynsmottakarar?

  • Den som har fjernsynsmottakar i bruk, pliktar å betale kringkastingsavgift. Dette gjeld anten ein eig, leiger eller låner mottakaren.
  • Du skal sjølv melde frå til NRK når du tek i bruk ein fjernsynsmottakar.
  • Dersom mottakaren ikkje lenger er i bruk, må NRK Lisensavdelinga få melding skriftleg om dette straks, og før ny termin tek til.
  • Dersom mottakaren blir ført over til ein annan brukar, må NRK Lisensavdelinga få skriftleg melding med namnet og adressa til den nye brukaren av mottakaren.
  • Lisenstermin 1 gjeld frå 01.01. til 30.06. Forfall 31.01. Lisenstermin 2 gjeld frå 01.07. til 31.12. Forfall 31.07. Dersom avgifta ikkje er betalt ved forfall, kjem det til ei tilleggsavgift. Stortinget fastset tilleggsavgifta.

Forskriftene om fjernsynsmottakarar kan du få tilsendt ved å kontakte NRK Lisensavdelinga. Sjå også NRKs tekst-TV eller nettsidene til NRK Lisensavdelinga: www.nrk.no/lisens.