Til kamp for den europeiske muslim

Professor i islamske studier, Tariq Ramadan, ønsker en stille revolusjon i Europa. Muslimene i vestlige land må slutte å se på seg selv som stigmatiserte og undertrykte minoriteter. De må i stedet definere seg som europeere når de lever i Europa og ikke som muslimer i eksil.

Tariq Ramadan
Foto: ANOEK DE GROOT / AFP

Les flere litteraturnyheter her

Det bor rundt 15 millioner muslimer i dagens Europa. I boka "Europeisk islam – Å være muslim i Vesten" argumenterer Ramadan for at muslimer må gripe muligheten til å skape en egen identitet i den sekulariserte vestlige verden. De liberale samfunnene forhindrer ikke religionsutøvelse. Det er altså ikke noen grunn til å ta utgangspunkt i at situasjonen er håpløs. Snarere tvert imot, mener Ramadan at betingelsene for å leve etter sin religiøse overbevisning er bedre tilrettelagt i Vesten enn i en rekke muslimske land.

Europeisk islam
Foto: Cappelen Damm

"Europeisk islam – Å være muslim i Vesten" er todelt. Første del dreier seg om islamsk teologi og hvordan man ut fra Koranen og islamsk tradisjon kan leve som muslim i den vestlige verden. Her presenterer Ramadan grunnverdier i islam og argumenterer for at muslimer til enhver tid må søke sin egen religiøse identitet, basert på islamsk teologi og i forhold til hvor man lever og hvilket samfunn man er en del av. I stedet for at minoriteter isolerer seg og skaper sitt eget religiøse univers, basert på idealer og referanser fra opprinnelseslandet, mener altså Ramadan at det er en plikt for muslimene å engasjere seg og delta der man lever.

I dette ligger det en eksplisitt kritikk av europeiske muslimer, som i større grad bør bidra til integrasjon og deltakelse i samfunnet. Den første delen kunne vært gjort mer lesbar ved å flytte en del av referansene fra hovedteksten til noteapparatet. Selv om boka i første rekke er skrevet for muslimer, er den også relevant for andre interesserte. Derfor ville en gjennomgang av språk og presentasjon bidratt til en mer lesbar tekst uten at det hadde gått utover presisjonsnivået.

Reformasjon
I bokas andre del argumenterer Ramadan for en reformasjon av de muslimske miljøene i Vesten som skal bidra til at hver enkelt muslim kan praktisere sin religion og samtidig være en aktiv integrert samfunnsborger. Han tar høyde for at verden er kompleks. Dette er både et religiøst og politisk prosjekt. Og målet er at muslimer skal praktisere sin religion og leve som likeverdige borgere i vestlige land:

”Europas muslimer må satse på sin egen politiske og økonomiske uavhengighet, og prøve å heve en ny, fri og ærlig røst som preges av intellektuell redelighet og presis analyse.” Ramadan ønsker at europeiske muslimer skal representere ei selvstendig og kritisk røst som både kommenterer forhold i Vesten – men som også kan kommentere islams tilstand i andre deler av verden.

Tariq Ramadan er en kontroversiell intellektuell som har fiender både i Vesten og i muslimske miljøer. Han blir beskyldt for å operere med et Janusansikt – og at han på den ene side proklamerer en modernisering av islam mens han i andre sammenhenger forkynner et fundamentalistisk budskap til unge muslimer. Han har innreiseforbud i både USA og Egypt som er familiens hjemland.

Opplysningsprosjekt
"Europeisk islam – Å være muslim i Vesten" kan ikke leses som noe annet enn et opplysningsprosjekt for muslimske miljøer. Premisset er at islam er en livsanskuelse og en levemåte. Tariq Ramadans bok som han skrev for 12 år siden er fortsatt relevant og bør utløse en debatt som diskuterer nyanser og ikke kun bidrar til å skape nye motpoler mellom kristne og muslimske nordmenn.