Frister og klageadgang

Innsynsbegjæringer skal behandles snarest mulig, normalt i løpet av 1-3 dager. Mottar du ikke svar innen 5 virkedager, regnes det som et avslag som kan påklages til Kulturdepartementet.

Får du avslag, har du rett til å kreve en nærmere begrunnelse innen tre uker fra avslaget ble mottatt. I så fall er NRK innen ti arbeidsdager forpliktet til å gi en skriftlig forklaring på hva avslaget bygger på.

Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt avslaget. Klagen sendes til innsyn@nrk.no. NRK vil så vurdere innsynsbegjæringen på nytt. Dersom innsyn fortsatt ikke gis, oversender NRK klagen til Kulturdepartementet for videre behandling.

Den som er ansvarlig for dokumentet i NRK må da vurdere innsynsbegjæringen på nytt. Dersom innsyn fortsatt ikke gis, oversender NRK klagen til Kulturdepartementet for behandling.

Offentlig journal: Her finner du NRKs offentlige journal